Nếu rượt đuổi hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp nó.

W. Wolf
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18597
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2246
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

Bài đọc 1: 1 Ga 5,5-13


Thần Khí, nước và máu.

5 Anh em thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? 6 Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.

7 Có ba chứng nhân: 8 Thần Khí, nước, và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. 9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.

10 Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.

11 Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. 12 Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.

13 Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.

Đáp ca: Tv 147,12-13.14-15.19-20 (Đ. c. 12a)

Đ. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

12 Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!
Này Xion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!
13 Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

Đ. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

14 Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
15 Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi.

Đ. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

19 Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ítraen.
20 Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

Đ. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 4,23

Allêluia. Allêluia. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Allêluia.

Tin Mừng: Lc 5,12-16

Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.

12 Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 13 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh. 14 Rồi Người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. 16 Nhưng Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
24/02/2019 Chúa Nhật 7 Thường Niên 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38
01/03/2019 Thứ Sáu Tuần 7 Thường Niên Hc 6,5-17; Mc 10,1-12
02/03/2019 Thứ Bảy Tuần 7 Thường Niên Hc 17,1-15; Mc 10,13-16
03/03/2019 Chúa Nhật 8 TN Hc 27,5-8; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
04/03/2019 Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên Hc 17,20-28; Mc 10,17-27
05/03/2019 Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên Hc 35,1-15; Mc 10,28-31
06/03/2019 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
07/03/2019 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
08/03/2019 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
09/03/2019 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
10/03/2019 Chúa Nhật I Mùa Chay Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
11/03/2019 Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
12/03/2019 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Is 55,10-11; Mt 6,7-15
13/03/2019 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Gn 3,1-10; Lc 11,29-32
14/03/2019 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
14/03/2019 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
15/03/2019 Thứ Sáu sau CN I Mùa Chay Ed 18,21-28; Mt 5,20-26
16/03/2019 Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Ðnl 26,16-19; Mt 5,43-48
17/03/2019 Chúa Nhật II Mùa Chay St 15,5-12.17-18; Pl 3,17–4,1; Lc 9,28b-36
18/03/2019 Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Ðn 9,4b-10; Lc 6,36-38
19/03/2019 Thánh Cả Giuse 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
20/03/2019 Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Gr 18,18-20; Mt 20,17-28
21/03/2019 Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Gr 17,5-10; Lc 16,19-31
22/03/2019 Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
23/03/2019 Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32
24/03/2019 Chúa Nhật III Mùa Chay Xh 3,1-8a.13-15; 1 Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
25/03/2019 Lễ Truyền Tin Is 7,10-14; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38
26/03/2019 Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Ðn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
27/03/2019 Thứ Tư Tuần III Mùa Chay Ðnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19
28/03/2019 Thứ Năm Tuần III Mùa Chay Gr 7,23-28; Lc 11,14-23
29/03/2019 Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34
30/03/2019 Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Hs 6,1b-6; Lc 18,9-14
31/03/2019 Chúa Nhật IV Mùa Chay Gs 5,9a.10-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
07/04/2019 Chúa Nhật V Mùa Chay Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11
Ngày 15 tháng 2 năm Kỷ Hợi
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@