Hạnh phúc không phải là một mục tiêu... Đó là sản phẩm của một cuộc sống tươi đẹp.

Eleanor Roosevelt
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13497
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14163
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 765
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A
 
Bài Ðọc I: Is 55,6-9

"Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi".

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót; hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ.

Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy.
 
Ðáp Ca: Tv 144,2-3.8-9.17-18

Ðáp: Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a).

Xướng: 1) Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được. - Ðáp.

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Ðáp.

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm. - Ðáp.
 
Bài Ðọc II: Pl 1,20c-24.27a

"Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô"

Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Ðức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này: là ước ao chết để được ở với Ðức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Ðức Kitô.
 
Alleluia: Lc 19,38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mt 20,1-16a

"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta".

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
01/01/2020 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2020 Thursday ;
03/01/2020 Friday ;
04/01/2020 Saturday ;
05/01/2020 Epiphany ;
06/01/2020 Monday ;
07/01/2020 Tuesday ;
08/01/2020 Wednesday ;
09/01/2020 Thursday ;
10/01/2020 Friday ;
11/01/2020 Saturday ;
12/01/2020 2 Ordinary Sunday ;
13/01/2020 Thứ Hai sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
14/01/2020 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
15/01/2020 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
16/01/2020 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12
17/01/2020 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
18/01/2020 Thứ Bảy sau CN 2 Thường Niên 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
19/01/2020 3 Ordinary Sunday ;
20/01/2020 Thứ Hai sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
21/01/2020 Thứ Ba sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35
22/01/2020 Thứ Tư sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20
23/01/2020 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25
24/01/2020 Thứ Sáu sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 11,1-4a.5-10b.13-17; Mc 4,26-34
25/01/2020 Lunar New Year ;
26/01/2020 4 Ordinary Sunday ;
27/01/2020 Thứ Hai sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
28/01/2020 Thứ Ba sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,; Mc 5,21-43
29/01/2020 Thứ Tư sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6
30/01/2020 Thứ Năm sau CN 4 Thường Niên 1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13
31/01/2020 Thứ Sáu sau CN 4 Thường Niên Hc 47,2-13; Mc 6,14-29
01/02/2020 Thứ Bảy sau CN 4 Thường Niên 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34
02/02/2020 5 Ordinary Sunday ;
03/02/2020 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
04/02/2020 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
05/02/2020 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23
06/02/2020 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30
07/02/2020 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
08/02/2020 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên 1 V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
09/02/2020 6 Ordinary Sunday ;
10/02/2020 Thứ Hai sau CN 6 Thường Niên Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
11/02/2020 Thứ Ba sau CN 6 Thường Niên Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
12/02/2020 Thứ Tư sau CN 6 Thường Niên Gc 1,19-27; Mc 8,22-26
13/02/2020 Thứ Năm sau CN 6 Thường Niên Gc 2,1-9; Mc 8,27-33
14/02/2020 Thứ Sáu sau CN 6 Thường Niên Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-39
15/02/2020 Thứ Bảy sau CN 6 Thường Niên Gc 3,1-10; Mc 9,1-12
