Print  
IV. CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA GIÁO PHẬN
Bản tin ngày: 23/05/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Theo thống kê của giáo phận ngày 31-12-2007

           (cập nhật ngày 31-3-2008)

 

 

Diện tích: 13.423,1 km2

Dân số:  4.972.100

Số giáo dân: 187.406

Số linh mục: 195

Nữ tu:  763

Tu hội nữ: 1

Đại chủng sinh: 72

Chủng sinh dự bị: 46

Giáo lý viên: 1.174

Rửa tội:  5.371

Rước lễ: 3.348

Thêm sức: 3.815

Hôn phối: 1.839

 

In ngày: 30/06/2022
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print