Hạnh phúc không đến do làm những gì ta thích nhưng thích những gì ta phải làm.

Wilfred A Perterson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14148
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Sáu sau Chúa Nhật 5 Thường Niên
 
Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 11,29-32; 12,19

"Israel lìa bỏ nhà Ðavít".

Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: "Ông hãy cầm lấy mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: 'Ðây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. Vì Ðavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon một chi tộc' ". Như thế, Israel lìa bỏ nhà Ðavít cho đến ngày nay.
 
Ðáp Ca: Tv 80,10-11ab.12-13.14-15

Ðáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn bảo (c. 11a.9a).

Xướng: 1) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. - Ðáp.

2) Nhưng dân tộc của Ta chẳng có nghe lời Ta, Israel đã không vâng lời Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng để chúng sinh hoạt tuỳ theo sở thích. - Ðáp.

3) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối của Ta mà ăn ở: thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay! - Ðáp.
 
Alleluia: Tv 24,4c.5a

Alleluia, alleluia - Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn tôi trong chân lý của Ngài. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Mc 7,31-37

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh.
Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh.
Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh được sõi sàng.

Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả.

Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
01/01/2020 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2020 Thursday ;
03/01/2020 Friday ;
04/01/2020 Saturday ;
05/01/2020 Epiphany ;
06/01/2020 Monday ;
07/01/2020 Tuesday ;
08/01/2020 Wednesday ;
09/01/2020 Thursday ;
10/01/2020 Friday ;
11/01/2020 Saturday ;
12/01/2020 2 Ordinary Sunday ;
13/01/2020 Thứ Hai sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
14/01/2020 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
15/01/2020 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
16/01/2020 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12
17/01/2020 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
18/01/2020 Thứ Bảy sau CN 2 Thường Niên 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
19/01/2020 3 Ordinary Sunday ;
20/01/2020 Thứ Hai sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30
21/01/2020 Thứ Ba sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35
22/01/2020 Thứ Tư sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20
23/01/2020 Thứ Năm sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25
24/01/2020 Thứ Sáu sau CN 3 Thường Niên 2 Sm 11,1-4a.5-10b.13-17; Mc 4,26-34
25/01/2020 Lunar New Year ;
26/01/2020 4 Ordinary Sunday ;
27/01/2020 Thứ Hai sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
28/01/2020 Thứ Ba sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,; Mc 5,21-43
29/01/2020 Thứ Tư sau CN 4 Thường Niên 2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6
30/01/2020 Thứ Năm sau CN 4 Thường Niên 1 V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13
31/01/2020 Thứ Sáu sau CN 4 Thường Niên Hc 47,2-13; Mc 6,14-29
01/02/2020 Thứ Bảy sau CN 4 Thường Niên 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34
02/02/2020 5 Ordinary Sunday ;
