Print  
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
Bản tin ngày: 25/05/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

(Cập nhật 18/4/2008)

Giám mục: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

 

         

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 

Tổng Đại diện: Lm. Phaolô Lê Đức Huân

   

Các Uỷ ban Giám mục:

 

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Phaolô Dương Công Hồ.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Phaolô Lê Đức Huân.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. Antôn Nguyễn Đức Khiết.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm.  Micae Trần Đình Quảng.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. P.X. Nguyễn Văn Hoàng.

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Giuse Trần Ngọc Liên.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Giuse Nguyễn Văn Bảo.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Giuse Tạ Đức Tuấn.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Luy Phạm Văn Nhượng.

- Uỷ ban Truyền thông Xã hội: Lm. Giuse Trần Ngọc Liên

- Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ: Lm. Boscô Trần Văn Điện 

- Uỷ ban Mục vụ Gia đình: Lm. Phaolô Lê Đức Huân

 

 

Các Ban khác của giáo phận:

 

- Giáo phủ: Lm. Phaolô Lê Đức Huân

- Chưởng ấn: Lm. Antôn Nguyễn Đức Khiết

- Quản lý: Lm. Giuse Lê Minh Tính

- Toà án Giáo phận: Lm. Micae Trần Đình Quảng

- Lục sự: Lm. Giuse Trần Ngọc Liên

 

Hội đồng linh mục:

 

 - Lm. Phaolô Lê Đức Huân

 - Lm. Antôn Nguyễn Đức Khiết

 - Lm. Micae Trần Đình Quảng

 - Lm. Giuse Lê Minh Tính

 - Lm. GB. Trần Thái Huân

 - Lm. Gioan Phan Công Chuyển

 - Lm. Giuse Nguyễn Văn Bảo

 - Lm. Giuse Nguyễn Viết Liêm

 - Lm. Giuse Phạm Minh Sơ

 - Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 - Lm. Giuse Vũ Đình Tân

 - Lm. Lorensô Phạm Giáo Hoá

 - Lm. Aug. Phạm Minh Thanh

 - Lm. F.X Nguyễn Văn Hoàng

 - Lm. Giuse Tạ Đức Tuấn 

 - Lm. Phaolô Dương Công Hồ

 - Lm. Giuse Nguyễn Đức Cường

 - Lm. Phanxicô X. K’Brel

 - Lm. Giuse Trần Đức Liêm

 

Các hạt trưởng:

 

- Hạt Đà Lạt: Lm. Phaolô Lê Đức Huân

- Hạt Đức Trọng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Bảo

- Hạt Đơn Dương: Lm. Phaolô Phạm Công Phương

- Hạt Di Linh: Lm. Đaminh Trần Thả

- Hạt Bảo Lộc: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

In ngày: 21/07/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print