Nếu chúng ta nỗ lực mang hạnh phúc đến cho người khác, thì hạnh phúc cũng sẽ đến với chính chúng ta. Để có được niềm vui, chúng ta phải cho đi niềm vui, và để gìn giữ niềm vui, chúng ta phải phân phát nó.

John Templeton (1912-2008)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19009
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 26/03/2013)
A  A  A
Thứ Năm Tuần Thánh
Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
TIN MỪNG

Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ


1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu. 3 Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Simôn Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" 7 Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." 8 Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!" Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." 9 Ông Simôn Phêrô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." 10 Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!" 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

1 Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world and he loved them to the end.

2 The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper,3 fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God, 4 he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist.

5 Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist.

6 He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?"

7 Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not understand now, but you will understand later."

8 Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me."


9 Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well."

10 Jesus said to him, "Whoever has bathed 6 has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all."

11 For he knew who would betray him; for this reason, he said, "Not all of you are clean."

12 So when he had washed their feet (and) put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? 13 You call me 'teacher' and 'master,' and rightly so, for indeed I am.

14 If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet.


15 I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do.

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Gioan 13,5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Trình thuật Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ do thánh sử nào ghi lại? (Ga 13,1-15)

a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

2. Ai đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

a. Các thượng tế
b. Dân Do Thái
c. Quân La mã
d. Ma quỷ

3. Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13,1-15)

a. ông Giu đa Ítcariốt
b. Ông Simon, người mời Đức Giêsu và các môn đệ dùng cơm
c. Đức Giêsu
d. Ông chủ nhà tiệc ly

4. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông? (Ga 13,6)

a. Ông Giuđa
b. Ông Simon Phêrô
c. Ông Tôma
d. Ông Giacôbê

5. Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 13,15)

a. Các anh hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy
b. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
c. Điều này sẽ được lưu truyền mãi
d. Mọi người sẽ nhớ đến việc này.

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

1. Các môn đệ gọi Đức Giêsu là gì? (Ga 13,13)

2. Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, đó là giờ phải bỏ đâu mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)

3. Ai đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

4. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

5. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)

6. Ai đã có ý định nộp Đức Giêsu cho các thượng tế? (Ga 13,2)

7. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15)

8. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu rửa chân cho? (Ga 13,6)

9. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." (Ga 13,15)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ

* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 13,5: Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Thánh sử Gioan (Ga 13,1-15)
2. d. Ma quỷ (Ga 13,2)
3. c. Đức Giêsu (Ga 13,1-15)
4. b. Ông Simon Phêrô (Ga 13,6)
5. b. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em (Ga 13,15)

III. Ô CHỮ 

1. Thầy (Ga 13,13)
2. Thế gian (Ga 13,1)
3. Ma quỷ (Ga 13,2)
4. Yêu thương (Ga 13,1)
5. Rửa chân (Ga 13,5)
6. Giuđa (Ga 13,2)
7. Nêu gương (Ga 13,15)
8. Simon Phêrô (Ga 13,6)
9. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)

Hàng dọc: Yêu thương


Nguyễn Thái Hùng
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@