Print  
BẢNG TỔNG KẾT 26 GIÁO PHẬN VỀ MẶT NHÂN SỰ
Bản tin ngày: 04/11/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

BAÛNG TOÅNG KEÁT 26 GIAÙO PHAÄN

 

Tính ñeán heát 31-12-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

GIAÙO PHAÄN

DIEÄN TÍCH

DAÂN SOÁ

DAÂN SOÁ

NHAÂN SÖÏ

 

LINH MUÏC

CHUÛNG SINH

TU SÓ

TU HOÄI

GIAÙO LYÙ VIEÂN

 

COÂNG GIAÙO

LM trieàu

LM doøng

Taân LM

LM

CS

CS

CS

TS Nam

TS Nöõ

TH

TH

 

qua ñôøi

ñang hoïc

 hoïc xong

Döï bò

Nam

Nöõ

 

1

Haø Noäi

4456,06

6839200

332006

91

8

18

In ngày: 16/04/2021
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print