Print  
Lịch Phụng vụ tháng 9-2013
Bản tin ngày: 01/09/2013   Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Trong tháng này, chúng ta sẽ mừng các Lễ Chúa Nhật Thường Niên (Năm C) 22, 23, 24, 25, 26. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ mừng đặc biệt Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Thánh Matthêu (Tông Đồ, Thánh Sử).

Chúa Nhật 22 THƯỜNG NIÊN (Ngày 1 tháng 9): Các Bài Đọc Chúa Nhật hôm nay dạy chúng ta hãy sống khiêm nhường và yêu thương phục vụ lẫn nhau. Trong Bài Phúc Âm (Luca 14,1.7-14), Chúa Giêsu khi nhận thấy trong các bữa tiệc, khách được mời thường cố gắng "chọn chỗ nhất" trong phòng tiệc, nên Ngài kể Dụ ngôn Tiệc Cưới để dạy chúng ta bài học: “Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta hãy phục vụ “những người nghèo khó, bịnh tật, què quặt, đui mù” và sau này chúng ta sẽ được thưởng công vào ngày sống lại. Bài Đọc 1 (Trích sách Đức Huấn Ca 3,17-18.20.28-29) cũng dạy chúng ta: “Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa, vì chỉ một mình Chúa là Đấng có quyền năng cao cả.” Trong Bài Đọc 2 (Thư Do Thái 12,18-19.22-24), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là chúng ta, các tín hữu của Chúa, chúng ta đang tiến về “Thánh Thánh trên trời, nơi Thiên Chúa là Đấng tối cao hiển trị cùng với Chúa Giêsu Kitô và các người công chính hoàn hảo”.

Chúa Nhật 23 THƯỜNG NIÊN (Ngày 8 Tháng 9): Các Bài Đọc Chúa Nhật hôm nay dạy chúng ta phải từ bỏ mọi sự và chấp nhận mọi khổ đau trong cuộc sống để theo Chúa đi về cuộc sống đời đời. Trong Bài Phúc Âm (Luca 14,25-33), Chúa Giêsu nói: Cuộc chinh phục Nước Trời của chúng ta là một việc rất quan trọng, chúng ta phải tính toán cho cẩn thận và phải hy sinh tất cả để có thể thành công. Nếu chúng ta muốn theo Chúa, chúng ta cũng phải từ bỏ mọi sự trần gian và vác Thánh Giá mình hằng ngày để theo Chúa, tiến về hạnh phúc Nước Trời. Bài Đọc 1 (Sách Khôn Ngoan 9,13-18) dạy chúng ta là chúng ta còn mang xác thịt nặng nề, tâm trí tối tăm không thể nào nhận ra được thánh ý Chúa mà vâng theo; vậy chúng ta luôn phải xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan là chính Thánh Thần của Thiên Chúa, để soi sáng mở lòng cho chúng ta nhận biết những sự đẹp lòng Chúa và thi hành, để được ơn Cứu Độ.

Trong Bài Đọc 2 (Thư Philêmon 9-10.12-17), Thánh Phaolô, lúc đó đã già và đang bị cầm tù, gửi thư này cho ông Philêmon và xin ông hãy đón nhận người con tinh thần của Thánh Phaolô là Ônêsimô và giúp đỡ ông như đón nhận và giúp đỡ chính Thánh Phaolô vậy.

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ (Ngày 14 Tháng 9): Thánh lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy năng suy ngẫm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Để cứu chuộc chúng ta, Chúa Giêsu đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, đã phải vác Thánh Giá và chết nhục nhã trên Thánh Giá. Chúng ta cũng phải can đảm “vác Thánh Giá theo chân Chúa”, phải can đảm chịu mọi sự đau khổ hằng ngày để đền bù tội lỗi chúng ta và thông phần vào công việc cứu chuộc chính chúng ta và toàn thể nhân loại.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Sách Dân Số 21,4-9); Bài Đọc 2 (Thư Philipphê 2,6-11); Bài Phúc Âm (Gioan 3,13-17).

Chúa Nhật 24 THƯỜNG NIÊN (Ngày 15 Tháng 9): Các Bài Đọc Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở chúng ta là những con người dễ chiều theo tính xác thịt và thói xấu thế gian, dễ sa ngã phạm tội; nhưng Chúa là Cha nhân lành hay thương xót và tha thứ. Khi chúng ta thật lòng ăn năn hối cải và chừa bỏ tội lỗi thì Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Trái lại, chính chúng ta lại hay kết án người khác và nói hành nói xấu lẫn nhau.

