Print  
Lịch Phụng vụ tháng 5-2013
Bản tin ngày: 28/04/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng 5 là tháng đặc biệt dâng kính Đức Mẹ và thường được gọi là Tháng Hoa.

Trong tháng này chúng ta sẽ mừng Lễ các Chúa Nhật (Năm C) 6, 7, Mùa Phục Sinh, và Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi; ngoài ra, chúng ta cũng mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời (vào Thứ 5, ngày 9 tháng 5; nhưng thường được chuyển mừng vào Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh), Lễ Thánh Giuse Thợ, Lễ Đức Mẹ Fatima, Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Bà Thánh Elisabeth.

LỄ THÁNH GIUSE THỢ (Ngày 1/5)

Hôm nay là Ngày Quốc tế Lao động, vì thế, Giáo Hội muốn dâng kính Thánh Giuse, để mọi người chúng ta noi theo gương lao động của Thánh Giuse và chăm chỉ làm việc để nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp công sức để xây dựng thế giới này mà Thiên Chúa đã dựng nên cho chúng ta hưởng dùng; đồng thời cũng đóng góp vào công cuộc cứu chuộc nhân loại. Thánh lễ hôm nay được thành lập vào năm 1955 do Đức Giáo hoàng Piô XII.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện "Lạy Chúa là Cha, là Đấng sáng tạo và điều hành vũ trụ, trong mọi thời đại, Chúa kêu gọi con người phát triển và dùng tài năng của mình để giúp đỡ người khác. Noi theo gương sáng và sự hướng dẫn của Thánh Giuse, xin Chúa giúp chúng con làm công việc mà Chúa muốn, hầu được hưởng phần thưởng mà Chúa đã hứa ban."

Các Bài Đọc: Có thể lấy những bài sau đây: Bài Đọc 1: Sáng Thế 1,26–2,3; hoặc: Thơ Côlôssê 3, 14-15.17. 23-24. Bài Phúc Âm: Matthêu 13,54-58.

LỄ CHÚA NHẬT 6 MÙA PHỤC SINH (Ngày 5/5)

Bài Phúc Âm Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay (Gioan 14,23-29) ghi lại một đoạn những lời Chúa Giêsu tâm tình với các Tông đồ trong Bữa Tiệc Ly trước khi từ giã các Tông đồ và đi vào cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu an ủi các Tông đồ và ban bình an cho các Tông đồ và cho các Tông đồ biết Chúa Cha sẽ sai Chúa Thánh Thần xuống và an ủi các Tông đồ, rồi bảo các Tông đồ: "Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Thầy đi rồi lại trở lại với các con." Trước đó Chúa Giêsu căn dặn các Tông đồ: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời của Thầy và Chúa Cha sẽ yêu mến người ấy và ở trong người ấy." Bài Đọc 1 (Cv 15,1-2.22-29) ghi lại việc các Tông đồ và Thánh Phaolô ra quyết định về những người tòng giáo không phải cắt bì, chỉ cần giữ lề luật Chúa, để có thể được ơn cứu độ. Bài Đọc 2 (Khải Huyền 21:10-14,22,23) ghi lại thị kiến về "Thành Thánh Giêrusalem mới", đầy vẻ huy hoàng trong ánh sáng, và là nơi Thiên Chúa cao cả ngự trị.

LỄ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI (Ngày 12/5)

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời được mừng vào Thứ Năm ngày 9-5, nhưng được chuyển vào ngày Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh (ngày 12-5) vì lý do mục vụ, để giáo dân có thể đi dâng lễ dễ dàng hơn.

Bài Phúc Âm hôm nay (Gioan 16,16-20) ghi lại việc Chúa Giêsu nói cho các Tông đồ biết là Chúa Thánh Thần sẽ đến và an ủi các Tông đồ, rồi Chúa Giêsu ban phép lành cho các Tông Đồ và "rời khỏi các Tông Đồ mà lên trời." Bài Đọc 1 (Cv 1,1-11) ghi lại việc Chúa Giêsu đã sống lại thật và hiện ra với các Tông đồ nhiều lần khác nhau trong 40 ngày, sau đó người về trời, sau khi đã hứa với các Tông đồ là Chúa Thánh Thần sẽ đến thánh hoá các Tông đồ và sai các ngài đi các nơi "cho đến tận cùng trái đất" để làm những chứng nhân rao giảng Phúc Âm tình thương của Chúa. Trong Bài Đọc 2 (Ephêsô 1,17-23), Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu được ơn khôn ngoan sáng suốt nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, Đấng đã chết để chuộc tội nhân loại, nhưng đã sống lại và lên trời vinh hiển và làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Ngài, và là sự viên mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