16/02/2020 7 Ordinary Sunday ;
17/02/2020 Thứ Hai sau CN 7 Thường Niên Gc 3,13-18; Mc 9,13-28
18/02/2020 Thứ Ba sau CN 7 Thường Niên Gc 4,1-10; Mc 9,29-36
19/02/2020 Thứ Tư sau CN 7 Thường Niên Gc 4,13b-18; Mc 9,37-39
20/02/2020 Thứ Năm sau CN 7 Thường Niên Gc 5,1-6; Mc 9,40-49
21/02/2020 Thứ Sáu sau CN 7 Thường Niên Gc 5,9-12; Mc 10,1-12
22/02/2020 Thứ Bảy sau CN 7 Thường Niên Gc 5,13-20; Mc 10,13-16
23/02/2020 8 Ordinary Sunday ;
24/02/2020 Thứ Hai sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27
25/02/2020 Thứ Ba sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31
26/02/2020 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
27/02/2020 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
28/02/2020 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
29/02/2020 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
01/03/2020 1st Lent ;
02/03/2020 Monday ;
03/03/2020 Tuesday ;
04/03/2020 Wednesday ;
05/03/2020 Thursday ;
06/03/2020 Friday ;
07/03/2020 Saturday ;
08/03/2020 2 Lent ;
09/03/2020 Monday ;
10/03/2020 Tuesday ;
11/03/2020 Wednesday ;
12/03/2020 Thursday ;
13/03/2020 Friday ;
14/03/2020 Saturday ;
15/03/2020 3 Lent ;
16/03/2020 Monday ;
17/03/2020 Tuesday ;
18/03/2020 Wednesday ;
19/03/2020 Thursday ;
20/03/2020 Friday ;
21/03/2020 Saturday ;
22/03/2020 4 Lent ;
23/03/2020 Monday ;
24/03/2020 Tuesday ;
25/03/2020 Wednesday ;
26/03/2020 Thursday ;
27/03/2020 Friday ;
28/03/2020 Saturday ;
29/03/2020 5 Lent ;
30/03/2020 Monday ;
31/03/2020 Tuesday ;
01/04/2020 Wednesday ;
02/04/2020 Thursday ;
03/04/2020 Friday ;
04/04/2020 Saturday ;
05/04/2020 Palm Sunday ;
06/04/2020 Monday ;
07/04/2020 Tuesday ;
08/04/2020 Wednesday ;
09/04/2020 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
10/04/2020 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
11/04/2020 Saturday ;
12/04/2020 Easter Sunday of The Resurrection of The Lord ;
13/04/2020 Monday ;
14/04/2020 Tuesday ;
15/04/2020 Wednesday ;
16/04/2020 Thursday ;
17/04/2020 Friday ;
18/04/2020 Saturday ;
19/04/2020 Divine Mercy ;
20/04/2020 Monday ;
21/04/2020 Tuesday ;
22/04/2020 Wednesday ;
23/04/2020 Thursday ;
24/04/2020 Friday ;
25/04/2020 Saturday ;
26/04/2020 3 Sun of Easter ;
27/04/2020 Monday ;
28/04/2020 Tuesday ;
29/04/2020 Wednesday ;
30/04/2020 Thursday ;
01/05/2020 Friday ;
02/05/2020 Saturday ;
03/05/2020 4 Sun of Easter ;
04/05/2020 Monday ;
05/05/2020 Tuesday ;
06/05/2020 Wednesday ;
07/05/2020 Thursday ;
08/05/2020 Friday ;
09/05/2020 Saturday ;
10/05/2020 5 Sun of Easter ;
11/05/2020 Monday ;
12/05/2020 Tuesday ;
13/05/2020 Wednesday ;
14/05/2020 Thursday ;
15/05/2020 Friday ;
16/05/2020 Saturday ;
17/05/2020 6 Sun of Easter ;
18/05/2020 Monday ;
19/05/2020 Tuesday ;
20/05/2020 Wednesday ;
21/05/2020 Ascention ;
22/05/2020 Friday ;
23/05/2020 Saturday ;
24/05/2020 7 Sun of Easter ;
25/05/2020 Monday ;
26/05/2020 Tuesday ;
27/05/2020 Wednesday ;
28/05/2020 Thursday ;
29/05/2020 Friday ;
30/05/2020 Saturday ;
31/05/2020 Pentecost ;
01/06/2020 Monday ;
02/06/2020 Tuesday ;
03/06/2020 Wednesday ;
04/06/2020 Thursday ;
05/06/2020 Friday ;
06/06/2020 Saturday ;
07/06/2020 The Most Holy Trinity ;
08/06/2020 Thứ Hai sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 1,1-7; Mc 12,1-12
09/06/2020 Thứ Ba sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
10/06/2020 Thứ Tư sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
11/06/2020 Thứ Năm sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34
12/06/2020 Thứ Sáu sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
13/06/2020 Thứ Bảy sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44
14/06/2020 The Most Holy Body and Blood of Christ ;
15/06/2020 Thứ Hai sau CN 10 Thường Niên 1 V 17,1-6; Mt 5,1-12
16/06/2020 Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16
17/06/2020 Thứ Tư sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,20-39; Mt 5,17-19
18/06/2020 Thứ Năm sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,41-46; Mt 5,20-26