Trong Bài Phúc Âm (Luca 15,1-32), Chúa Giêsu đã kể Dụ ngôn “Con chiên lạc”, “Đồng tiền bị mất”, và nhất là Dụ ngôn “Người con phung phá” để đưa đến kết luận: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải hơn là chín mươi chín người công chính không cần hối cải.” Và kết thúc Dụ ngôn “Người con phung phá”, người Cha Già đã nói với người con cả: “Hỡi con, con luôn ở với Cha, và mọi sự của Cha là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại; đã mất nay lại tìm thấy.” Bài đọc 1 (sách Xuất Hành 32,7-11.13-14) ghi lại câu chuyện Dân Do Thái khi được Chúa dẫn dắt qua sa mạc để đi về quê hương, đã nản lòng và quay ra thờ “Bò Vàng” và coi như Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa đã định tiêu huỷ họ trong sa mạc; nhưng nhờ lời khẩn cầu của ông Môsê mà Chúa đã tha thứ cho họ. Trong Bài Đọc 2 (1 Timôthê 1,12-17), Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta là “Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những ai tội lỗi” và Thánh Phalô đã nêu ra lòng thương xót của Chúa đối với chính Ngài là kẻ đã nói phạm thượng, đã chống lại Đạo Thánh Chúa, và kiêu căng, nhưng Thiên Chúa đã thương kêu gọi Ngài ăn năn trở lại và làm cho Ngài trở nên một Tông Đồ nhiệt thành rao giảng Đạo Thánh Chúa.

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống khiêm tốn, nhìn nhận mình là kẻ yếu đuối dễ sa ngã phạm tội, xa tránh dịp tội, thành thật ăn năn sám hối khi trót sa ngã phạm tội, để được Chúa thương tha thứ, che chở, giữ gìn (Chúng ta hãy năng đọc Kinh Cáo Mình và Kinh Ăn Năn Tội).

LỄ THÁNH MATTHÊU TÔNG ĐỒ, THÁNH SỬ (Ngày 21 tháng 9): Thánh Matthêu là con ông Anphê và là người thu thuế. Chúa Giêsu đã gọi ông ngay khi ông đang ngồi ở bàn thu thuế (Marcô 2,14; Luca 5,27; Matthêu 9,9). Thánh Matthêu vừa là Tông Đồ, vừa là Thánh Sử. Ngài đã viết Phúc Âm Thứ Nhất. Theo truyền thống thì Thánh Matthêu đi truyền giáo ở Persia và Ethiôpia và chịu tử đạo tại Ethôpia. Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Thư Ephêsô 4,1-7.11-13); Bài Phúc Âm (Matthêu 9, 9-13).

Chúa Nhật 25 THƯỜNG NIÊN (Ngày 22 Tháng 9): Các Bài Đọc hôm nay dạy chúng ta hãy sống lương thiện, đừng hà hiếp người khác, đừng ăn gian nói dối, đừng cho vay nặng lãi để lấy lời, và đừng bóc lột người nghèo khó. Thiên Chúa sẽ không quên tất cả các việc làm bất công đó và sẽ xét xử công minh (Xin xem Bài Đọc 1: Tiên tri Amos 8,4-7). Trong Bài Phúc Âm (Luca 16,1-13), Chúa Giêsu kể dụ ngôn “Người quản lý bất lương” để dạy chúng ta đừng chỉ khôn ngoan lo toan nhưng việc ở dưới đất; nhưng hãy lo cuộc sống đời sau, và Chúa Giêsu kết luận: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ; vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và coi thường chủ khác. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.” Trong Bài Đọc 2 (1 Timôthê 2,1-8), Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện cho mọi người, kể cả các vua chúa và những người làm việc trong chính quyền. Xin cho mọi người được sống trong sự bằng yên, hạnh phúc, cho mọi người được ơn cứu rỗi. Chính Chúa Giêsu đã chết để chuộc tội chúng ta và làm Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người.

Chúa Nhật 26 THƯỜNG NIÊN (Ngày 29 Tháng 9): Qua Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Luca 16,19-31), Chúa Giêsu kể Dụ ngôn về “nhà phú hộ giàu có, mặc toàn quần áo lụa là và hằng ngày ăn uống linh đình; còn ông Lazarô bệnh hoạn, nghèo khó, đói khát, sống ngay bên cổng nhà ông phú hộ”. Chúa Giêsu kể dụ ngôn đó để bảo chúng ta đừng cậy dựa vào tiền của, đừng sống trong sự hào hoa, phong nhã, ăn uống quá say sưa, phung phí tiền bạc mà quên giúp đỡ những người bệnh hoạn, nghèo khó, thiếu thốn ở khắp nơi trên thế giới và có khi ở ngay bên cạnh chúng ta. Trong cuộc đời sau, Thiên Chúa sẽ xét xử công minh. Bài Đọc 1 (Tiên tri Amos 6,1.4-7) nói đến những kẻ giầu có, phú quý, tự cao tự đại và khinh chê những người nghèo khổ đói khát; vì thế Thiên Chúa đã đánh phạt và bắt họ phải chịu cảnh lưu đày, khốn khó. Trong Bài Đọc 2 (1 Timôthê 6,11-16), Thánh Phaolô dạy chúng ta hãy “theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức bác ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành” để có thể “đoạt được sự sống đời đời” là mục đích cuối cùng của đời sống Đức Tin của chúng ta.

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau để mọi người chúng ta biết sống Đức Tin, thực hành Đức Bác Ái, biết dùng của cải Chúa ban cho chúng ta để giúp vào công cuộc truyền giáo, giúp đỡ những người bịnh hoạn, nghèo khó; đừng chỉ biết sống ích kỷ, lo ăn mặc sung sướng mà quên những người cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh, xin Chúa chúc lành cho chúng ta, gia đình chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

Lm. Anphong Trần Đức Phương
In ngày: 20/04/2024
Website: Truyền bá Tin Tức Công Giáo
Print