03/02/2020 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
04/02/2020 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
05/02/2020 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23
06/02/2020 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30
07/02/2020 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên 1 V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37
08/02/2020 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên 1 V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10
09/02/2020 6 Ordinary Sunday ;
10/02/2020 Thứ Hai sau CN 6 Thường Niên Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
11/02/2020 Thứ Ba sau CN 6 Thường Niên Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
12/02/2020 Thứ Tư sau CN 6 Thường Niên Gc 1,19-27; Mc 8,22-26
13/02/2020 Thứ Năm sau CN 6 Thường Niên Gc 2,1-9; Mc 8,27-33
14/02/2020 Thứ Sáu sau CN 6 Thường Niên Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-39
15/02/2020 Thứ Bảy sau CN 6 Thường Niên Gc 3,1-10; Mc 9,1-12
16/02/2020 7 Ordinary Sunday ;
17/02/2020 Thứ Hai sau CN 7 Thường Niên Gc 3,13-18; Mc 9,13-28
18/02/2020 Thứ Ba sau CN 7 Thường Niên Gc 4,1-10; Mc 9,29-36
19/02/2020 Thứ Tư sau CN 7 Thường Niên Gc 4,13b-18; Mc 9,37-39
20/02/2020 Thứ Năm sau CN 7 Thường Niên Gc 5,1-6; Mc 9,40-49
21/02/2020 Thứ Sáu sau CN 7 Thường Niên Gc 5,9-12; Mc 10,1-12
22/02/2020 Thứ Bảy sau CN 7 Thường Niên Gc 5,13-20; Mc 10,13-16
23/02/2020 8 Ordinary Sunday ;
24/02/2020 Thứ Hai sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27
25/02/2020 Thứ Ba sau CN 8 Thường Niên 1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31
26/02/2020 Thứ Tư Lễ Tro Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
27/02/2020 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
28/02/2020 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
29/02/2020 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
01/03/2020 1st Lent ;
02/03/2020 Monday ;
03/03/2020 Tuesday ;
04/03/2020 Wednesday ;
05/03/2020 Thursday ;
06/03/2020 Friday ;
07/03/2020 Saturday ;
08/03/2020 2 Lent ;
09/03/2020 Monday ;
10/03/2020 Tuesday ;
11/03/2020 Wednesday ;
12/03/2020 Thursday ;
13/03/2020 Friday ;
14/03/2020 Saturday ;
15/03/2020 3 Lent ;
16/03/2020 Monday ;
17/03/2020 Tuesday ;
18/03/2020 Wednesday ;
19/03/2020 Thursday ;
20/03/2020 Friday ;
21/03/2020 Saturday ;
22/03/2020 4 Lent ;
23/03/2020 Monday ;
24/03/2020 Tuesday ;
25/03/2020 Wednesday ;
26/03/2020 Thursday ;
27/03/2020 Friday ;
28/03/2020 Saturday ;
29/03/2020 5 Lent ;
30/03/2020 Monday ;
31/03/2020 Tuesday ;
01/04/2020 Wednesday ;
02/04/2020 Thursday ;
03/04/2020 Friday ;
04/04/2020 Saturday ;
05/04/2020 Palm Sunday ;
06/04/2020 Monday ;
07/04/2020 Tuesday ;
08/04/2020 Wednesday ;
09/04/2020 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
10/04/2020 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
11/04/2020 Saturday ;
12/04/2020 Easter Sunday of The Resurrection of The Lord ;
13/04/2020 Monday ;
14/04/2020 Tuesday ;
15/04/2020 Wednesday ;
16/04/2020 Thursday ;
17/04/2020 Friday ;
18/04/2020 Saturday ;
19/04/2020 Divine Mercy ;
20/04/2020 Monday ;
21/04/2020 Tuesday ;
22/04/2020 Wednesday ;
23/04/2020 Thursday ;
24/04/2020 Friday ;
25/04/2020 Saturday ;
26/04/2020 3 Sun of Easter ;
27/04/2020 Monday ;
28/04/2020 Tuesday ;
29/04/2020 Wednesday ;
30/04/2020 Thursday ;
01/05/2020 Friday ;
02/05/2020 Saturday ;
03/05/2020 4 Sun of Easter ;
04/05/2020 Monday ;