LỄ ĐỨC MẸ FATIMA (Ngày 13/5)

Thánh lễ hôm nay kỷ niệm lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đã có rất nhiều bài viết về Đức Mẹ Fatima, về 3 mệnh lệnh Fatima và về Bí mật Fatima. Chúng ta có thể đọc trong các báo chí hay trong các mạng lưới toàn cầu.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Cv 19,1-8); Bài Phúc Âm (Gioan 16,29-33).

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Ngày 19/5)

Khi Chúa Giêsu về trời, Ngài hứa sẽ ban Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ để thánh hóa các ngài và thêm sức mạnh để các ngài đi khắp nơi rao giảng Danh Chúa và can đảm chịu mọi khó khăn, bách hại và thử thách.

Như lời Chúa Giêsu đã hứa, Chúa Thánh Thần luôn ở với Giáo Hội và gìn giữ Giáo Hội vượt qua mọi gian nan thử thách, mọi cuộc bách hại. Con thuyền của Giáo Hội vượt biển trần gian, luôn luôn gặp những cơn sóng gió, bão táp, nhiều khi thật mạnh mẽ, và con thuyền Giáo Hội bị chao đảo, nhưng không bao giờ bị đắm chìm. Chính Chúa Giêsu cũng đã hứa, "Ở cùng Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế." Chúa Giêsu cũng nói với Thánh Phêrô: "Con là hòn đá tảng, trên hòn đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy, dù sức mạnh của tử thần cũng không thắng nổi." (Matthêu 16,18)

Ngày nay Giáo Hội cũng đang gặp thật nhiều thử thách, và bách hại; nhưng chúng ta đừng qúa sợ hãi hay nản lòng. Hãy cầu nguyện chung cho nhau, hãy cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, nhất là Đức tân Giáo hoàng Phanxicô, rồi tin tưởng phó thác mọi sự trong bàn tay uy quyền của Chúa.

Con thuyền của Giáo Hội không phải là để chở các vị thánh, nhưng để chở con người trần gian, có nhiều yếu đuối và sa ngã, dù ở địa vị nào. Chúng ta đừng phê bình chỉ trích lẫn nhau, hay phàn nàn kêu trách, nhưng hãy cầu xin lòng thương xót của Chúa: "Nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới", và xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi vì yếu đuối của con người chúng ta.

Thánh Lễ Vọng: Các bài đọc: Bài Đọc 1: (Sáng Thế 11,1-9); hoặc (Xuất Hành 19,3-8.16-20); hoặc (Edêkien 37,1-14); hoặc (Giôen 3,1-5). Bài Đọc 2: Rôma 8,22-27. Bài Phúc Âm: Gioan 7, 37-39).

Thánh lễ trong ngày: Bài Đọc 1 (Cv 2,1-11) ghi lại việc Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái và ban ơn thánh hóa các Thánh Tông đồ và các Ngài bắt đầu giảng dạy dân chúng. Trong Bài Đọc 2 (Rôma 8,8-17), Thánh Phaolô mời gọi chúng ta là các tín hữu của Chúa, chúng ta đừng sống theo tính xác thịt, vì lòng chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần. Hãy xin Chúa Thánh Thần thánh hoá chúng ta và gìn giữ chúng ta sống xứng đáng là những tín hữu của Chúa Kitô và đáng được xưng với Chúa là Cha (Chúng ta nhớ lại Kinh Lạy Cha). (Bài Đọc 2 cũng có thể lấy ở: 1 Corintô 12,3-7.12,13). Bài Phúc Âm (Gioan 20,19-23) ghi lại lần Đức Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Thánh Tông đồ, ban ơn Chúa Thánh Thần cho các ngài và ban cho các ngài quyền tha tội: "Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha, các con cầm buộc tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." (Bài Phúc Âm cũng có thể lấy ở Gioan 14,15-16.23-26).

