Khi bạn nuôi dưỡng cay đắng, hạnh phúc sẽ cập bến ở một nơi khác. - Andy Rooney
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19505
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C
 
Bài Ðọc I: Xh 17,8-13

"Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận".

Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: "Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi". Ông Giosuê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy, và ra chiến đấu với người Amalec. Còn ông Môsê, Aaron và Hur thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận, còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalec thắng thế. Bấy giờ tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông Aaron và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giosuê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalec và quân dân nó.
 
Ðáp Ca: Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8

Ðáp: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất (c. 2).

Xướng: 1) Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất. - Ðáp.

2) Người chẳng để cho chân ngươi xiêu té; Ðấng bảo vệ ngươi, Người chẳng có ngủ say. Kìa Ðấng bảo vệ Israel, Người không thiếp giấc, không ngủ say. - Ðáp.

3) Chúa sẽ bảo vệ thân ngươi, Chúa là Ðấng che chở ngươi ở bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, và mặt trăng cũng chẳng hại ngươi về ban đêm. - Ðáp.

4) Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến; Người sẽ bảo vệ linh hồn ngươi. Chúa sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. - Ðáp.
 
Bài Ðọc II: 2 Tm 3,14–4,2

"Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành".

Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết Sách Thánh, và chính Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành.

Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Ðức Kitô, Ðấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi; hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn.
 
Alleluia: Ga 14,23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 18,1-8

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc'".

Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
27/10/2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên Hc 35,15b-17.20-22a; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
01/11/2019 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2019 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên Kn 11,23–12,2; 2 Tx 1,11–2,2; Lc 19,1-10
04/11/2019 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Rm 11,29-36; Lc 14,12-14
05/11/2019 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Rm 12,5-16; Lc 14,15-24
06/11/2019 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Rm 13,8-10; Lc 14,25-33
07/11/2019 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Rm 14,7-12; Lc 15,1-10
08/11/2019 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Rm 15,14-21; Lc 16,1-8
09/11/2019 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Ed 47,1-2.8-9.12; 1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
10/11/2019 Chúa Nhật 32 Thường Niên 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,15 - 3,5; Lc 20,27-38
11/11/2019 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Kn 1,1-7; Lc 17,1-6
12/11/2019 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10
13/11/2019 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Kn 6,2-12; Lc 17,11-19
14/11/2019 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Kn 7,22–8,1; Lc 17,20-25
15/11/2019 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
16/11/2019 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8
17/11/2019 Chúa Nhật 33 Thường Niên Ml 4,1-2a; 2 Tx 3,7-12; Lc 21,5-19
18/11/2019 Cung hiến Thánh Đường Thánh Phêrô - Phaolô ;
19/11/2019 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10
20/11/2019 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28
21/11/2019 Thứ Năm sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44
22/11/2019 Thứ Sáu sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48
23/11/2019 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40
24/11/2019 Lễ Chúa Kitô Vua 2 Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
25/11/2019 Thứ Hai sau CN 34 Thường Niên Ðn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4
26/11/2019 Thứ Ba sau CN 34 Thường Niên Ðn 2,31-45; Lc 21,5-11
27/11/2019 Thứ Tư sau CN 34 Thường Niên Ðn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19
28/11/2019 Lễ Tạ Ơn Hc 50,24-26; 1 Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
29/11/2019 Thứ Sáu sau CN 34 Thường Niên Ðn 7,2-14; Lc 21,29-33
30/11/2019 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
01/12/2019 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@