19/06/2020 Thứ Sáu sau CN 10 Thường Niên 1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32
20/06/2020 Thứ Bảy sau CN 10 Thường Niên 1 V 19,19-21; Mt 5,33-37
21/06/2020 11 Ordinary Sunday ;
22/06/2020 Thứ Hai sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42
23/06/2020 Thứ Ba sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48
24/06/2020 Thứ Tư sau CN 11 Thường Niên 2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
25/06/2020 Thứ Năm sau CN 11 Thường Niên Hc 48,1-15; Mt 6,7-15
26/06/2020 Thứ Sáu sau CN 11 Thường Niên 2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
27/06/2020 Thứ Bảy sau CN 11 Thường Niên 2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34
28/06/2020 13 Ordinary Sunday ;
29/06/2020 Thứ Hai sau CN 13 Thường Niên Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22
30/06/2020 Thứ Ba sau CN 13 Thường Niên Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27
01/07/2020 Thứ Tư sau CN 13 Thường Niên Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
02/07/2020 Thứ Năm sau CN 13 Thường Niên Am 7,10-17; Mt 9,1-8
03/07/2020 Thứ Sáu sau CN 13 Thường Niên Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
04/07/2020 Thứ Bảy sau CN 13 Thường Niên Am 9,11-15; Mt 9,14-17
05/07/2020 14 Ordinary Sunday ;
06/07/2020 Thứ Hai sau CN 14 Thường Niên Hs 2,14.15-16.19-20; Mt 9,18-26
07/07/2020 Thứ Ba sau CN 14 Thường Niên Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
08/07/2020 Thứ Tư sau CN 14 Thường Niên Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
09/07/2020 Thứ Năm sau CN 14 Thường Niên Hs 11,1b.3-4,8c-9; Mt 10,7-15
10/07/2020 Thứ Sáu sau CN 14 Thường Niên Hs 14,2-10; Mt 10,16-23
11/07/2020 Thứ Bảy sau CN 14 Thường Niên Is 6,1-8; Mt 10,24-33
12/07/2020 15 Ordinary Sunday ;
13/07/2020 Thứ Hai sau CN 15 Thường Niên Is 1,10-17; Mt 10,34 - 11,1
14/07/2020 Thứ Ba sau CN 15 Thường Niên Is 7,1-9; Mt 11,20-24
15/07/2020 Thứ Tư sau CN 15 Thường Niên Is 10, 5-7.13-16; Mt 11,25-27
16/07/2020 Thứ Năm sau CN 15 Thường Niên Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
17/07/2020 Thứ Sáu sau CN 15 Thường Niên Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
18/07/2020 Thứ Bảy sau CN 15 Thường Niên Mk 2,1-5; Mt 12,14-21
19/07/2020 16 Ordinary Sunday ;
20/07/2020 Thứ Hai sau CN 16 Thường Niên Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
21/07/2020 Thứ Ba sau CN 16 Thường Niên Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
22/07/2020 Thứ Tư sau CN 16 Thường Niên Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9
23/07/2020 Thứ Năm sau CN 16 Thường Niên Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
24/07/2020 Thứ Sáu sau CN 16 Thường Niên Gr 3,14-17; Mt 13,18-23
25/07/2020 Thứ Bảy sau CN 16 Thường Niên Gr 7,1-11; Mt 13,24-30
26/07/2020 17 Ordinary Sunday ;
27/07/2020 Thứ Hai sau CN 17 Thường Niên Gr 13,1-11; Mt 13,31-35
28/07/2020 Thứ Ba sau CN 17 Thường Niên Gr 14,17-22; Mt 13,36-43
29/07/2020 Thứ Tư sau CN 17 Thường Niên Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
30/07/2020 Thứ Năm sau CN 17 Thường Niên Gr 18,1-6; Mt 13,47-53
31/07/2020 Thứ Sáu sau CN 17 Thường Niên Gr 26,1-9; Mt 13,54-58
01/08/2020 Thứ Bảy sau CN 17 Thường Niên Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
02/08/2020 18 Ordinary Sunday ;
03/08/2020 Thứ Hai sau CN 18 Thường Niên Gr 28,1-17; Mt 14,13-21
04/08/2020 Thứ Ba sau CN 18 Thường Niên Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
05/08/2020 Thứ Tư sau CN 18 Thường Niên Gr 31,1-7; Mt 15,21-28
06/08/2020 Thứ Năm sau CN 18 Thường Niên Gr 31,31-34; Mt 16,13-23
07/08/2020 Thứ Sáu sau CN 18 Thường Niên Nk 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
08/08/2020 Thứ Bảy sau CN 18 Thường Niên Kb 1,12–2,4; Mt 17,14-19
09/08/2020 19 Ordinary Sunday ;
10/08/2020 Thứ Hai sau CN 19 Thường Niên Ed 1,2-5.24–2,1a; Mt 17,21-26
11/08/2020 Thứ Ba sau CN 19 Thường Niên Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
12/08/2020 Thứ Tư sau CN 19 Thường Niên Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20
13/08/2020 Thứ Năm sau CN 19 Thường Niên Ed 12,1-12; Mt 18,21–19,1
