tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
To serve the Gospel and our brothers and sisters, to offer our own lives without expecting anything in return, without seeking any worldly glory: this is what we are called to. Phục vụ Tin Mừng và anh chị em của chúng ta, hiến dâng mạng sống của chính mình mà không mong cầu được đền đáp, không tìm kiếm vinh quang thế gian: đây là điều chúng ta được mời gọi.*** 27/06/2022
The Easter joy is not to be kept to oneself. The joy of Christ is strengthened by giving it, it multiplies sharing it. If we open ourselves and carry the Gospel, our hearts will open and overcome fear. Niềm vui Phục Sinh không được giữ cho riêng mình. Niềm vui của Đấng Kitô được củng cố bằng cách cho đi, và việc chia sẻ sẽ nhân lên gấp bội. Nếu chúng ta mở lòng mình ra và mang theo Tin Mừng, thì tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở và chiến thắng nỗi sợ hãi.*** 18/04/2022
Let us journey toward Easter with his forgiveness. For Christ constantly intercedes for us before the Father. Gazing upon our violent and wounded world, he never tires of repeating: Father, forgive them for they know not what they do. Hãy đồng hành hướng tới Lễ Phục Sinh với sự tha thứ của Ngài. Vì Chúa Kitô không ngừng cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Hãy nhìn kỹ vào thế giới bạo lực và đầy thương tích của chúng ta, Ngài không bao giờ mệt mỏi khi lặp lại: Lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết những gì họ làm. 11/04/2022
Let us prepare ourselves to live a day of prayer on the Solemnity of the Annunciation, asking the Mother of God to lift up the hearts of those who are afflicted by the cruelty of war. May the Act of Consecration to her Immaculate Heart bring #peace.. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để sống ngày cầu nguyện trong Lễ Truyền Tin, xin Mẹ Thiên Chúa nâng đỡ tâm hồn những ai đang đau khổ vì sự tàn khốc của chiến tranh. Cầu mong Hành động tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ mang lại # hòa bình cho thế giới. 24/03/2022
#Lent is a journey of healing, to live each day with a renewed spirit, a different “style”. Prayer, charity and fasting are aids to this: they restore us to a living relationship with God, our brothers and sisters, and ourselves. #Mùa Chay là một hành trình chữa lành, để sống mỗi ngày với một tinh thần đổi mới, một “phong cách” khác biệt. Cầu nguyện, bác ái và ăn chay là những trợ giúp cho điều này: chúng giúp chúng ta khôi phục mối quan hệ sống động với Chúa, với anh chị em và chính chúng ta. 17/03/2022
I renew my invitation for everyone to take part on 2 March, Ash Wednesday, in a Day of Prayer and Fasting for Peace in Ukraine, in order to be near to the suffering Ukrainian people, to be aware that we are all brothers and sisters... Tôi nhắc lại lời mời mọi người tham gia vào ngày 2 tháng 3, Thứ Tư Lễ Tro, Ngày Cầu nguyện và Ăn chay vì Hoà bình ở Ukraine, để ở gần những người dân Ukraine đang đau khổ, để ý thức rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, và cầu xin Chúa chấm dứt chiến tranh. 28/02/2022
Today the Lunar New Year will be celebrated in the Far East. I hope that in the New Year everyone may enjoy peace, health and a peaceful and secure life. Hôm nay Tết Nguyên Đán diễn ra ở Viễn Đông. Mong rằng sang năm mới mọi người được bình an, sức khoẻ và cuộc sống an bình, an khang.*** 02/02/2022
All human suffering is sacred to God. Before God we are not strangers, or numbers. We are faces and hearts, known one by one, by name. Mọi đau khổ của con người đều thiêng liêng đối với Thiên Chúa. Trước mặt Chúa, chúng ta không phải là những người xa lạ, hay những con số. Chúng ta là những khuôn mặt và trái tim, được biết đến từng người một, từng cái tên. 28/01/2022
