tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
To pray is the first missionary task of every Christian. It is also the most effective. Cầu nguyện là nhiệm vụ truyền giáo đầu tiên của mọi Kitô hữu. Đó cũng là phương cách hiệu quả nhất.*** 29/08/2018
To pray is the first missionary task of every Christian. It is also the most effective. Cầu nguyện là nhiệm vụ truyền giáo đầu tiên của mọi Kitô hữu. Đó cũng là phương cách hiệu quả nhất. 29/08/2018
Grandparents are a treasure in the family. Please, take care of your grandparents: love them and let them talk to your children! Ông bà là một kho báu trong gia đình. Xin hãy chăm sóc ông bà của bạn: yêu các ngài và để các ngài nói chuyện với con cái bạn! *** 30/07/2018
Jesus invites us to build the civilization of love together in the situations we are called to live every day. Chúa Giêsu mời chúng ta xây dựng nền văn minh của tình yêu với nhau trong những tình huống mà chúng ta được kêu gọi để sống mỗi ngày. 20/07/2018
Faith in Jesus Christ frees us from sin, sadness, emptiness, isolation. It is the source of a joy that no one can ever take away. Niềm tin vào Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, buồn sầu, trống rỗng, cô lập. Đó là nguồn gốc của niềm vui mà không ai có thể lấy đi. 25/06/2018
Lord, reawaken in us a sense of praise and gratitude for our Earth, and for everything you have created. Lạy Chúa, xin thức tỉnh chúng con cảm giác ca ngợi và biết ơn đối với Trái đất của chúng con và tất cả những gì Người đã tạo thành. * 06/06/2018
The Ascension of the Risen Jesus contains the promise that we too will participate in the fullness of life with God. Sự lên trời của Chúa Giêsu Phục Sinh chứa đựng lời hứa rằng chúng ta cũng sẽ tham gia vào cuộc sống trọn vẹn với Thiên Chúa. * 11/05/2018
Joyfully performing works of charity for those who are suffering in mind and body, is the most authentic way to live the Gospel. Vui vẻ thực hiện các việc bác ái cho những người đau khổ về tinh thần và thể xác, là cách xác thực nhất để sống Tin Mừng. 04/05/2018
Anyone who turns away from the Cross, turns away from the Resurrection. Ai quay lưng lại với Thập giá là khước từ sự Phục sinh. * 28/03/2018
Lent is the road that leads from slavery to freedom, from suffering to joy, from death to life. Mùa Chay là con đường dẫn từ nô lệ đến tự do, từ đau khổ đến niềm vui, từ sự chết đến sự sống. 16/03/2018
When we confess our sins with humility and sincerity, we receive forgiveness and are reunited with God and our brothers and sisters. Khi chúng ta xưng tội với lòng khiêm tốn và thành thật, chúng ta nhận được sự tha thứ và kết hiệp lại với Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. 14/02/2018
We cannot remain silent before the suffering of millions of people whose dignity has been wounded. Chúng ta không thể im lặng trước những đau khổ của hàng triệu người mà phẩm giá của họ đã bị tổn thương.* 09/02/2018
Christian joy cannot be bought. It comes from faith and from meeting Jesus Christ, who is the reason for our happiness. Niềm vui Kitô giáo không thể mua được. Nó đến từ đức tin và từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nguồn cho hạnh phúc của chúng ta.* 29/01/2018
Every life counts: from the beginning to the end, from conception to natural death Mỗi cuộc sống đều được trân trọng: từ đầu đến cuối, từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên 19/01/2018
The more we are rooted in Christ, the more we rediscover interior peace, even in the midst of daily challenges. Càng bám rễ vào Chúa Kitô, chúng ta càng tái khám phá sự bình an nội tâm, ngay cả trong những thử thách hằng ngày. 10/01/2018