14/08/2020 Thứ Sáu sau CN 19 Thường Niên Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12
15/08/2020 Thứ Bảy sau CN 19 Thường Niên Ed 18,1-10.13b.30.32; Mt 19,13-15
16/08/2020 20 Ordinary Sunday ;
17/08/2020 Thứ Hai sau CN 20 Thường Niên Ed 24,15-24; Mt 19,16-22
18/08/2020 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Ed 28,1-10; Mt 19,23-30
19/08/2020 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a
20/08/2020 Thứ Năm sau CN 20 Thường Niên Ed 36,23-28; Mt 22,1-14
21/08/2020 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên Ed 37,1-14; Mt 22,34-40
22/08/2020 Thứ Bảy sau CN 20 Thường Niên Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12
23/08/2020 21 Ordinary Sunday ;
24/08/2020 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22
25/08/2020 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 2,1-3a.13-16; Mt 23,23-26
26/08/2020 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32
27/08/2020 Thứ Năm sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51
28/08/2020 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13
29/08/2020 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30
30/08/2020 22 Ordinary Sunday ;
31/08/2020 Thứ Hai sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30
01/09/2020 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37
02/09/2020 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
03/09/2020 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11
04/09/2020 Thứ Sáu sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39
05/09/2020 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,6-15; Lc 6,1-5
06/09/2020 23 Ordinary Sunday ;
07/09/2020 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11
08/09/2020 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19
09/09/2020 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26
10/09/2020 Thứ Năm sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38
11/09/2020 Thứ Sáu sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42
12/09/2020 Thứ Bảy sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 10,14-22a; Lc 6,43-49
13/09/2020 24 Ordinary Sunday ;
14/09/2020 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 11,17-26; Lc 7,1-10
15/09/2020 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17
16/09/2020 Thứ Tư sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35
17/09/2020 Thứ Năm sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,1-11; Lc 7,36-50
18/09/2020 Thứ Sáu sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3
19/09/2020 Thứ Bảy sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15
20/09/2020 25 Ordinary Sunday ;
21/09/2020 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Cn 3,27-34; Lc 8,16-18
22/09/2020 Thứ Ba sau CN 25 Thường Niên Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21
23/09/2020 Thứ Tư sau CN 25 Thường Niên Cn 30,5-9; Lc 9,1-6
24/09/2020 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Gv 1,2-11; Lc 9,7-9
25/09/2020 Thứ Sáu sau CN 25 Thường Niên Gv 3,1-11; Lc 9,18-22
26/09/2020 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Gv 11,9–12,8; Lc 9,44b-45
27/09/2020 26 Ordinary Sunday ;
28/09/2020 Thứ Hai sau CN 26 Thường Niên G 1,6-22; Lc 9,46-50
29/09/2020 Thứ Ba sau CN 26 Thường Niên G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56
30/09/2020 Thứ Tư sau CN 26 Thường Niên G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62
01/10/2020 Thứ Năm sau CN 26 Thường Niên G 19,21-27; Lc 10,1-12
02/10/2020 Thứ Sáu sau CN 26 Thường Niên G 38,1.12-21; 39,33-35; Lc 10,13-16
03/10/2020 Thứ Bảy sau CN 26 Thường Niên G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24
04/10/2020 27 Ordinary Sunday ;
05/10/2020 Thứ Hai sau CN 27 Thường Niên Gl 1,6-12; Lc 10,25-37
06/10/2020 Thứ Ba sau CN 27 Thường Niên Gl 1,13-24; Lc 10,38-42
07/10/2020 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4
08/10/2020 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Gl 3,1-5; Lc 11,5-13
09/10/2020 Thứ Sáu sau CN 27 Thường Niên Gl 3,7-14; Lc 11,15-26
10/10/2020 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Gl 3,22-29; Lc 11,27-28
