tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
Just as the Lord transformed Simon into Peter, so He calls each one of us, to make us living stones with which to build a renewed Church and a renewed humanity. Giống như Chúa biến Simon thành Phêrô, nên Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta, tạo cho chúng ta thành những viên đá sống để xây dựng một Giáo hội đổi mới và một nhân loại đổi mới. 29/06/2020
The Lord cannot enter into hard or ideological hearts. The Lord enters into hearts that are like His: hearts that are open and compassionate. Chúa không thể đi vào trái tim chai đá hoặc ý thức hệ. Chúa đi vào những trái tim giống như Ngài: những trái tim rộng mở và nhân ái.*** 18/06/2020
The #Covid19 pandemic has shown that our societies are not organized well enough to make room for the elderly, with proper respect for their dignity and frailty. When the elderly are not cared for, there is no future for the young. Đại dịch # Covid19 đã chỉ ra rằng xã hội của chúng ta không được tổ chức đủ tốt để chăm sóc người già với sự tôn trọng đúng đắn với phẩm giá và sự yếu đuối của họ. Khi người già không được chăm sóc, không có tương lai cho người trẻ. 15/06/2020
The #Beatitudes teach us that God, in order to give Himself to us, often chooses unthinkable paths, perhaps the path of our limitations, of our tears, of our defeats. Bát Phúc dạy chúng ta rằng Thiên Chúa, để trao chính mình cho chúng ta, thường chọn những con đường không thể tưởng tượng, có lẽ là con đường giới hạn của chúng ta, của những giọt nước mắt và những thất bại của chúng ta. 08/06/2020
It is important to bring together scientific capabilities – in a transparent and disinterested way – in order to guarantee universal access to essential technologies that will enable every person, in every part of the world, to receive healthcare. Điều quan trọng là tập hợp các khả năng khoa học - một cách minh bạch và không vụ lợi - nhằm đảm bảo quyền truy cập toàn cầu vào các công nghệ thiết yếu cho phép mọi người, ở mọi nơi trên thế giới, được chăm sóc sức khoẻ. 05/06/2020
Let us learn from Abraham to pray with faith: listening, walking, engaging in dialogue to the point of argument, but always willing to accept God's word and to put it into practice. Hãy học hỏi từ Abraham để cầu nguyện với đức tin: lắng nghe, đồng hành, tham gia đối thoại đến mức tranh luận, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa và thực hành. 03/06/2020
Jesus bore our humanity and brought it beyond death to a new place, to Heaven, so that there where He is, we might also be. Chúa Giêsu đã mang nhân tính của chúng ta và vượt khỏi cái chết để đến một nơi mới, Thiên đàng, để nơi nào có Ngài, chúng ta cũng có thể được ở đó. * 26/05/2020
Receiving the joy of the Spirit is a grace. Moreover, it is the only force that enables us to preach the Gospel and to confess our faith in the Lord. Nhận được niềm vui của Thánh Linh là một ân sủng. Hơn nữa, đó là sức mạnh duy nhất cho phép chúng ta rao giảng Tin Mừng và tuyên xưng niềm tin vào Chúa. 21/05/2020
If we are transparent before the Lord like a crystal, His light – the light of mercy – will shine in us and, through us, in the world. Nếu chúng ta minh bạch trước mặt Chúa như một viên pha lê, ánh sáng của Ngài - ánh sáng của lòng thương xót - sẽ toả sáng trong chúng ta và, qua chúng ta, toả sáng vào thế giới. 19/05/2020
100 years ago the Lord visited His people. He sent a pastor. #JohnPaulII was our shepherd in prayer, in closeness to the people, in love for justice that always goes together with mercy. 100 năm trước, Chúa đến thăm dân của Người. Người đã gửi một mục tử. #JohnPaulII là mục tử của chúng ta trong lời cầu nguyện, trong sự gần gũi với mọi người, yêu công lý và luôn đi đôi với lòng thương xót. 18/05/2020
Prayer belongs to everyone: to men and women of every religion, and probably even to those who profess no religion. Prayer is born within the secrecy of our being, in that interior place that spiritual writers often call the “heart”. Cầu nguyện thuộc về tất cả mọi người: nam và nữ của mọi tôn giáo, và có lẽ ngay cả những người không tôn giáo. Cầu nguyện phát sinh từ sự bí nhiệm bản thể chúng ta, ở nội tâm mà các nhà viết về tâm linh thường gọi là "tâm hồn". 13/05/2020
Today is International Nurses Day. Nursing is more than a profession – it's a vocation, a dedication. During this pandemic, they have given an example of heroism. Some have even given their lives. Let us #PrayTogether for nurses. Hôm nay là Ngày Y tá Thế giới. Y tá không chỉ là một nghề - đó là một ơn gọi, một sự cống hiến. Trong đại dịch này, họ đã đưa ra một gương mẫu về anh hùng. Một số thậm chí đã hy sinh cuộc sống của họ. Xin hãy #PrayTogether (Cùng Cầu nguyện) cho các y tá. 12/05/2020
I would like to remind you that on 14 May, believers of every religion are invited to unite themselves spiritually in a day of prayer, fasting and works of charity, to implore God to help humanity overcome the coronavirus. Cha muốn nhắc nhở rằng vào ngày 14 tháng 5, các tín hữu của mọi tôn giáo được mời gọi đoàn kết tâm linh trong một ngày cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, để cầu khẩn Thiên Chúa giúp nhân loại vượt qua virus corona. 11/05/2020
Today at the Shrine of Our Lady of Pompei, the faithful lift up an intense prayer of Supplication to #OurLadyOfTheRosary. Let us #PrayTogether so that, through the intercession of the Holy Virgin, the Lord might grant mercy and peace on the Church... Hôm nay tại Đền thờ Đức Mẹ Pompei, các tín hữu khẩn khoản dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện để nhờ sự can thiệp của Đức Trinh Nữ, Chúa có thể ban sự thương xót và bình an cho Giáo hội và toàn thế giới. 08/05/2020
In the midst of isolation when we are suffering from a lack of tenderness and chances to meet up, and we experience the loss of so many things, let us once again listen to the proclamation that saves us: Christ is risen and is living by our side. Giữa sự cô lập khi chúng ta đau khổ vì thiếu sự ân cần, những cơ hội gặp gỡ và trải nghiệm sự mất mát nhiều thứ, chúng ta hãy một lần nữa lắng nghe lời tuyên bố cứu thoát chúng ta: Chúa Kitô đã sống lại và đang sống bên cạnh chúng ta. 07/05/2020