tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
Dear friends, in this month of November, we are invited to pray for the dead. Let us entrust our family members, friends and acquaintances to God, especially in the Eucharist, feeling them close to us in the spiritual company of the Church. Các bạn thân mến, trong tháng 11 này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho người qua đời. Hãy phó dâng các thành viên gia đình, bạn bè và người thân của mình với Chúa, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể, cảm thấy họ gần gũi với chúng ta trong cộng đồng thiêng liêng của Giáo hội. 06/11/2019
The Word of God fills us with joy and this joy is our strength. We are joyful Christians because we have welcomed the Word of God in our hearts. This is the message for today, for all of us. Lời Chúa lấp đầy chúng ta với niềm vui và niềm vui này là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta là những Kitô hữu vui mừng vì chúng ta đã nghênh đón Lời Chúa trong tâm hồn. Đây là thông điệp cho ngày hôm nay, cho tất cả chúng ta. 04/10/2019
When we become "spiritually lukewarm", we become half-Christians, without substance. Instead, the Lord wants conversion, today. Khi chúng ta trở thành "người tâm linh nửa vời", chúng ta trở thành một nửa Kitô hữu, không có bản chất. Thay vào đó, Chúa muốn ta chuyển đổi, ngay hôm nay. 26/09/2019
All of us have been created in the image and likeness of God and have the same dignity. Let us stop slavery! Tất cả chúng ta đều được tạo ra trong hình ảnh và chân dung của Thiên Chúa và có cùng phẩm giá. Hãy chấm dứt sự nô lệ! 23/08/2019
In difficult times, even more than in times of peace, the priority for believers is to be united to Jesus, our hope. Trong những lúc khó khăn, thậm chí còn nhiều hơn những khi hòa bình, ưu tiên cho các tín hữu là được kết hợp với Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta.*** *** 05/07/2019
May the Lord always give us hope for the future and the strength to keep going. Xin Chúa luôn ban cho chúng ta niềm hy vọng về tương lai và sức mạnh để tiến bước.*** 09/04/2019
How do we not judge, not condemn, and forgive? "Give and it will be given to you": be generous in giving. Not only material alms, but spiritual alms too: spend time with someone in need, visit someone who is sick, offer a smile. Làm sao để chúng ta đừng xét đoán, đừng lên án và biết tha thứ? "Hãy cho đi và sẽ được nhận lãnh": hãy quảng đại trong việc cho đi. Không chỉ bố thí vật chất, mà còn bố thí cả tinh thần nữa: hãy dành thời gian cho người có nhu cầu, thăm viếng bệnh nhận và nở một nụ cười. *** 18/03/2019
Let us ask the Holy Spirit to sustain us during these days and to help us transform this evil into an opportunity for awareness and purification. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần gìn giữ chúng ta trong những ngày này và giúp chúng ta biến điều xấu xa này thành cơ hội để nhận thức và thanh luyện. 21/02/2019
A generous attitude towards the sick is salt of the earth and light of the world. May Our Lady of Lourdes help us to practice it, and obtain peace and comfort for all those who suffer. Thái độ quảng đại đối với người bệnh là muối của trái đất và ánh sáng của thế giới. Xin Đức Mẹ Lộ Đức giúp chúng ta biết thực hành, và có được sự bình an và thoải mái cho tất cả những người đau khổ. 11/02/2019
God is with those who seek peace. From heaven He blesses every step which, on this path, is accomplished on earth. Thiên Chúa ở cùng những ai tìm kiếm sự bình an. Từ thiên đàng, Ngài phù hộ cho mỗi bước đi, trên con đường này, được hoàn thành nơi trần thế. 04/02/2019
Let us welcome God’s love in the Christ Child, and let us commit ourselves to making the world more humane and worthy for the children of today and tomorrow. Chúng ta hãy chào đón tình yêu Thiên Chúa trong Hài Nhi Giêsu, và hãy cam kết làm cho thế giới trở nên nhân văn và xứng đáng hơn cho trẻ em hôm nay và ngày mai. * host 28/12/2018
Let us ask the Lord for the grace of being generous, so that our hearts may be opened and we may become kinder Hãy cầu xin Chúa được ơn rộng lượng, để trái tim chúng ta có thể mở ra và trở nên tử tế hơn. *** ena 26/11/2018
It would be wonderful if, every day, at some moment, we could say: "Lord, let me know you and let me know myself". Thật tuyệt vời nếu, mỗi ngày, vào một lúc nào đó, chúng ta có thể nói: "Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết chính con!" * 26/10/2018
It would be wonderful if, every day, at some moment, we could say: "Lord, let me know you and let me know myself". Thật tuyệt vời nếu, mỗi ngày, vào một lúc nào đó, chúng ta có thể nói: "Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và cho con biết chính con". 26/10/2018
We fly to Thy protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O Glorious and Blessed Virgin Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. 01/10/2018