Hạnh phúc ví như nụ hôn, muốn thưởng thức phải san sẻ.

Bernard Melzer
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19525
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên
 
Bài đọc 1: St 46,1-7.28-30

Cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con.

1 Khi ấy, ông Israel lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Bơe Seva và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của cha ông là Ixaác. 2 Thiên Chúa phán với ông Israel trong thị kiến ban đêm, Người phán: “Giacóp! Giacóp!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 3 Người phán: “Ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Aicập, vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. 4 Chính Ta sẽ xuống Aicập với ngươi và chính Ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Giuse sẽ vuốt mắt cho ngươi.” 5 Ông Giacóp rời Bơe Seva. Các con trai ông Israel đã chở ông Giacóp, cha họ, và đàn bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pharaô đã gửi đến để rước ông đi.

6 Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được ở đất Canaan, và họ đến Aicập, ông Giacóp và tất cả dòng dõi ông cùng với ông: 7 các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Aicập với ông.

28 Ông Giacóp đã sai ông Giuđa đi trước, đến với ông Giuse, để ông Giuse tới Gôsen gặp ông. Khi họ đến đất Gôsen, 29 thì ông Giuse cho thắng xe riêng và lên Gôsen đón ông Israel, cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giuse bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu. 30 Ông Israel nói với ông Giuse: “Phen này, cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con, và thấy con còn sống.”

Đáp ca: Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (Đ. c.39a)

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ.

3 Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
4 Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ.

18 Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.
19 Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy.

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ.

27 Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.
28 Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ.

39 Chính nhân được Chúa thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.
40 Chúa phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.

Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ.

Tung hô Tin Mừng: Ga 16,13a; 14,26d

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 10,16-23

Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói.

16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

23 “Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì Con Người đã đến.”
BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
27/10/2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên Hc 35,15b-17.20-22a; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
01/11/2019 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2019 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên Kn 11,23–12,2; 2 Tx 1,11–2,2; Lc 19,1-10
04/11/2019 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Rm 11,29-36; Lc 14,12-14
05/11/2019 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Rm 12,5-16; Lc 14,15-24
06/11/2019 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Rm 13,8-10; Lc 14,25-33
07/11/2019 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Rm 14,7-12; Lc 15,1-10
08/11/2019 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Rm 15,14-21; Lc 16,1-8
09/11/2019 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Ed 47,1-2.8-9.12; 1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
10/11/2019 Chúa Nhật 32 Thường Niên 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,15 - 3,5; Lc 20,27-38
11/11/2019 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Kn 1,1-7; Lc 17,1-6
12/11/2019 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10
13/11/2019 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Kn 6,2-12; Lc 17,11-19
14/11/2019 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Kn 7,22–8,1; Lc 17,20-25
15/11/2019 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
16/11/2019 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8
17/11/2019 Chúa Nhật 33 Thường Niên Ml 4,1-2a; 2 Tx 3,7-12; Lc 21,5-19
18/11/2019 Cung hiến Thánh Đường Thánh Phêrô - Phaolô ;
19/11/2019 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10
20/11/2019 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28
21/11/2019 Thứ Năm sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44
22/11/2019 Thứ Sáu sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48
23/11/2019 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40
24/11/2019 Lễ Chúa Kitô Vua 2 Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
25/11/2019 Thứ Hai sau CN 34 Thường Niên Ðn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4
26/11/2019 Thứ Ba sau CN 34 Thường Niên Ðn 2,31-45; Lc 21,5-11
27/11/2019 Thứ Tư sau CN 34 Thường Niên Ðn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19
28/11/2019 Lễ Tạ Ơn Hc 50,24-26; 1 Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
29/11/2019 Thứ Sáu sau CN 34 Thường Niên Ðn 7,2-14; Lc 21,29-33
30/11/2019 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
01/12/2019 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@