Print  
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
Bản tin ngày: 09/03/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Giám mục: Tôma Nguyễn Văn Tân.

Giám mục: Giacôbê Nguyễn Văn Mầu (hưu).

Giám mục: Raphael Nguyễn Văn Diệp (qua đời).

Tổng đại diện: Lm. Phaolô Lưu Văn Kiệu.

 

Ban cố vấn:

 

- Lm. Phaolô Lưu Văn Kiệu (Tổng  đại diện).

- Lm. Phêrô Dương Văn Thạnh.

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thứ.

- Lm. P.X. Nguyễn Văn Việt.

- Lm. Gioakim Đỗ Duy Thản.

- Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Thích.

- Lm. Matthêu Nguyễn Văn Văn.

 

Thư ký:

 

- Lm. P.X. Nguyễn Văn Việt.

- Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm

 

Toà án hôn phối:

 

- Lm. Phêrô Dương Văn Thạnh.

- Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiếu.

- Lm. P.X. Nguyễn Văn Việt.

 

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Tađêô Phạm Văn Don.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. P.X Nguyễn Văn Việt.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm.  Phêrô Dương Văn Thạnh.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. Matthêu Nguyễn Văn Văn.

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. P.X. Nguyễn Văn Việt.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Matthêu Nguyễn Văn Hiền.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Thích.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Phêrô Huỳnh Văn Hai.

- Phụ trách thông tin: Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm.

 

Ban của giáo phận:

 

- Mục vụ giới trẻ: Lm. Giuse Trần Ngọc Xưa.

- Mục vụ hôn nhân gia đình: Lm. G.B. Lê Đình Bạch.

- Mục vụ thiếu nhi: Lm. Antôn Nguyễn Minh Quân.

In ngày: 19/08/2022
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print