Nổi giận là tự gánh giùm lỗi của người khác!

Swift
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19543
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Sáu sau Chúa Nhật 31 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 15,14-21

"Tôi là người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại được Chúa chấp nhận".

Anh em thân mến, phần tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện cảm, và đầy mọi sự hiểu biết, cho nên anh em có thể khuyên bảo lẫn nhau. Nhưng tôi đã viết thư này cho anh em có phần khá bạo dạn, có ý nhắc nhủ anh em nhớ lại: nhờ ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi trở nên người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các Dân ngoại, gánh lấy thiên chức rao giảng Tin Mừng, ngõ hầu của lễ Dân ngoại được chấp nhận và được thánh hoá trong Thánh Thần.

Bởi vậy trong Ðức Giêsu Kitô, tôi có thể tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì chưng tôi không dám nói điều gì ngoài việc Ðức Kitô dùng tôi làm cho dân ngoại vâng phục, bằng ngôn ngữ cũng như bằng hành động, nhờ những phép lạ, những việc phi thường và quyền lực của Thánh Thần. Bởi thế, từ Giêrusalem và miền chung quanh cho đến Illyricô, tôi đã rao giảng đầy đủ Tin Mừng của Ðức Kitô.

Như thế, tôi đã rao giảng Tin Mừng này, không phải ở những nơi đã kêu cầu danh Ðức Kitô, để tránh khỏi xây dựng trên nền móng kẻ khác đã đặt, nhưng tôi hành động như lời đã chép: "Những ai chưa hề nghe loan báo về Người, thì sẽ xem thấy Người; và những ai chưa hề nghe nói về Người, thì sẽ hiểu biết Người".

Ðáp Ca: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Ðáp.

Alleluia: Pl 2,15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 16,1-8

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: "Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa". Người quản lý thầm nghĩ rằng: "Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ".

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi". Rồi anh hỏi người khác rằng: "Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm giạ lúa miến". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi".

"Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
27/10/2019 Chúa Nhật 30 Thường Niên Hc 35,15b-17.20-22a; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
01/11/2019 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2019 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên Kn 11,23–12,2; 2 Tx 1,11–2,2; Lc 19,1-10
04/11/2019 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Rm 11,29-36; Lc 14,12-14
05/11/2019 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Rm 12,5-16; Lc 14,15-24
06/11/2019 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Rm 13,8-10; Lc 14,25-33
07/11/2019 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Rm 14,7-12; Lc 15,1-10
08/11/2019 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Rm 15,14-21; Lc 16,1-8
09/11/2019 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Ed 47,1-2.8-9.12; 1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
10/11/2019 Chúa Nhật 32 Thường Niên 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,15 - 3,5; Lc 20,27-38
11/11/2019 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Kn 1,1-7; Lc 17,1-6
12/11/2019 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10
13/11/2019 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Kn 6,2-12; Lc 17,11-19
14/11/2019 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Kn 7,22–8,1; Lc 17,20-25
15/11/2019 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
16/11/2019 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8
17/11/2019 Chúa Nhật 33 Thường Niên Ml 4,1-2a; 2 Tx 3,7-12; Lc 21,5-19
18/11/2019 Cung hiến Thánh Đường Thánh Phêrô - Phaolô ;
19/11/2019 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10
20/11/2019 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28
21/11/2019 Thứ Năm sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44
22/11/2019 Thứ Sáu sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48
23/11/2019 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40
24/11/2019 Lễ Chúa Kitô Vua 2 Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
25/11/2019 Thứ Hai sau CN 34 Thường Niên Ðn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4
26/11/2019 Thứ Ba sau CN 34 Thường Niên Ðn 2,31-45; Lc 21,5-11
27/11/2019 Thứ Tư sau CN 34 Thường Niên Ðn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19
28/11/2019 Lễ Tạ Ơn Hc 50,24-26; 1 Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
29/11/2019 Thứ Sáu sau CN 34 Thường Niên Ðn 7,2-14; Lc 21,29-33
30/11/2019 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
01/12/2019 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@