05/05/2020 Tuesday ;
06/05/2020 Wednesday ;
07/05/2020 Thursday ;
08/05/2020 Friday ;
09/05/2020 Saturday ;
10/05/2020 5 Sun of Easter ;
11/05/2020 Monday ;
12/05/2020 Tuesday ;
13/05/2020 Wednesday ;
14/05/2020 Thursday ;
15/05/2020 Friday ;
16/05/2020 Saturday ;
17/05/2020 6 Sun of Easter ;
18/05/2020 Monday ;
19/05/2020 Tuesday ;
20/05/2020 Wednesday ;
21/05/2020 Ascention ;
22/05/2020 Friday ;
23/05/2020 Saturday ;
24/05/2020 7 Sun of Easter ;
25/05/2020 Monday ;
26/05/2020 Tuesday ;
27/05/2020 Wednesday ;
28/05/2020 Thursday ;
29/05/2020 Friday ;
30/05/2020 Saturday ;
31/05/2020 Pentecost ;
01/06/2020 Monday ;
02/06/2020 Tuesday ;
03/06/2020 Wednesday ;
04/06/2020 Thursday ;
05/06/2020 Friday ;
06/06/2020 Saturday ;
07/06/2020 The Most Holy Trinity ;
08/06/2020 Thứ Hai sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 1,1-7; Mc 12,1-12
09/06/2020 Thứ Ba sau CN 9 Thường Niên 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
10/06/2020 Thứ Tư sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
11/06/2020 Thứ Năm sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34
12/06/2020 Thứ Sáu sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
13/06/2020 Thứ Bảy sau CN 9 Thường Niên 2 Tm 4,1-8; Mc 12,38-44
14/06/2020 The Most Holy Body and Blood of Christ ;
15/06/2020 Thứ Hai sau CN 10 Thường Niên 1 V 17,1-6; Mt 5,1-12
16/06/2020 Thứ Ba sau Chúa Nhật 10 Thường Niên 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16
17/06/2020 Thứ Tư sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,20-39; Mt 5,17-19
18/06/2020 Thứ Năm sau CN 10 Thường Niên 1 V 18,41-46; Mt 5,20-26
19/06/2020 Thứ Sáu sau CN 10 Thường Niên 1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32
20/06/2020 Thứ Bảy sau CN 10 Thường Niên 1 V 19,19-21; Mt 5,33-37
21/06/2020 11 Ordinary Sunday ;
22/06/2020 Thứ Hai sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42
23/06/2020 Thứ Ba sau CN 11 Thường Niên 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48
24/06/2020 Thứ Tư sau CN 11 Thường Niên 2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
25/06/2020 Thứ Năm sau CN 11 Thường Niên Hc 48,1-15; Mt 6,7-15
26/06/2020 Thứ Sáu sau CN 11 Thường Niên 2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
27/06/2020 Thứ Bảy sau CN 11 Thường Niên 2 Sb 24,17-25; Mt 6,24-34
28/06/2020 12 Ordinary Sunday ;
29/06/2020 Thứ Hai sau CN 12 Thường Niên 2 V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5
30/06/2020 Thứ Ba sau CN 12 Thường Niên 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14
01/07/2020 Thứ Tư sau CN 12 Thường Niên 2 V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20
02/07/2020 Thứ Năm sau CN 12 Thường Niên 2 V 24,8-17; Mt 7,21-29
03/07/2020 Thứ Sáu sau CN 12 Thường Niên 2 V 25,1-12; Mt 8,1-4
04/07/2020 Thứ Bảy sau CN 12 Thường Niên Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
05/07/2020 13 Ordinary Sunday ;
06/07/2020 Thứ Hai sau CN 13 Thường Niên Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22
07/07/2020 Thứ Ba sau CN 13 Thường Niên Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27
08/07/2020 Thứ Tư sau CN 13 Thường Niên Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
09/07/2020 Thứ Năm sau CN 13 Thường Niên Am 7,10-17; Mt 9,1-8
10/07/2020 Thứ Sáu sau CN 13 Thường Niên Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
11/07/2020 Thứ Bảy sau CN 13 Thường Niên Am 9,11-15; Mt 9,14-17
12/07/2020 14 Ordinary Sunday ;
