Chớ bao giờ cố tìm hạnh phúc, người ta gặp nó bên đường.

Isabella Eberhardt
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13179
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 4
Chúa nhật 29-03-2020 Chúa Nhật 5 MC “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25)
Thứ tư 01-04-2020 Thứ tư, sau CN 5 MC “Nếu anh em ở lại trong lời của Tôi, thì anh em thật là môn đệ Tôi; anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32)
Thứ tư 01-04-2020 Thứ tư, sau CN 5 MC “Thật, tôi bảo thật cho các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8,34)
Thứ năm 02-04-2020 Thứ năm, sau CN 5 MC “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51)
Thứ năm 02-04-2020 Thứ năm, sau CN 5 MC “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51)
Thứ sáu 03-04-2020 Thứ sáu, sau CN 5 MC “Tôi là người Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian… Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,35.38)
Thứ sáu 03-04-2020 Thứ sáu, sau CN 5 MC “Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó” (Ga 10,37-38)
Thứ bảy 04-04-2020 Thứ bảy, sau CN 5 MC “Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,50)
Chúa nhật 05-04-2020 Chúa Nhật Lễ Lá Viên đại đội trưởng nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54)
Thứ năm 09-04-2020 Thứ 5 Tuần Thánh “Nếu Thấy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14)
Thứ năm 09-04-2020 Thứ 5 Tuần Thánh Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13,14)
Thứ sáu 10-04-2020 Thứ 6 Tuần Thánh Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30)
Thứ sáu 10-04-2020 Thứ 6 Tuần Thánh Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, lính tráng lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần… Họ nói: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được” (Ga 19,23-24)
Thứ bảy 11-04-2020 Vọng Phục Sinh “Các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói” (Mt 28,5)
Thứ bảy 11-04-2020 Vọng Phục Sinh Sao các bà lại tìm Người Sống ở nơi kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. (Lc 24,5b)
Chúa nhật 12-04-2020 Đại Lễ Phục Sinh Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và ông đã tin (Ga 20,8)
Chúa nhật 12-04-2020 Đại Lễ Phục Sinh Người môn đệ Đức Giêsu thương mến cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)
Thứ hai 13-04-2020 Thứ hai, bát nhật Phục Sinh “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8)
Thứ ba 14-04-2020 Thứ ba, bát nhật Phục Sinh Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3,14-15)
Thứ tư 15-04-2020 Thứ tư, bát nhật Phục Sinh “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng… Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3,20-21a)
Thứ năm 16-04-2020 Thứ năm, bát nhật Phục Sinh “Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3,36)
Thứ sáu 17-04-2020 Thứ sáu, bát nhật Phục Sinh “Thưa Thầy, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Ga 6,7)
Thứ bảy 18-04-2020 Thứ bảy, bát nhật Phục Sinh Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20)
Chúa nhật 19-04-2020 Lòng Thương Xót Chúa Đức Giêsu bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây và nhìn xem tay Thầy đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tôma thưa với Người: “Lạy Chúa của con. Lạy Thiên Chúa của con” (Ga 12,30-31)
Thứ hai 20-04-2020 Thứ hai, sau CN 2 Phục Sinh “... Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí” (Ga 3,5)
Thứ hai 20-04-2020 Thứ hai, sau CN 2 Phục Sinh “Tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,3)
Thứ ba 21-04-2020 Thứ ba, sau CN 2 Phục Sinh “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15)
Thứ ba 21-04-2020 Thứ ba, sau CN 2 Phục Sinh “… cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7b)
Thứ tư 22-04-2020 Thứ tư, sau CN 2 Phục Sinh “Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng Ánh Sáng...” (Ga 3,21)
Thứ tư 22-04-2020 Thứ tư, sau CN 2 Phục Sinh “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”(Ga 3,17)
Thứ năm 23-04-2020 Thứ năm, sau CN 2 Phục Sinh “Đấng từ trời cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất” (Ga 3,31)
Thứ năm 23-04-2020 Thứ năm, sau CN 2 Phục Sinh “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói chuyện dưới đất..." (Ga 3,31)
Thứ sáu 24-04-2020 Thứ sáu, sau CN 2 Phục Sinh “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35)
Thứ bảy 25-04-2020 Thánh sử Marcô Các Tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16,20)
Chúa nhật 26-04-2020 Chúa Nhật 3 Phục Sinh Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất (Lc 24,30-31)
Thứ hai 27-04-2020 Thứ hai, sau CN 3 Phục Sinh “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh… Việc Thiên Chúa muốn là các ông tin vào Đấng người đã sai đến” (Ga 6,27.29)
Thứ ba 28-04-2020 Thứ ba, sau CN 3 Phục Sinh “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không bao giờ đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35)
Thứ tư 29-04-2020 Thứ tư, sau CN 3 Phục Sinh “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35)
Thứ năm 30-04-2020 Thứ năm, sau CN 3 Phục Sinh “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51)
Chúa nhật 03-05-2020 2020-05-03 “Ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá… Không đem ra thực hành thì ví được như người dại xây nhà trên cát” (Mt 7,24-27)
SUY NIỆM TIN MỪNG
Cùng sống lại với Chúa Kitô | Lm. Đan Vinh
Chứng từ của niềm tin Phục sinh | Lm. Gioan Phạm Quang Long
Đức Giêsu đã sống lại và các cuộc đổi đời | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Ông đã thấy và đã tin | Lm. Đan Vinh
Đức Giêsu Kitô là Ánh Sáng, Chân Lý và Tình Yêu | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Niềm tin Phục Sinh | Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Tin yêu Chúa để chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng | Lm. Đan Vinh
Thập Giá quà tặng tình yêu | Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Hãy yêu như Giêsu | Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Vượt qua | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Nghịch lý của Thánh giá | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Đỉnh cao của Mầu nhiệm Cứu độ là tình yêu | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Thánh Thể, thiên chức linh mục và giới luật yêu thương | Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Chúa Nhật Phục Sinh
Gợi ý suy niệm Tin Mừng Phục Sinh (năm C)
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@