11/10/2020 28 Ordinary Sunday ;
12/10/2020 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32
13/10/2020 Thứ Ba sau CN 28 Thường Niên Gl 4,31b–5,6; Lc 11,37-41
14/10/2020 Thứ Tư sau CN 28 Thường Niên Gl 5,18-25; Lc 11,42-46
15/10/2020 Thứ Năm sau CN 28 Thường Niên Ep 1,1-10; Lc 11,47-54
16/10/2020 Thứ Sáu sau CN 28 Thường Niên Ep 1,11-14; Lc 12,1-7
17/10/2020 Thứ Bảy sau CN 28 Thường Niên Ep 1,15-23; Lc 12,8-12
18/10/2020 29 Ordinary Sunday ;
19/10/2020 Thứ Hai sau CN 29 Thường Niên Ep 2,1-10; Lc 12,13-21
20/10/2020 Thứ Ba sau CN 29 Thường Niên Ep 2,12-22; Lc 12,35-38
21/10/2020 Thứ Tư sau CN 29 Thường Niên Ep 3,2-12; Lc 12,39-48
22/10/2020 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Ep 3,14-21; Lc 12,49-53
23/10/2020 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Ep 4,1-6; Lc 12,54-59
24/10/2020 Thứ Bảy sau CN 29 Thường Niên Ep 4,7-16; Lc 13,1-9
25/10/2020 30 Ordinary Sunday ;
26/10/2020 Thứ Hai sau CN 30 Thường Niên Ep 4,32–5,8; Lc 13,10-17
27/10/2020 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Ep 5,21-33; Lc 13,18-21
28/10/2020 Thứ Tư sau CN 30 Thường Niên Ep 6,1-9; Lc 13,22-30
29/10/2020 Thứ Năm sau CN 30 Thường Niên Ep 6,10-20; Lc 13,31-35
30/10/2020 Thứ Sáu sau CN 30 Thường Niên Pl 1,1-11; Lc 14,1-6
31/10/2020 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11
01/11/2020 31 Ordinary Sunday ;
02/11/2020 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Pl 2,1-4; Lc 14,12-14
03/11/2020 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Pl 2,5-11; Lc 14,15-24
04/11/2020 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Pl 2,12-18; Lc 14,25-33
05/11/2020 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Pl 3,3-8; Lc 15,1-10
06/11/2020 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8
07/11/2020 Thứ Bảy sau CN 31 Thường Niên Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
08/11/2020 32 Ordinary Sunday ;
09/11/2020 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Tt 1,1-9; Lc 17,1-6
10/11/2020 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
11/11/2020 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Tt 3,1-7; Lc 17,11-19
12/11/2020 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Plm 7-20; Lc 17,20-25
13/11/2020 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37
14/11/2020 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8
15/11/2020 33 Ordinary Sunday ;
16/11/2020 Thứ Hai sau CN 33 Thường Niên Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43
17/11/2020 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10
18/11/2020 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên Kh 4,1-11; Lc 19,11-28
19/11/2020 Thứ Năm sau CN 33 Thường Niên Kh 5,1-10; Lc 19,41-44
20/11/2020 Thứ Sáu sau CN 33 Thường Niên Kh 10,8-11; Lc 19,45-48
21/11/2020 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên Kh 11,4-12; Lc 20,27-40
22/11/2020 Christ The King ;
23/11/2020 Monday ;
24/11/2020 Tuesday ;
25/11/2020 Wednesday ;
26/11/2020 Thursday ;
27/11/2020 Friday ;
28/11/2020 Saturday ;
29/11/2020 1st Advent ;
30/11/2020 Monday ;
01/12/2020 Tuesday ;
02/12/2020 Wednesday ;
03/12/2020 Thursday ;
04/12/2020 Friday ;
05/12/2020 Saturday ;
06/12/2020 2nd advent ;
07/12/2020 Monday ;
08/12/2020 Tuesday ;
09/12/2020 Wednesday ;
10/12/2020 Thursday ;
11/12/2020 Friday ;
12/12/2020 Saturday ;
13/12/2020 3rd Advent ;
14/12/2020 Monday ;
15/12/2020 Tuesday ;
16/12/2020 Wednesday ;
17/12/2020 Thursday ;
18/12/2020 Friday ;
19/12/2020 Saturday ;
20/12/2020 4th Advent ;
21/12/2020 Monday ;
22/12/2020 Tuesday ;
23/12/2020 Wednesday ;
24/12/2020 Thursday ;
25/12/2020 Friday ;
26/12/2020 Saturday ;
27/12/2020 in Christmas week ;
28/12/2020 Monday ;
29/12/2020 Tuesday ;
30/12/2020 Wednesday ;
31/12/2020 Thursday ;
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2020
Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ Phép Rửa Tội, được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực hữu trách trong Giáo hội.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@