13/07/2020 Thứ Hai sau CN 14 Thường Niên Hs 2,14.15-16.19-20; Mt 9,18-26
14/07/2020 Thứ Ba sau CN 14 Thường Niên Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
15/07/2020 Thứ Tư sau CN 14 Thường Niên Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
16/07/2020 Thứ Năm sau CN 14 Thường Niên Hs 11,1b.3-4,8c-9; Mt 10,7-15
17/07/2020 Thứ Sáu sau CN 14 Thường Niên Hs 14,2-10; Mt 10,16-23
18/07/2020 Thứ Bảy sau CN 14 Thường Niên Is 6,1-8; Mt 10,24-33
19/07/2020 15 Ordinary Sunday ;
20/07/2020 Thứ Hai sau CN 15 Thường Niên Is 1,10-17; Mt 10,34 - 11,1
21/07/2020 Thứ Ba sau CN 15 Thường Niên Is 7,1-9; Mt 11,20-24
22/07/2020 Thứ Tư sau CN 15 Thường Niên Is 10, 5-7.13-16; Mt 11,25-27
23/07/2020 Thứ Năm sau CN 15 Thường Niên Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
24/07/2020 Thứ Sáu sau CN 15 Thường Niên Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
25/07/2020 Thứ Bảy sau CN 15 Thường Niên Mk 2,1-5; Mt 12,14-21
26/07/2020 16 Ordinary Sunday ;
27/07/2020 Thứ Hai sau CN 16 Thường Niên Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
28/07/2020 Thứ Ba sau CN 16 Thường Niên Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
29/07/2020 Thứ Tư sau CN 16 Thường Niên Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9
30/07/2020 Thứ Năm sau CN 16 Thường Niên Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
31/07/2020 Thứ Sáu sau CN 16 Thường Niên Gr 3,14-17; Mt 13,18-23
01/08/2020 Thứ Bảy sau CN 16 Thường Niên Gr 7,1-11; Mt 13,24-30
02/08/2020 17 Ordinary Sunday ;
03/08/2020 Thứ Hai sau CN 17 Thường Niên Gr 13,1-11; Mt 13,31-35
04/08/2020 Thứ Ba sau CN 17 Thường Niên Gr 14,17-22; Mt 13,36-43
05/08/2020 Thứ Tư sau CN 17 Thường Niên Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
06/08/2020 Thứ Năm sau CN 17 Thường Niên Gr 18,1-6; Mt 13,47-53
07/08/2020 Thứ Sáu sau CN 17 Thường Niên Gr 26,1-9; Mt 13,54-58
08/08/2020 Thứ Bảy sau CN 17 Thường Niên Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
09/08/2020 18 Ordinary Sunday ;
10/08/2020 Thứ Hai sau CN 18 Thường Niên Gr 28,1-17; Mt 14,13-21
11/08/2020 Thứ Ba sau CN 18 Thường Niên Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
12/08/2020 Thứ Tư sau CN 18 Thường Niên Gr 31,1-7; Mt 15,21-28
13/08/2020 Thứ Năm sau CN 18 Thường Niên Gr 31,31-34; Mt 16,13-23
14/08/2020 Thứ Sáu sau CN 18 Thường Niên Nk 1,15; 2,2; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
15/08/2020 Thứ Bảy sau CN 18 Thường Niên Kb 1,12–2,4; Mt 17,14-19
16/08/2020 19 Ordinary Sunday ;
17/08/2020 Thứ Hai sau CN 19 Thường Niên Ed 1,2-5.24–2,1a; Mt 17,21-26
18/08/2020 Thứ Ba sau CN 19 Thường Niên Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
19/08/2020 Thứ Tư sau CN 19 Thường Niên Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20
20/08/2020 Thứ Năm sau CN 19 Thường Niên Ed 12,1-12; Mt 18,21–19,1
21/08/2020 Thứ Sáu sau CN 19 Thường Niên Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12
22/08/2020 Thứ Bảy sau CN 19 Thường Niên Ed 18,1-10.13b.30.32; Mt 19,13-15
23/08/2020 20 Ordinary Sunday ;
24/08/2020 Thứ Hai sau CN 20 Thường Niên Ed 24,15-24; Mt 19,16-22
25/08/2020 Thứ Ba sau CN 20 Thường Niên Ed 28,1-10; Mt 19,23-30
26/08/2020 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a
27/08/2020 Thứ Năm sau CN 20 Thường Niên Ed 36,23-28; Mt 22,1-14
28/08/2020 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên Ed 37,1-14; Mt 22,34-40
