Print  
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
Bản tin ngày: 06/04/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Giám mục chính: Emmanuel Lê Phong Thuận.

Giám mục phó: Stêphanô Tri Bửu Thiên.

Tổng Đại diện: Gm. Stêphanô Tri Bửu Thiên.

Toà án giáo phận: Chánh án: Lm. Đa Minh Đỗ Kim Thành.

 

           

Gm. Emmanuel Lê Phong Thuận

 

 

 

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Phanxicô Phan Văn Triêm

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Micae Trần Đình Nha.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Gm. Stêphanô Tri Bửu Thiên.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Đa Minh Nguyễn Thành Tính.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng:

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Tài.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Phêrô Tri Văn Vinh.

- Uỷ ban Tu sĩ: NT. M. Remi Trần Thị Kiều. 

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Đa Minh Mai Thúc Hoà.

- Phụ trách thông tin: (chưa có)

In ngày: 19/08/2022
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print