Print  
TỔNG KẾT THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Bản tin ngày: 25/03/2008   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo

Theo Annuario Pontificio (Niên giám Toà Thánh) 2008 của Toà Thánh, tính đến ngày 1-1-2007, tổng số dân trên thế giới là 6.463.234.000 người, trong đó có 1.114.966.000 người Công giáo, chiếm tỷ lệ 17,25 %. Chia ra theo các châu lục: châu Mỹ: 64,6 %; châu Âu: 40 %; châu Đại Dương: 26,2 %; châu Phi: 17% và châu Á: 2,9%.

 

Tổng số người tham dự vào hoạt động mục vụ: 4.217.572 người. Trong đó có 3.611 giám mục, 405.450 linh mục,  112.373 đại chủng sinh, 31.524 phó tế vĩnh viễn, 54.260 nam tu sĩ, 776.269 nữ tu đã khấn, 29.607 người tu hội đời, 172.331 thừa sai giáo dân và 2.847.673 giáo lý viên.

 

DÂN SỐ KITÔ GIÁO\ TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI DÂN SỐ HOÀN CẦU VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC

 

Đơn vị tính: nghìn người.

 

Dân số

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2004

Thế giới

5.759.276

5.804.121

5.892.480

5.929.839

6.010.779

6.091.351

6.301.377

Kitô giáo

1.939.419

1.955.229

1.995.026

1.965.993

1.990.018

2.015.743

-

Ngoài Kitô

3.819.857

3.848.892

3.897.454

3.963.846

4.020.761

4.075.608

-

Công giáo

1.052.116

979.834

992.295

1.055.412

1.040.018

1.053.104

1.085.557

Hồi giáo

1.057.599

1.126.995

1.154.302

1.179.326

1.189.359

1.215.693

-

Ấn giáo

777.372

793.075

806.099

767.424

774.080

786.532

-

Phật giáo

341.096

326.056

328.233

356.875

358.527

362.245

In ngày: 18/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print