tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
The first requirement for prayer is faith, the second is perseverance, and the third is courage. In these days when we need to pray more, let us ask ourselves if we pray like this. Đòi hỏi đầu tiên cho lời cầu nguyện là đức tin, thứ hai là sự kiên trì và thứ ba là sự can đảm. Trong những ngày này khi chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn, chúng ta hãy tự hỏi mình có cầu nguyện như thế này không. *** 23/03/2020
The God of tenderness will heal us of all life's wounds and of all the bad things we have done. Returning to God means returning to an embrace, the embrace of the Father. Thiên Chúa từ nhân sẽ chữa lành chúng ta khỏi mọi vết thương của cuộc sống và tất cả những điều tồi tệ chúng ta đã làm. Trở về với Chúa có nghĩa là trở về với một vòng tay, vòng tay của Chúa Cha. 20/03/2020
Lent is great time to make space for the Word of God. It is time to turn off the TV and open the Bible. It is a time to pull ourselves away from cell phones and connect ourselves to the Gospel. Mùa Chay là thời gian tuyệt vời để tạo không gian cho Lời Chúa. Đã đến lúc tắt TV và mở Kinh thánh. Đây là thời gian để kéo chúng ta ra khỏi điện thoại di động và kết nối chúng ta với Tin Mừng.*** *** 02/03/2020
God’s Word consoles and encourages us, it challenges us, frees us from the bondage of our selfishness and summons us to conversion; because it has the power to change our lives and to lead us out of darkness into the light. Lời Chúa an ủi và khuyến khích chúng ta, thách thức chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của sự ích kỷ và triệu tập chúng ta để chuyển đổi; bởi vì Lời Chúa có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống và đưa chúng ta từ bóng tối vào ánh sáng. *** 27/01/2020
Life must be welcomed, protected, respected and served from its beginning to its end: both human reason and faith in God, the author of life, require this. Cuộc sống phải được hoan nghênh, bảo vệ, tôn trọng và phục vụ từ đầu đến cuối: cả lý trí và niềm tin của con người vào Thiên Chúa, Đấng là tác giả của cuộc sống, đòi hỏi điều này. 03/01/2020
In its genuine simplicity, the nativity scene reminds us it is not the quantity of things that counts in life, but the quality of relationships. Drawing our gaze to God, who is poor in possessions and rich in love, it recalls us to what is essential. Trong sự đơn giản thực sự, cảnh Chúa giáng sinh nhắc nhở chúng ta không phải số lượng những điều quan trọng trong cuộc sống, mà là chất lượng của các mối quan hệ. Đưa ánh mắt của chúng ta hướng về Thiên Chúa, ngài là một người nghèo về tài sản nhưng giàu tình yêu, nó gợi lại cho chúng ta những gì là thiết yếu. 30/12/2019
The world needs you. Never forget that! The Lord needs you, so that you can encourage all those people around us who are looking for a helping hand to lift them up. Thế giới cần bạn. Đừng bao giờ quên điều đó! Chúa cần bạn, để bạn có thể hỗ trợ những người xung quanh chúng ta đang cần một bàn tay để giúp họ vực dậy. 26/11/2019
Dear friends, in this month of November, we are invited to pray for the dead. Let us entrust our family members, friends and acquaintances to God, especially in the Eucharist, feeling them close to us in the spiritual company of the Church. Các bạn thân mến, trong tháng 11 này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho người qua đời. Hãy phó dâng các thành viên gia đình, bạn bè và người thân của mình với Chúa, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể, cảm thấy họ gần gũi với chúng ta trong cộng đồng thiêng liêng của Giáo hội. 06/11/2019
The Word of God fills us with joy and this joy is our strength. We are joyful Christians because we have welcomed the Word of God in our hearts. This is the message for today, for all of us. Lời Chúa lấp đầy chúng ta với niềm vui và niềm vui này là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta là những Kitô hữu vui mừng vì chúng ta đã nghênh đón Lời Chúa trong tâm hồn. Đây là thông điệp cho ngày hôm nay, cho tất cả chúng ta. 04/10/2019
When we become "spiritually lukewarm", we become half-Christians, without substance. Instead, the Lord wants conversion, today. Khi chúng ta trở thành "người tâm linh nửa vời", chúng ta trở thành một nửa Kitô hữu, không có bản chất. Thay vào đó, Chúa muốn ta chuyển đổi, ngay hôm nay. 26/09/2019
All of us have been created in the image and likeness of God and have the same dignity. Let us stop slavery! Tất cả chúng ta đều được tạo ra trong hình ảnh và chân dung của Thiên Chúa và có cùng phẩm giá. Hãy chấm dứt sự nô lệ! 23/08/2019
In difficult times, even more than in times of peace, the priority for believers is to be united to Jesus, our hope. Trong những lúc khó khăn, thậm chí còn nhiều hơn những khi hòa bình, ưu tiên cho các tín hữu là được kết hợp với Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta.*** *** 05/07/2019
May the Lord always give us hope for the future and the strength to keep going. Xin Chúa luôn ban cho chúng ta niềm hy vọng về tương lai và sức mạnh để tiến bước.*** 09/04/2019
How do we not judge, not condemn, and forgive? "Give and it will be given to you": be generous in giving. Not only material alms, but spiritual alms too: spend time with someone in need, visit someone who is sick, offer a smile. Làm sao để chúng ta đừng xét đoán, đừng lên án và biết tha thứ? "Hãy cho đi và sẽ được nhận lãnh": hãy quảng đại trong việc cho đi. Không chỉ bố thí vật chất, mà còn bố thí cả tinh thần nữa: hãy dành thời gian cho người có nhu cầu, thăm viếng bệnh nhận và nở một nụ cười. *** 18/03/2019
Let us ask the Holy Spirit to sustain us during these days and to help us transform this evil into an opportunity for awareness and purification. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần gìn giữ chúng ta trong những ngày này và giúp chúng ta biến điều xấu xa này thành cơ hội để nhận thức và thanh luyện. 21/02/2019