tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
During the Season of Lent, the Holy Spirit drives us too, like Jesus, into the desert (Mk 1:12-15). It is not a physical place, but rather an existential dimension in which we can be silent and listen to the word of God, so that a true conversion might be effected in us Trong Mùa Chay, Chúa Thánh Thần cũng đưa chúng ta, giống như Chúa Giêsu, vào hoang địa (Mc 1,12-15). Đó không phải là một nơi vật chất, mà là một chiều kích hiện sinh, trong đó chúng ta có thể thinh lặng và lắng nghe lời Chúa, để một sự hoán cải thực sự có thể được thực hiện trong chúng ta.***muốn nói 24/02/2021
Let us return to the Holy Spirit, the Giver of Life, to the Fire that resurrects our #ashes. Let us pray once more to the Spirit and rediscover the fire of praise, which consumes the ashes of lamentation and resignation. #Lent Chúng ta hãy trở về với Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, với Ngọn lửa làm sống lại tro bụi của chúng ta. Hãy một lần nữa cầu nguyện với Thánh Linh và khám phá lại ngọn lửa ca ngợi, ngọn lửa làm tiêu tan tro tàn của sự than thở và cam chịu. 17/02/2021
Those who put arms into the hands of children instead of food, books and toys commit a crime not only against the little ones, but against all of humanity. #ChildrenNotSoldiers Những ai lạm dụng trẻ em thay vì cho chúng thức ăn, sách và đồ chơi sẽ phạm tội không chỉ đối với những trẻ nhỏ, mà còn đối với toàn thể nhân loại. 13/02/2021
The culture of life is the heritage that Christians want to share with everyone. Every human life, unique and unrepeatable, is priceless. This must be courageously proclaimed ever anew through word and action. Văn hoá cuộc sống là di sản mà Kitô hữu muốn chia sẻ với mọi người. Cuộc sống của mỗi con người là duy nhất và không thể lặp lại, là vô giá. Điều này phải được can đảm tuyên bố mãi mãi qua lời nói và hành động.*** 29/01/2021
The #WordofGod took on a face. The invisible God let Himself be seen, heard and touched (see 1 Jn 1:1-3). The word is effective only if it is “seen”, if it engages us in experience, in dialogue. Thus, the invitation to “come and see” was, and continu #WordofGod [Lời Chúa] đã có một khuôn mặt. Thiên Chúa vô hình đã để cho chính Người được nhìn thấy, được nghe và được chạm vào (x. 1 Ga 1,1-3). Lời Chúa chỉ có hiệu quả nếu được “nhìn thấy”, nếu lôi cuốn chúng ta vào trải nghiệm, trong cuộc đối thoại. Vì vậy, lời mời “đến và xem” đã và đang tiếp tục là điều cần thiết.*nhớ 23/01/2021
Jesus is the eternal Word of God, who has always thought of us and wanted to communicate with us. Chúa Giêsu là Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng luôn nghĩ đến chúng ta và muốn giao tiếp với chúng ta.*** 03/01/2021
To us a son is given. Jesus, you are the Child who makes me a child. You, my Saviour, teach me to serve. You who did not leave me alone, help me to comfort your brothers and sisters, for, from this night forward, all are my brothers and sisters. Một Hài Nhi được ban cho chúng ta. Chúa Giêsu, Chúa là Hài Nhi đã làm cho tôi trở thành trẻ thơ. Lạy Chúa, Đấng Cứu Rỗi của con, xin dạy con phục vụ. Người đã không để con lẻ loi, xin giúp con an ủi các anh chị em của Người, vì từ đêm nay, tất cả đều là anh chị em của con.****** 24/12/2020
May the joyous expectation of the coming of the Saviour who became man, like us, fill our hearts with hope and peace. Xin cho niềm mong đợi hân hoan về sự xuống trần của Đấng Cứu Thếi làm người như chúng ta, tràn ngập tâm hồn chúng ta với hy vọng và bình an.****** 22/12/2020
The Christmas tree and the Nativity scene are signs of hope, especially in this difficult time. Let us be sure we do not stop at the sign, but get to the meaning, that is, to Jesus, to the love of God that He revealed to us, the infinite goodness tha Cây thông Noel và khung cảnh Chúa giáng sinh là những dấu hiệu của hy vọng, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này. Chúng ta hãy chắc chắn rằng chúng ta không dừng lại ở dấu hiệu, nhưng đi đến ý nghĩa, nghĩa là đối với Chúa Giêsu, đối với tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã bày tỏ cho chúng ta, sự tốt lành vô hạn mà Ngài đã chiếu sáng trên thế giới. 19/12/2020
150 years after the proclamation of St Joseph as Patron of the Catholic Church, I would like to share some personal reflections on this extraordinary figure, so close to our own human experience. 150 năm sau khi tuyên bố Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ của Giáo hội Công giáo, tôi muốn chia sẻ một số suy ngẫm cá nhân về nhân vật phi thường này, rất gần với kinh nghiệm của con người chúng ta. *** 08/12/2020
Conversion is a grace that we need to forcefully ask God for. We are converted to the degree in which we open ourselves up to the beauty, the goodness, the tenderness of God. Thus let us leave what is false and fleeting for what is true, beautiful and everlasting. Sự hoán cải là một ân sủng mà chúng ta cần mạnh mẽ cầu xin Chúa. Chúng ta được hoán cải theo mức độ mà chúng ta mở lòng đón nhận vẻ đẹp, sự tốt lành, sự dịu dàng của Thiên Chúa. Vì vậy, hãy để lại những gì là giả dối và phù du cho những gì là đúng, đẹp và vĩnh cửu. 06/12/2020
Just as before our birth, our loved ones awaited us, so now Love in person awaits us. If we are awaited in Heaven, why should we be caught up with earthly concerns? Why should we waste time complaining about the night, when the light of day awaits us? Cũng như trước khi chúng ta chào đời, những người thân yêu đã chờ đợi chúng ta, thì bây giờ Tình yêu trong người đang chờ chúng ta. Nếu chúng ta được chờ đợi trên Thiên đàng, tại sao chúng ta phải vướng bận với những mối quan tâm trần thế? Tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian để phàn nàn về bóng đêm, khi ánh sáng ban ngày đang chờ chúng ta? 06/12/2020
#Advent is the Season in which we remember God's nearness, that He came down toward us. #Mùa Vọng là Mùa mà chúng ta tưởng nhớ sự gần gũi của Thiên Chúa, Ngài đã xuống trần để đến với chúng ta. 30/11/2020
We were not created to dream about vacations or the weekend, but to make God’s dreams come true in this world. God made us capable of dreaming, so that we could embrace the beauty of life. The works of mercy are the most beautiful works in life. Chúng ta không được tạo ra để mơ về những kỳ nghỉ hay cuối tuần, mà để biến giấc mơ của Chúa thành hiện thực trên thế giới này. Chúa làm chúng ta có khả năng mơ ước, để có thể đón nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Những tác phẩm của lòng thương xót là những tác phẩm đẹp nhất trong cuộc đời. 23/11/2020
Society is enriched by the dialogue between science and faith, which opens up new horizons for thought. The light of faith needs to enlighten scientific advances so that they respect the centrality of the human person. Xã hội trở nên phong phú nhờ cuộc đối thoại giữa khoa học và đức tin, mở ra những chân trời mới cho tư tưởng. Ánh sáng đức tin cần soi sáng những tiến bộ khoa học để họ tôn trọng tâm điểm của con người. * 10/11/2020