Đôi khi việc làm một người bạn đồng nghĩa với việc khéo léo trong từng thời điểm. Có lúc cần thinh lặng. Có lúc cần buông và để cho mọi người dấn thân vào vận mệnh của chính họ. Và có lúc chuẩn bị tâm lý để trở lại lúc ban đầu sau khi mọi việc kết thúc.

Gloria Naylor (b. 1950)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19118
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên
 
Bài đọc 1: Đnl 34,1-12

Ông Môsê qua đời tại đó theo lệnh Đức Chúa; không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môsê.

1 Ngày ấy, từ đồng bằng Môáp, ông Môsê lên núi Nơvô, tới Pítga, đối diện với Giêrikhô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất: miền Galaát cho đến Đan, 2 tất cả Náptali, miền đất Épraim và Mơnase, tất cả miền đất Giuđa cho đến Biển Tây, 3 miền Neghép, vùng sông Giođan, thung lũng Giêrikhô là thành Chà Là, cho đến Xôa. 4 Đức Chúa phán với ông: “Đây là miền đất Ta đã thề hứa với Abraham, Ixaác và Giacóp, khi nói: ‘Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi.’ Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó.”

5 Ông Môsê, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó, trong đất Môáp, theo lệnh Đức Chúa. 6 Ông được mai táng trong thung lũng, ở miền đất Môáp, đối diện với Bết Pơo. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết mộ ông ở đâu. 7 Khi chết, ông Môsê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. 8 Con cái Israel khóc ông Môsê trong đồng bằng Môáp ba mươi ngày; rồi những ngày than khóc thọ tang ông Môsê chấm dứt. 9 Ông Giôsuê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Môsê đã đặt tay trên ông. Con cái Israel nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê.

10 Trong Israel, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-sê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt. 11 Đức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiêng dấu lạ tại nước Aicập, phạt Pharaô cùng tất cả bề tôi và cả nước. 12 Ông Môsê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Israel.

Đáp ca: Tv 65,1-3a.5.16-17 (Đ. x. c.20a và 9a)

Đ. Xin chúc tụng Thiên Chúa
Người là Đấng bảo toàn mạng sống con.


1 Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,
2 đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh!
3a Hãy thưa cùng Thiên Chúa:
“Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!”

Đ. Xin chúc tụng Thiên Chúa
Người là Đấng bảo toàn mạng sống con.

5 Đến mà xem công trình của Thiên Chúa:
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ!

Đ. Xin chúc tụng Thiên Chúa
Người là Đấng bảo toàn mạng sống con.


16 Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,
đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.
17 Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,
tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.

Đ. Xin chúc tụng Thiên Chúa
Người là Đấng bảo toàn mạng sống con.


Tung hô Tin Mừng: 2 Cr 5,19

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 18,15-20

Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.

15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

19 “Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
28/07/2019 Chúa Nhật 17 Thường Niên St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13
01/08/2019 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Xh 40,14-19.32-36; Mt 13,47-53
01/08/2019 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Xh 40,14-19.32-36; Mt 13,47-53
02/08/2019 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
02/08/2019 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
03/08/2019 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
03/08/2019 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
04/08/2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
04/08/2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21
05/08/2019 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
05/08/2019 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Ðn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Ðn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Num 11:4b-15; Mt 14:13-21
06/08/2019 Chúa Hiển Dung Num 11:4b-15; Mt 14:13-21
07/08/2019 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Ds 13,1-3a.26–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
07/08/2019 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Ds 13,1-3a.26–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
08/08/2019 Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên Ds 20,1-13; Mt 16,13-23
08/08/2019 Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên Ds 20,1-13; Mt 16,13-23
09/08/2019 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Ðnl 4,32-40; Mt 16,24-28
09/08/2019 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Ðnl 4,32-40; Mt 16,24-28
10/08/2019 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
10/08/2019 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
11/08/2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên Kn 18,6-9; Dt 11,1-2, 8-19; Lc 12,32-48
11/08/2019 Chúa Nhật 19 Thường Niên Kn 18,6-9; Dt 11,1-2, 8-19; Lc 12,32-48
12/08/2019 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-26
12/08/2019 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-26
13/08/2019 Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Ðnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
13/08/2019 Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Ðnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
14/08/2019 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20
14/08/2019 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20
15/08/2019 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
15/08/2019 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
16/08/2019 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Gs 24,1-13; Mt 19,3-12
16/08/2019 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Gs 24,1-13; Mt 19,3-12
17/08/2019 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
17/08/2019 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
18/08/2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53
18/08/2019 Chúa Nhật 20 Thường Niên Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53
19/08/2019 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
19/08/2019 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
20/08/2019 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30
20/08/2019 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30
21/08/2019 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
21/08/2019 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
22/08/2019 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
22/08/2019 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
23/08/2019 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
23/08/2019 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
24/08/2019 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
24/08/2019 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
25/08/2019 Chúa Nhật 21 Thường Niên Is 66,18-21; Dt 12,5-7,11-13; Lc 13,22-30
26/08/2019 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
26/08/2019 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
27/08/2019 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,1-8; Mt 23,23-26
27/08/2019 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,1-8; Mt 23,23-26
28/08/2019 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
28/08/2019 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
29/08/2019 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
29/08/2019 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
30/08/2019 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13
30/08/2019 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13
31/08/2019 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
31/08/2019 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
01/09/2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
01/09/2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@