I am following with concern the increase of tensions that threaten to inflict a new blow to peace in Ukraine and call into question the security of the European Continent. Therefore, I propose that next Wednesday, 26 January be a day of prayer for pe Tôi theo dõi với lo ngại về sự gia tăng căng thẳng có nguy cơ giáng một đòn mới vào hoà bình ở Ukraine và đặt câu hỏi về an ninh của Lục địa Châu Âu. Vì vậy, tôi đề nghị rằng Thứ Tư tới, ngày 26 tháng Giêng, là một ngày cầu nguyện cho hoà bình. 24/01/2022
Tenderness is not a question of emotion or sentiment: it is the experience of feeling loved and welcomed even in our poverty and misery, and thus transformed by God's love. Sự dịu dàng không phải là vấn đề của cảm xúc hay tình cảm: đó là kinh nghiệm cảm thấy được yêu thương và được chào đón ngay cả trong hoàn cảnh nghèo khó và khốn cùng của chúng ta, và do đó được biến đổi do tình yêu của Thiên Chúa. 19/01/2022
The first sign Jesus accomplished was not an extraordinary healing or something prodigious in the temple of Jerusalem, but an action that responded to a simple and concrete need of common people. This is how God loves to act. Dấu hiệu đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện không phải là một sự chữa lành bất thường hay một điều gì đó phi thường trong đền thờ Giêrusalem, mà là một hành động đáp ứng nhu cầu đơn giản và cụ thể của những người bình thường. Đây là cách Chúa thích hành động. 16/01/2022
We belong to Christ, we are joined to him through Baptism; His presence is in us, His light is in us, His life is in us. Let us therefore walk joyfully in hope sustained by his Word: it is the Word of life. Chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chúng ta được kết hợp với Người qua Bí tích Rửa tội; Sự hiện diện của Ngài ở trong chúng ta, ánh sáng của Ngài ở trong chúng ta, sự sống của Ngài ở trong chúng ta. Do đó, chúng ta hãy vui vẻ bước đi trong niềm hy vọng được Lời Ngài nâng đỡ: đó là Lời sự sống. 10/01/2022
As we begin the New Year, we place ourselves under the protection of the #MotherOfGod, who is also our mother. May she help us to keep and ponder all things, unafraid of trials, in the joyful certainty that the Lord is faithful and knows how to... Khi bắt đầu Năm mới, chúng ta đặt mình dưới sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa, người cũng là mẹ của chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng con luôn giữ và suy ngẫm về mọi sự, không ngại thử thách, với niềm tin chắc rằng Chúa luôn thành tín và biết cách thay đổi thập tự giá thành sự sống lại. 01/01/2022
Saint Joseph, you who have experienced the suffering of those who must flee to save the lives of their loved ones, protect all those who flee because of war, hatred, hunger. Guide their steps and open the hearts of those who can help them. Lạy Thánh Cả Giuse, Đấng đã trải qua nỗi thống khổ của những người phải chạy trốn để cứu sống những người thân yêu của mình, xin che chở cho tất cả những ai chạy trốn vì chiến tranh, hận thù, đói khát. Xin hướng dẫn các bước đường của họ và mở rộng trái tim của những người có thể giúp họ. 29/12/2021
If as in Bethlehem, the darkness of night overwhelms you, if the hurt you carry inside cries out "You are worthless", tonight God responds and tells you: “I love you just as you are. I became little for you. Trust me and open your heart to me" Hỡi chị em thân yêu, nếu như ở Bêlem, bóng đêm bao trùm lấy chị em, nếu nỗi đau mà chị em mang bên trong kêu lên “Ngươi thật vô dụng”, thì đêm nay Chúa sẽ đáp lại và nói với chị em: “Ta yêu chị em như như anh chị em là. Ta trở nên nhỏ bé đối với bạn. Hãy tin tưởng ở Ta và hãy mở rộng trái tim của bạn với Ta." 25/12/2021