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI (Ngày 26/5)

Thánh Lễ hôm nay kính một Đức Chúa Trời mà Ngài có ba Ngôi: Ngôi Nhất là Chúa Cha, Ngôi Hai là Chúa Con, Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta cúi đầu làm Dấu Thánh Giá, hay đọc kinh Sáng Danh là chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được chịu các Bí tích nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa Ba Ngôi là một Mầu nhiệm; nhưng chúng ta biết được là do lời Chúa Giêsu nói với các Thánh Tông đồ: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân để họ trở thành môn đệ của Thầy và ban Phép Rửa cho họ nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." (Matthêu 28,19) Ở nhiều nơi khác, Chúa Giêsu cũng nói đến Đức Chúa Cha, nói đến Đức Chúa Thánh Thần. Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Châm Ngôn 8,22-31) nói đến sự hằng hữu của Thiên Chúa, Đấng có từ thuở đời đời trứơc khi vũ trũ được tạo thành. Trong Bài Đọc 2 (Rôma 5,1-5), Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết: Ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết nhẫn nại chịu đựng mọi thử thách và luôn vững lòng trông cậy và sống bình an trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta. Bài Phúc Âm (Gioan 16,12-15) ghi lại những lời Chúa Giêsu nói với các Tông đồ là "Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên các Tông Đồ và thánh hoá các Tông đồ để các Tông đồ khôn ngoan hướng dẫn Dân Chúa đi theo đường lối Chúa.

LỄ ĐỨC MẸ ĐI THĂM BÀ THÁNH ELISABETH (Ngày 31/5)

Thánh lễ hôm nay để kỷ niệm biến cố Đức Mẹ "vội vã đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa, để thăm gia đình ông Giacaria và bà Elisabeth, là người chị họ của Đức Mẹ .

Chúng ta nhớ lại khi Sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ, sứ thần đã nói cho Đức Mẹ biết "kìa bà Elisabeth là chị họ của Mẹ cũng đã thụ thai được 6 tháng ..." Lúc đó Đức Mẹ, vì sẵn có lòng thương người, nên nghĩ ngay đến việc phải đi thăm người chị họ ngay để giúp bà trong những ngày sắp sinh nở trong tuổi già. Khi đến nơi, hai chị em rất vui mừng gặp gỡ nhau và Gioan, con trong lòng bà Elisabeth, đã nhảy mừng. Bà Elisabeth đã nói lời chúc tụng Mẹ Maria, "Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện." Còn Đức Mẹ đã khiêm tốn dâng lời cảm tạ Chúa "vì Chúa đã nhìn đến phận hèn của tôi tớ Chúa, vậy từ nay mọi thế sẽ khen tôi diễm phúc..." (Chúng ta hãy nhớ đến Kinh Cảm Tạ "Magnificat"). Xin xem Bài Phúc Âm Thánh lễ hôm nay (Luca 1,39-56). Trong Bài Đọc 1 (Rôma 12,9-16), Thánh Phaolô mời gọi chúng ta là các tín hữu của Chúa, chúng ta hay thương yêu nhau như những anh em trong cùng một gia đình, hãy khiêm tốn giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Hãy tha thứ và cầu nguyện cho những người bách hại chúng ta. Hãy khiêm tốn và đừng tự kiêu tự đại. (Bài Đọc 1 cũng có thể lấy ở sách Tiên tri Xôphônia 3,14-18).

Vậy trong Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, chúng ta hay vui mừng hái những bông hoa hy sinh, hãm mình, những chuỗi Kinh Mân Côi, những lời ca tiếng hát để tạ ơn Chúa cho Đức Mẹ, và cầu nguyện xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết noi gương Đức Mẹ, sống khiêm nhường, khó nghèo, và luôn biết yêu thương giúp đỡ mọi người cần đến sự thăm viếng giúp đỡ của chúng ta. Nhờ lời Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh chuyển cầu, xin Chúa thương gìn giữ Đức tân Giáo hoàng Phanxicô, và các phẩm trật trong Giáo Hội, cho Quê Hương và Giáo hội Việt Nam, cho các Giáo Hội đang bị bách hại ở các nơi trên thế giới, cho mọi người chúng ta, và cho gia đình chúng ta.


Lm. Anphong Trần Đức Phương
In ngày: 24/06/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print