tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
#LetUsPray for Afghanistan, so that the clamour of weapons might cease and solutions can be found at the table of dialogue. Only thus can the battered population of that country return to their own homes and live in peace. #Hãy cầu nguyện cho Afghanistan, để tiếng ồn vũ khí có thể chấm dứt và các giải pháp có thể được tìm thấy trên bàn đối thoại. Chỉ như vậy, những người dân bị tàn phá của đất nước đó mới có thể trở về nhà của họ và sống trong hòa bình. 16/08/2021
In this time of pandemic, the Tokyo Olympics are a sign of hope, a sign of universal brotherhood marked by a healthy competitive spirit. Trong thời đại đại dịch này, Thế vận hội Tokyo là một dấu hiệu của hy vọng, một dấu hiệu của tình anh em phổ quát được đánh dấu bằng một tinh thần cạnh tranh lành mạnh. 31/07/2021
Christ is alive and desires that each of you live. He is the true beauty and youth of this world. Everything he touches becomes young, becomes new, full of life and meaning. Đức Kitô đang sống và mong muốn mỗi người trong các bạn được sống. Ngài là vẻ đẹp đích thực và là tuổi trẻ của thế giới này. Mọi thứ Ngài chạm vào đều trở nên tươi trẻ, trở nên mới mẻ, tràn đầy sức sống và ý nghĩa.*** 21/06/2021
The Eucharist, source of love for the life of the Church, is the school of charity and solidarity. Those who are nourished by the Bread of Christ cannot remain indifferent to those who do not have their daily bread. Bí tích Thánh Thể, nguồn tình yêu cho sự sống của Giáo hội, là trường học của bác ái và liên đới. Những người được nuôi dưỡng bởi Bánh của Chúa Kitô không thể thờ ơ với những người không có của ăn hằng ngày của họ. 04/06/2021
Even if our prayers might ramble and be weakened by a wavering faith, we must never stop putting our trust in Jesus. Supported by Jesus’ #prayer, our timid prayers rest on eagles' wings and soar up to heaven. Ngay cả khi những lời cầu nguyện của chúng ta có thể bị suy yếu bởi đức tin giao động, chúng ta không bao giờ được ngừng đặt niềm tin vào Chúa Giêsu. Được hỗ trợ bởi #lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, những lời cầu nguyện rụt rè của chúng ta nằm trên đôi cánh của đại bàng và bay lên trời. 02/06/2021
I invite all men and women in our world to make good use of the gifts that the Lord has entrusted to us to preserve and make his creation even more beautiful. Tôi mời tất cả những người đàn ông và phụ nữ trên thế giới hãy tận dụng những ân tứ mà Chúa đã giao phó cho chúng ta để gìn giữ và làm cho sự sáng tạo của Ngài trở nên đẹp đẽ hơn nữa. 17/05/2021
God saves with love, not with force; offering Himself, not imposing Himself. Chúa cứu chuộc bằng tình yêu, không phải bằng quyền lực; hiến dâng chính Ngài, không áp đặt chính Ngài.*** 06/05/2021
Even death trembles when a Christian prays, because it knows that everyone who prays has an ally who is stronger than it: the Risen Lord. Ngay cả cái chết cũng run sợ khi một Kitô hữu cầu nguyện, vì nó biết rằng tất cả những ai cầu nguyện đều có một đồng minh mạnh hơn nó: Chúa Phục Sinh.*** 15/04/2021
Jesus is the Risen One, the Lord who passed through death in order to lead us to safety. Even before we begin to seek Him, He is present beside us. He lifts us back up after our falls. He helps us grow in faith. Chúa Giêsu là Đấng Phục Sinh, là Chúa đã vượt qua cái chết để dẫn chúng ta đến nơi an toàn. Ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Ngài, Ngài đã hiện diện bên cạnh chúng ta. Ngài đỡ chúng ta dậy sau khi chúng ta vấp ngã. Ngài giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin. 12/04/2021
From the cross God reigns with the disarmed and disarming power of love. He continues to amaze our minds and hearts. Let us allow ourselves to be filled with that amazement. Let us gaze upon the Crucified One and say: “Truly, You are the Son of God." Từ thập tự giá, Thiên Chúa ngự trị với sự giải giáp và quyền năng giải giáp của tình yêu. Ngài tiếp tục làm kinh ngạc tâm trí và con tim chúng ta. Chúng ta hãy để cho mình ngập tràn trong sự ngạc nhiên đó. Chúng ta hãy nhìn vào Đấng bị đóng đinh và nói: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!” 02/04/2021
I would like once more to invite everyone to witness to the “Gospel of Life”, to promote and defend life in all its dimensions and at every stage. The Christian is the person who says “yes” to life, who says “yes” to God, the Living One. Một lần nữa, tôi muốn mời gọi mọi người làm chứng cho “Tin Mừng Sự Sống”, để cổ vũ và bảo vệ sự sống trong mọi chiều kích và mọi giai đoạn. Kitô hữu là người nói “có” với cuộc sống, thưa “vâng” với Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống. 27/03/2021
Saint Joseph is an outstanding example of acceptance of God’s plans. May he help everyone, especially young people who are discerning, to make God’s dreams for them come true. Thánh Giuse là gương mẫu nổi bật về việc chấp nhận các kế hoạch của Chúa. Xin thánh nhân giúp mọi người, đặc biệt là những người trẻ đang tìm hiểu ơn gọi, để biến ước mơ của Chúa cho họ thành hiện thực. 20/03/2021
By receiving forgiveness in the Sacrament of Reconciliation, that is the heart of our process of conversion, we spread forgiveness. Having received forgiveness, we can offer it through attentive dialogue and giving comfort to those experiencing sorro Bằng cách lãnh nhận sự tha thứ trong Bí tích Hoà Giải, đó là trọng tâm của tiến trình hoán cải giúp chúng ta truyền bá sự tha thứ. Khi nhận được sự tha thứ, chúng ta có thể dâng hiến thông qua sự đối thoại chân thành và mang lại sự an ủi cho những người đang trải qua nỗi buồn và nỗi đau. 12/03/2021
My dear Christian brothers and sisters from #Iraq, who have testified to your faith in Jesus amid harsh sufferings: I cannot wait to see you. I am honoured to encounter a Church of martyrs: thank you for your witness! Các anh chị em Kitô hữu thân mến của tôi từ #Iraq, những người đã làm chứng cho đức tin của bạn vào Chúa Giêsu giữa những đau khổ khắc nghiệt: Tôi rất nóng lòng được gặp các bạn. Tôi rất vinh dự được gặp một Giáo hội của các vị tử đạo: cảm ơn vì việc làm chứng nhân của các bạn!*** 04/03/2021
The #GospelOfTheDay (Mk 9,2-10) calls us to contemplate Jesus's transfiguration. It is an invitation to remember, especially when we pass through a difficult trial, that the Lord is Risen and does not permit darkness to have the last word. Lời Chúa hôm nay (Mc 9,2-10) kêu gọi chúng ta chiêm ngắm sự biến hình của Chúa Giêsu. Một lời mời gọi chúng ta phải nhớ, đặc biệt là khi chúng ta trải qua thử thách khó khăn, rằng Chúa đã Phục sinh và không cho phép bóng tối có tiếng nói cuối cùng.*** 28/02/2021