29/08/2020 Thứ Bảy sau CN 20 Thường Niên Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12
30/08/2020 21 Ordinary Sunday ;
31/08/2020 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22
01/09/2020 Thứ Ba sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 2,1-3a.13-16; Mt 23,23-26
02/09/2020 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 2 Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32
03/09/2020 Thứ Năm sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51
04/09/2020 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13
05/09/2020 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30
06/09/2020 22 Ordinary Sunday ;
07/09/2020 Thứ Hai sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30
08/09/2020 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37
09/09/2020 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
10/09/2020 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11
11/09/2020 Thứ Sáu sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39
12/09/2020 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên 1 Cr 4,6-15; Lc 6,1-5
13/09/2020 23 Ordinary Sunday ;
14/09/2020 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11
15/09/2020 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19
16/09/2020 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26
17/09/2020 Thứ Năm sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38
18/09/2020 Thứ Sáu sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42
19/09/2020 Thứ Bảy sau CN 23 Thường Niên 1 Cr 10,14-22a; Lc 6,43-49
20/09/2020 24 Ordinary Sunday ;
21/09/2020 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 11,17-26; Lc 7,1-10
22/09/2020 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17
23/09/2020 Thứ Tư sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35
24/09/2020 Thứ Năm sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,1-11; Lc 7,36-50
25/09/2020 Thứ Sáu sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3
26/09/2020 Thứ Bảy sau CN 24 Thường Niên 1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15
27/09/2020 25 Ordinary Sunday ;
28/09/2020 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Cn 3,27-34; Lc 8,16-18
29/09/2020 Thứ Ba sau CN 25 Thường Niên Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21
30/09/2020 Thứ Tư sau CN 25 Thường Niên Cn 30,5-9; Lc 9,1-6
01/10/2020 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Gv 1,2-11; Lc 9,7-9
02/10/2020 Thứ Sáu sau CN 25 Thường Niên Gv 3,1-11; Lc 9,18-22
03/10/2020 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Gv 11,9–12,8; Lc 9,44b-45
04/10/2020 26 Ordinary Sunday ;
05/10/2020 Thứ Hai sau CN 26 Thường Niên G 1,6-22; Lc 9,46-50
06/10/2020 Thứ Ba sau CN 26 Thường Niên G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56
07/10/2020 Thứ Tư sau CN 26 Thường Niên G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62
08/10/2020 Thứ Năm sau CN 26 Thường Niên G 19,21-27; Lc 10,1-12
09/10/2020 Thứ Sáu sau CN 26 Thường Niên G 38,1.12-21; 39,33-35; Lc 10,13-16
10/10/2020 Thứ Bảy sau CN 26 Thường Niên G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24
11/10/2020 27 Ordinary Sunday ;
12/10/2020 Thứ Hai sau CN 27 Thường Niên Gl 1,6-12; Lc 10,25-37
13/10/2020 Thứ Ba sau CN 27 Thường Niên Gl 1,13-24; Lc 10,38-42
14/10/2020 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4
15/10/2020 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Gl 3,1-5; Lc 11,5-13
