Bạn làm đẹp lòng Chúa bất cứ khi nào bạn thật tâm vui vẻ và mỉm cười.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18608
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2246
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Chay
 
Bài Ðọc I: Ed 18,21-28

"Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?"

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: "Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: "Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?

Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện, vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết.

Các ngươi nói rằng: "Ðường lối của Chúa không chính trực". Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết".
 
Ðáp Ca: Tv 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8

Ðáp: Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3)

Xướng: 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. - Ðáp.

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. - Ðáp.

3) Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời rạng đông. - Ðáp.

4) Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. - Ðáp.
 
Câu xướng trước Phúc Âm: Ga 11,25a.26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".
 
Phúc Âm: Mt 5,20-26

"Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
24/02/2019 Chúa Nhật 7 Thường Niên 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38
01/03/2019 Thứ Sáu Tuần 7 Thường Niên Hc 6,5-17; Mc 10,1-12
02/03/2019 Thứ Bảy Tuần 7 Thường Niên Hc 17,1-15; Mc 10,13-16
03/03/2019 Chúa Nhật 8 TN Hc 27,5-8; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
04/03/2019 Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên Hc 17,20-28; Mc 10,17-27
05/03/2019 Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên Hc 35,1-15; Mc 10,28-31
06/03/2019 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
07/03/2019 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
08/03/2019 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
09/03/2019 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
10/03/2019 Chúa Nhật I Mùa Chay Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
11/03/2019 Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
12/03/2019 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Is 55,10-11; Mt 6,7-15
13/03/2019 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Gn 3,1-10; Lc 11,29-32
14/03/2019 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
14/03/2019 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
15/03/2019 Thứ Sáu sau CN I Mùa Chay Ed 18,21-28; Mt 5,20-26
16/03/2019 Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Ðnl 26,16-19; Mt 5,43-48
17/03/2019 Chúa Nhật II Mùa Chay St 15,5-12.17-18; Pl 3,17–4,1; Lc 9,28b-36
18/03/2019 Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Ðn 9,4b-10; Lc 6,36-38
19/03/2019 Thánh Cả Giuse 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
20/03/2019 Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Gr 18,18-20; Mt 20,17-28
21/03/2019 Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Gr 17,5-10; Lc 16,19-31
22/03/2019 Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
23/03/2019 Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32
24/03/2019 Chúa Nhật III Mùa Chay Xh 3,1-8a.13-15; 1 Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
25/03/2019 Lễ Truyền Tin Is 7,10-14; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38
26/03/2019 Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Ðn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
27/03/2019 Thứ Tư Tuần III Mùa Chay Ðnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19
28/03/2019 Thứ Năm Tuần III Mùa Chay Gr 7,23-28; Lc 11,14-23
29/03/2019 Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34
30/03/2019 Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Hs 6,1b-6; Lc 18,9-14
31/03/2019 Chúa Nhật IV Mùa Chay Gs 5,9a.10-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
07/04/2019 Chúa Nhật V Mùa Chay Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11
Ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@