Print  
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
Bản tin ngày: 21/10/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Đức Hồng y Tổng Giám mục: Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đức Giám mục phụ tá: Giuse Vũ Duy Thống.

Tổng Đại diện: Lm. G.B. Huỳnh Công Minh.

Toà án Hôn phối: Lm. Giuse Bùi Thái Sơn.

 

 

  

ĐHY. TGM. G.B. Phạm Minh Mẫn 

       

Gm. Giuse Vũ Duy Thống

 

Các Uỷ ban Giám mục:

 

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. G.B. Võ Văn Ánh.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Giuse Vũ Minh Nghiệp.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên.

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết.

- Uỷ ban Thánh nhạc:  Lm. Roco Nguyễn Duy

- Uỷ ban Nghệ thuật Thánh: Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành.

                                                                             

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Giuse Đinh Châu Trân, O.P.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Giuse Trịnh Tín Ý.

- Phụ trách thông tin: Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân.

 

Các ban khác của giáo phận:

 

- Mục vụ Giảng dạy Dân Chúa: Lm. Đa Minh Đinh Ngọc Lễ.

- Mục vụ Thánh hoá Dân Chúa: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết.

- Mục vụ Hướng dẫn Dân Chúa: Lm. Félix Nguyễn Văn Thiện.

- Mục vụ Ơn gọi: Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang.

- Mục vụ Giới trẻ: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền.

- Mục vụ Thiếu nhi: Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn.

In ngày: 30/06/2022
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print