Print  
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
Bản tin ngày: 25/03/2011   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Giám mục chính: Phaolô Maria Cao Đình Thuyên.
Giám mục: Phêrô Trần Xuân Hạp (hưu).
Tổng đại diện: Lm Phêrô Hoàng Bảo.
Thư ký Văn phòng: Lm. Antôn Phạm Đình Phùng.
Quản lý giáo phận: Lm. Phaolô Nguyễn Xuân Hoá.

Ban tư vấn

- Lm. Phêrô Hoàng Bảo.
- Lm. Phêrô Lê Duy Lượng.
- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Đức.
- Lm. Phaolô Nguyễn Minh Trí.
- Lm. Phêrô Đậu Đình Triệu.
- Lm. Tôma Nguyễn Văn Cường.
- Lm. P.X. Võ Thanh Tâm.
- Lm. Giuse Nguyễn Đức Châu.
- Lm. Martinô Nguyễn Xuân Hoàng.
- Lm. G.B. Lê Văn Ninh.
- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khôi.

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh.
- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Giuse Nguyễn Đăng Điền.
- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. P.X Võ Thanh Tâm.
- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh:  Lm. Phêrô Lê Duy Lượng.
- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. Martin Nguyễn Xuân Hoàng.
- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Giuse Nguyễn Đức Châu.
- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Giuse Nguyễn Đức Châu, Lm. Phêrô Nguyễn Văn Bá.
- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Phêrô Hoàng Bảo.
- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Giuse Cao Đình Cai.
- Phụ trách thông tin: Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp.

Các hoạt động xã hội:

Trước Cách mạng: Hội Thiếu Nhi, Nhà Dục Anh.

Hiện nay thăm giúp trại phong Quỳnh Lập, các phòng phát thuốc từ thiện, năm 1992-1993, phẫu thuật “tạo nụ cười” miễn phí cho 250 em khuyết tật sứt môi, tạo điều kiện cho sinh viên công giáo tĩnh tâm mỗi tháng và cuối năm.

Toà án giáo phận:

- Gm. Phaolô Cao Đình Thuyên và các thành viên:
- Lm. Phêrô Lê Duy Lượng (chánh án).
- Lm. Giuse Nguyễn Đức Châu (thẩm phán).
- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Bá (thẩm phán).
- Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp (thẩm phán).
- Lm. Antôn Phạm Đình Phùng (lục sự).
- Lm. Phanxicô Võ Thanh Tâm (bảo hệ).


In ngày: 14/11/2019
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print