tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
@Pontifex - Tin nhắn ĐTC gửi các bạn trẻ
Tweets - Anh ngữDiễn nghĩaNgày
We were not created to dream about vacations or the weekend, but to make God’s dreams come true in this world. God made us capable of dreaming, so that we could embrace the beauty of life. The works of mercy are the most beautiful works in life. Chúng ta không được tạo ra để mơ về những kỳ nghỉ hay cuối tuần, mà để biến giấc mơ của Chúa thành hiện thực trên thế giới này. Chúa làm chúng ta có khả năng mơ ước, để có thể đón nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Những tác phẩm của lòng thương xót là những tác phẩm đẹp nhất trong cuộc đời. 23/11/2020
Society is enriched by the dialogue between science and faith, which opens up new horizons for thought. The light of faith needs to enlighten scientific advances so that they respect the centrality of the human person. Xã hội trở nên phong phú nhờ cuộc đối thoại giữa khoa học và đức tin, mở ra những chân trời mới cho tư tưởng. Ánh sáng đức tin cần soi sáng những tiến bộ khoa học để họ tôn trọng tâm điểm của con người. * 10/11/2020
St #JohnPaul II and his passion for life and fascination with the mystery of God, of the world and of humankind was an extraordinary gift of God to the Church. Let us remember his faith: may it be an example to lives as witnesses today. Thánh #JohnPaul II và niềm đam mê cuộc sống và sự say mê của ngài với sự mầu nhiệm của Chúa, của thế giới và loài người là một món quà đặc biệt của Chúa ban cho Giáo hội. Chúng ta hãy nhớ đến đức tin của ngài: có thể đó là một tấm gương cho những nhân chứng sống hôm nay.*** 22/10/2020
The effort to build a more just society implies the capacity of fraternity, a spirit of human communion. Nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng hơn bao hàm khả năng của tình huynh đệ, một tinh thần hiệp thông của con người. *** 03/10/2020
How much suffering, how many wounds, how many wars could be avoided if forgiveness and mercy were the style of our life! Có thể tránh được bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu vết thương, bao nhiêu chiến tranh nếu tha thứ và nhân từ là phong cách sống của chúng ta! 17/09/2020
God does not love you because you behave well. He loves you, plain and simple. His love is unconditional; it does not depend on you. Chúa không yêu bạn vì bạn cư xử tốt. Người yêu bạn, đơn giản và dễ hiểu. Tình yêu của Người là vô điều kiện; nó không phụ thuộc vào bạn. *** 22/08/2020
Wealth can force us to build walls. Jesus, instead, invites His disciples to transform goods and riches into relationships, because people are worth more than things, they are more valuable than any riches we possess. Của cải có thể buộc chúng ta xây những bức tường [ngăn cách]. Thay vào đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài biến đổi của cải và sự giàu sang thành các mối quan hệ, bởi vì con người đáng giá hơn mọi vật, chúng có giá trị hơn bất kỳ của cải nào chúng ta có. 18/08/2020
When we pray, God expects that we also be mindful of those who do not think as we do, those who have slammed the door in our face, those whom we find it hard to forgive. Only prayer unlocks chains, only prayer paves the way to unity. Khi chúng ta cầu nguyện, Thiên Chúa mong rằng chúng ta cũng lưu tâm đến những người không suy nghĩ như chúng ta, những người đã đóng sầm cửa vào mặt chúng ta, những người mà chúng ta khó tha thứ. Chỉ có lời cầu nguyện mới mở được xiềng xích, chỉ có lời cầu nguyện mới mở đường cho sự hiệp nhất. 13/08/2020
The coronavirus is not the only disease to be fought, but rather, the pandemic has shed light on broader social ills. One of these is a distorted view of the person, a perspective that ignores the dignity and relational character of the person. Coronavirus không phải là căn bệnh duy nhất phải chiến đấu, mà đúng hơn, đại dịch đã làm sáng tỏ những tệ nạn xã hội rộng lớn hơn. Một trong số đó là quan điểm méo mó về con người, quan điểm coi thường phẩm giá và tính cách quan hệ của con người. 12/08/2020
Dear brother priests, let us ask the Lord that we be men whose lives bear witness to the compassion and mercy that Jesus alone can bestow on us. Các anh em linh mục thân mến, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta có cuộc sống để làm chứng cho lòng trắc ẩn và lòng thương xót mà chỉ một mình Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta. * 04/08/2020
Men and women who pray know that hope is stronger than discouragement. They believe that love is more powerful than death, and that love will surely triumph one day, even if it be in times and ways we do not know. Người cầu nguyện biết rằng hy vọng mạnh mẽ hơn sự nản lòng. Họ tin rằng tình yêu mạnh hơn cái chết, và tình yêu đó chắc chắn sẽ chiến thắng một ngày nào đó, ngay cả khi đó là thời gian và cách chúng ta không biết. 29/07/2020
On the Day of Judgment we will not be judged for our ideas, but for the compassion we have shown to others. Vào Ngày phán xét, chúng ta sẽ không được phán xét vì những ý tưởng của mình, nhưng vì lòng trắc ẩn mà chúng ta đã thể hiện với người khác. 23/07/2020
Faith is either missionary or it is no faith at all. Faith takes us out of ourselves and toward others. Faith must be transmitted, not to convince but to offer a treasure. Let us ask the Lord to help us live our faith with open doors: a transparent. Đức tin là truyền giáo hoặc không có đức tin nào cả. Đức tin đưa chúng ta ra khỏi bản thân và hướng về người khác. Đức tin phải được truyền đi, không phải để thuyết phục mà là để cung cấp một kho báu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta sống đức tin với những cánh cửa rộng mở: một đức tin minh bạch. 09/07/2020
In the #GospelOfTheDay (Mt 11:25-30), Jesus praises the Father, because He has hidden the secrets of His Kingdom "from the wise and the learned" and revealed them to the "little ones", who long for Him and expect everything from Him. Tring #GospelOfTheDay (Mt 11:25-30), Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha, vì Ngài đã che giấu những bí mật của Vương quốc của Ngài "từ những người khôn ngoan và hiểu biết" và tiết lộ cho "những người bé nhỏ", những người khao khát Ngài và mong đợi mọi điều từ Ngài. 07/07/2020
Just as the Lord transformed Simon into Peter, so He calls each one of us, to make us living stones with which to build a renewed Church and a renewed humanity. Giống như Chúa biến Simon thành Phêrô, nên Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta, tạo cho chúng ta thành những viên đá sống để xây dựng một Giáo hội đổi mới và một nhân loại đổi mới. * 29/06/2020