Print  
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
Bản tin ngày: 14/08/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Giám mục: Giuse Hoàng Văn Tiệm.

Giám mục phụ tá: Phêrô Nguyễn Văn Đệ.

Tổng đại diện: Lm. P.X. Phạm Hoan Đạo.

Văn phòng: Lm. Giuse Phạm Ngọc Đồng.

 

GM.Giuse Hoàng Văn Tiệm

 

 

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội:Lm. Giuse Phạm Ngọc Oanh.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. P.X. Phạm Hoan Đạo.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. Đa Minh Ngô Văn Viễn.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh:Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. Đa Minh Ngô Văn Viễn.

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Giuse Phạm Ngọc Đồng.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Giuse Phạm Xuân Thi.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Giuse Phạm Ngọc Đồng.

- Phụ trách thông tin:Lm. Giuse Phạm Ngọc Đồng.

In ngày: 21/07/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print