Một người bạn vui vẻ giống như một ngày đầy nắng lan toã ánh sáng rạng rỡ khắp xung quanh.

John Lubcock (1834-1913)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19133
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

Bài đọc 1: Cv 12,24–13,5a

Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta.

12 24 Bấy giờ, lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. 25 Ông Banaba và ông Saolô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Giêrusalem thì trở về, đem theo ông Gioan, cũng gọi là Máccô.

13 1 Trong Hội Thánh tại Antiôkhia, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Banaba, Simêôn biệt hiệu là Đen, Lukiô người Kyrênê, Manaen, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hêrôđê, và Saolô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. 5a Đến Xalamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Dothái.

Đáp ca: Tv 66,2-3.5.6 và 8 (Đ. c.4)

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a.

2 Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
3 cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


5 Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


6 Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
8 Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


Tung hô Tin Mừng: Ga 8,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 12,44-50

Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian.

44 Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
28/07/2019 Chúa Nhật 17 Thường Niên St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13
01/08/2019 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Xh 40,14-19.32-36; Mt 13,47-53
01/08/2019 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Xh 40,14-19.32-36; Mt 13,47-53
02/08/2019 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
02/08/2019 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
03/08/2019 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
03/08/2019 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
04/08/2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
04/08/2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
05/08/2019 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
05/08/2019 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Ðn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Ðn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Num 11:4b-15; Mt 14:13-21
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Num 11:4b-15; Mt 14:13-21
07/08/2019 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Ds 13,1-3a.26–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
07/08/2019 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Ds 13,1-3a.26–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
08/08/2019 Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên Ds 20,1-13; Mt 16,13-23
08/08/2019 Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên Ds 20,1-13; Mt 16,13-23
09/08/2019 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Ðnl 4,32-40; Mt 16,24-28
09/08/2019 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Ðnl 4,32-40; Mt 16,24-28
10/08/2019 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
10/08/2019 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
11/08/2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên Kn 18,6-9; Dt 11,1-2, 8-19; Lc 12,32-48
11/08/2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên Kn 18,6-9; Dt 11,1-2, 8-19; Lc 12,32-48
12/08/2019 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-26
12/08/2019 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-26
13/08/2019 Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Ðnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
13/08/2019 Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Ðnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
14/08/2019 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20
14/08/2019 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20
15/08/2019 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
15/08/2019 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
16/08/2019 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Gs 24,1-13; Mt 19,3-12
16/08/2019 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Gs 24,1-13; Mt 19,3-12
17/08/2019 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
17/08/2019 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
18/08/2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53
18/08/2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53
19/08/2019 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
19/08/2019 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
20/08/2019 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30
20/08/2019 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30
21/08/2019 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
21/08/2019 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
22/08/2019 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
22/08/2019 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
23/08/2019 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
23/08/2019 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
24/08/2019 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
24/08/2019 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
26/08/2019 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
26/08/2019 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
27/08/2019 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,1-8; Mt 23,23-26
27/08/2019 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,1-8; Mt 23,23-26
28/08/2019 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
28/08/2019 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
29/08/2019 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
29/08/2019 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
30/08/2019 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13
30/08/2019 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13
31/08/2019 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
31/08/2019 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
01/09/2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
01/09/2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@