16/10/2020 Thứ Sáu sau CN 27 Thường Niên Gl 3,7-14; Lc 11,15-26
17/10/2020 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Gl 3,22-29; Lc 11,27-28
18/10/2020 28 Ordinary Sunday ;
19/10/2020 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32
20/10/2020 Thứ Ba sau CN 28 Thường Niên Gl 4,31b–5,6; Lc 11,37-41
21/10/2020 Thứ Tư sau CN 28 Thường Niên Gl 5,18-25; Lc 11,42-46
22/10/2020 Thứ Năm sau CN 28 Thường Niên Ep 1,1-10; Lc 11,47-54
23/10/2020 Thứ Sáu sau CN 28 Thường Niên Ep 1,11-14; Lc 12,1-7
24/10/2020 Thứ Bảy sau CN 28 Thường Niên Ep 1,15-23; Lc 12,8-12
25/10/2020 29 Ordinary Sunday ;
26/10/2020 Thứ Hai sau CN 29 Thường Niên Ep 2,1-10; Lc 12,13-21
27/10/2020 Thứ Ba sau CN 29 Thường Niên Ep 2,12-22; Lc 12,35-38
28/10/2020 Thứ Tư sau CN 29 Thường Niên Ep 3,2-12; Lc 12,39-48
29/10/2020 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Ep 3,14-21; Lc 12,49-53
30/10/2020 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Ep 4,1-6; Lc 12,54-59
31/10/2020 Thứ Bảy sau CN 29 Thường Niên Ep 4,7-16; Lc 13,1-9
01/11/2020 30 Ordinary Sunday ;
02/11/2020 Thứ Hai sau CN 30 Thường Niên Ep 4,32–5,8; Lc 13,10-17
03/11/2020 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Ep 5,21-33; Lc 13,18-21
04/11/2020 Thứ Tư sau CN 30 Thường Niên Ep 6,1-9; Lc 13,22-30
05/11/2020 Thứ Năm sau CN 30 Thường Niên Ep 6,10-20; Lc 13,31-35
06/11/2020 Thứ Sáu sau CN 30 Thường Niên Pl 1,1-11; Lc 14,1-6
07/11/2020 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11
08/11/2020 31 Ordinary Sunday ;
09/11/2020 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Pl 2,1-4; Lc 14,12-14
10/11/2020 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Pl 2,5-11; Lc 14,15-24
11/11/2020 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Pl 2,12-18; Lc 14,25-33
12/11/2020 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Pl 3,3-8; Lc 15,1-10
13/11/2020 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8
14/11/2020 Thứ Bảy sau CN 31 Thường Niên Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
15/11/2020 32 Ordinary Sunday ;
16/11/2020 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Tt 1,1-9; Lc 17,1-6
17/11/2020 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
18/11/2020 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Tt 3,1-7; Lc 17,11-19
19/11/2020 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Plm 7-20; Lc 17,20-25
20/11/2020 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37
21/11/2020 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8
22/11/2020 Christ The King ;
23/11/2020 Monday ;
24/11/2020 Tuesday ;
25/11/2020 Wednesday ;
26/11/2020 Thursday ;
27/11/2020 Friday ;
28/11/2020 Saturday ;
29/11/2020 1st Advent ;
30/11/2020 Monday ;
01/12/2020 Tuesday ;
02/12/2020 Wednesday ;
03/12/2020 Thursday ;
04/12/2020 Friday ;
05/12/2020 Saturday ;
06/12/2020 2nd advent ;
07/12/2020 Monday ;
08/12/2020 Tuesday ;
09/12/2020 Wednesday ;
10/12/2020 Thursday ;
11/12/2020 Friday ;
12/12/2020 Saturday ;
13/12/2020 3rd Advent ;
14/12/2020 Monday ;
15/12/2020 Tuesday ;
16/12/2020 Wednesday ;
17/12/2020 Thursday ;
18/12/2020 Friday ;
19/12/2020 Saturday ;
20/12/2020 4th Advent ;
21/12/2020 Monday ;
22/12/2020 Tuesday ;
23/12/2020 Wednesday ;
24/12/2020 Thursday ;
25/12/2020 Friday ;
26/12/2020 Saturday ;
27/12/2020 in Christmas week ;
28/12/2020 Monday ;
29/12/2020 Tuesday ;
30/12/2020 Wednesday ;
31/12/2020 Thursday ;
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@