Hạnh phúc thật sự không đến từ sự ích kỷ hay những mưu cầu cá nhân để có được sự thoả mãn hoặc vui thích, nhưng đến từ việc tìm thấy Chúa và mang đến cho những người khác tình yêu, hạnh phúc và sự sống của Ngài.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18834
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 02/12/2012)
A  A  A
CN II MV C
Tin Mừng Thánh Luca 3,1-6

TIN MỪNG


Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng (Mt 3,1-12; Mc 1,2-6; Ga 1,19 -28 )


1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philipphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, 2 Khanan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.


1 In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene,2 during the high priesthood of Annas and Caiaphas, 3 the word of God came to John the son of Zechariah in the desert.


3 He went throughout (the) whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins,4  as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah: "A voice of one crying out in the desert: 'Prepare the way of the Lord, make straight his paths.


5 Every valley shall be filled and every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth,6 and all flesh shall see the salvation of God.'"


I. HÌNH TÔ MÀU * Chủ đề của hình này là gì?


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 3,3


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


II. TRẮC NGHIỆM 


1. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)


a. Ông Gioan 

b. Ông Dacaria

c. Ông Caipha

d. Ông Anphê


2. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)


a. Thượng tế Abigatha

b. Thượng tế Simon

c. Thượng tế Phéttô

d. Thượng tế Caipha


3. Ông Gioan rao giảng tại miền nào? (Lc 3,1)


a. Miền Thập tỉnh

b. Miền Galilê

c. Miền Samaria

d. Miền Giuđêa


4. Ông Gioan rao giảng điều gì? (Lc 3,3)


a. Kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối

b. Ơn cứu độ của Thiên Chúa

c. Nước Thiên Chúa đã đến gần

d. Cả a, b và c đúng


5. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5)


a. Ngôn sứ Êdêkien

b. Ngôn sứ Mikha

c. Ngôn sứ Isaia

d. Ngôn sứ Khácgai


III. Ô CHỮ  Những gợi ý


1. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5) 


2. Ông Gioan Tẩy Giả là con của ai? (Lc 3,2)


3. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3) 


4. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2) 


5. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối? (Lc 3,2-3) 


6. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì? (Lc 3,3) 


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


“Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 2,7)


***


Giải đáp 


VUI HỌC THÁNH KINH


CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C


I. HÌNH TÔ MÀU 


* Chủ đề: Chuẩn bị đón Chúa


* Câu TM Thánh Luca 3,3: Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 


II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM 


1. b. Ông Dacaria(Lc 3,2)

2. d. Thượng tế Caipha (Lc 3,2)

3. b. Miền Galilê (Lc 3,1)

4. a. Kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối (Lc 3,3)

5. c. Ngôn sứ Isaia (Lc 3,5)


III. Giải đáp Ô CHỮ  


1. Isaia (Lc 3,5) 

2. Dacaria (Lc 3,2)

3. Sám hối (Lc 3,3) 

4. Caipha (Lc 3,2) 

5. Gioan (Lc 3,2-3) 

6. Giođan (Lc 3,3) 


Hàng dọc: Sám hối


Nguyễn Thái Hùng
Ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Hợi
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@