Ai cũng có một thằng điên trong ống tay áo.

G. Herbert
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14725
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2268
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
 
Bài Ðọc I: Xh 34,4b-6.8-9

"Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu".

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: "Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành". Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa".
 
Ðáp Ca: Ðn 3,52.53.54.55.56

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. - Ðáp.

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.
 
Bài Ðọc II: 2 Cr 13,11-13

"Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần".

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.
 
Alleluia: Kh 1,8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Ga 3,16-18

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
01/01/2023 Chúa nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa ;
02/01/2023 Ngày 2 Tháng Giêng 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
03/01/2023 Ngày 3 Tháng Giêng 1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34
04/01/2023 Ngày 4 Tháng Giêng 1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42
05/01/2023 Ngày 5 Tháng Giêng 1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51
06/01/2023 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh ;
07/01/2023 Thứ bảy Bát Nhật Giáng Sinh ;
08/01/2023 Chúa nhật Lễ Hiển Linh ;
09/01/2023 Thứ hai sau CN Lễ Hiển Linh ;
10/01/2023 Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên Dt 2,5-12; Mc 1,21-28
11/01/2023 Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên Dt 2,14-18; Mc 1,29-39
12/01/2023 Thứ Năm Tuần 1 Thường Niên Dt 3,7-14; Mc 1,40-45
13/01/2023 Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12
14/01/2023 Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên Dt 4,12-16; Mc 2,13-17
15/01/2023 Chúa nhật 2 TN ;
16/01/2023 Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên Dt 5,1-10; Mc 2,18-22
17/01/2023 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên Dt 6,10-20; Mc 2,23-28
18/01/2023 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6
19/01/2023 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12
20/01/2023 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên Dt 8,6-13; Mc 3,13-19
21/01/2023 Thứ Bảy sau CN 2 Thường Niên Dt 9,2-3,11-14; Mc 3,20-21
22/01/2023 Chúa nhật 3 TN ;
23/01/2023 Thứ Hai Tuần 3 Thường Niên Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30
24/01/2023 Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên Dt 10,1-10; Mc 3,31-35
25/01/2023 Thánh Phaolô Tông Ðồ trở lại Cv 22,3-16; Cv 9,1-22; Mc 16,15-18
26/01/2023 Thánh Timôthê, Tông Đồ 2 Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Lc 10,1-9
27/01/2023 Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên Dt 10,32-39; Mc 4,26-34
28/01/2023 Thứ Bảy sau CN 3 Thường Niên Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41
29/01/2023 Chúa nhật 4 TN ;
30/01/2023 Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên Dt 11,32-40; Mc 5,1-20
31/01/2023 Thứ Ba Tuần 4 Thường Niên Dt 12,1-4; Mc 5,21-43
01/02/2023 Thứ Tư Tuần 4 Thường Niên Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6
02/02/2023 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-32
03/02/2023 Thứ Sáu Tuần 4 Thường Niên Dt 13,1-8; Mc 6,14-29
04/02/2023 Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34
05/02/2023 Chúa nhật 5 TN ;
06/02/2023 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên St 1,1-19; Mc 6,53-56
07/02/2023 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên St 1,20–2,4a; Mc 7,1-13
08/02/2023 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23
09/02/2023 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên St 2,18-25; Mc 7,24-30
10/02/2023 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên St 2,18-25; Mc 7,31-37
11/02/2023 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên St 3,9-21; Mc 8,1-10
12/02/2023 Chúa nhật 6 TN ;
13/02/2023 Thứ Hai Tuần 6 Thường Niên St 4,1-15.25; Mc 8,11-13
14/02/2023 Thứ Ba Tuần 6 Thường Niên St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21
15/02/2023 Thứ Tư Tuần 6 Thường Niên St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26
16/02/2023 Thứ Năm Tuần 6 Thường Niên St 9,1-13; Mc 8,27-33
17/02/2023 Thứ Sáu Tuần 6 Thường Niên St 11,1-9; Mc 8,34-39
18/02/2023 Thứ Bảy Tuần 6 Thường Niên Dt 11,1-7; Mc 9,1-12
19/02/2023 Chúa nhật 7 TN ;
20/02/2023 Thứ Hai Tuần 7 Thường Niên Hc 1,1-10; Mc 9,13-28
21/02/2023 Thứ Ba Tuần 7 Thường Niên Hc 2,1-13; Mc 9,29-36
22/02/2023 Lập Tông toà Thánh Phêrô 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19
23/02/2023 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
24/02/2023 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
25/02/2023 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
26/02/2023 Chúa nhật 1 Mùa Chay ;
27/02/2023 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay ;
28/02/2023 Thứ ba sau CN 1 Mùa Chay ;
01/03/2023 Thứ tư sau CN 1 Mùa Chay ;
02/03/2023 Thứ năm sau CN 1 Mùa Chay ;
03/03/2023 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Chay ;
04/03/2023 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Chay ;
05/03/2023 Chúa nhật 2 Mùa Chay ;
06/03/2023 Thứ hai sau CN 2 Mùa Chay ;
07/03/2023 Thứ ba sau CN 2 Mùa Chay ;
08/03/2023 Thứ tư sau CN 2 Mùa Chay ;
09/03/2023 Thứ năm sau CN 2 Mùa Chay ;
10/03/2023 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Chay ;
11/03/2023 Thứ bảy sau CN 2 Mùa Chay ;
12/03/2023 Chúa nhật 3 Mùa Chay ;
13/03/2023 Thứ hai sau CN 3 Mùa Chay ;
14/03/2023 Thứ ba sau CN 3 Mùa Chay ;
15/03/2023 Thứ tư sau CN 3 Mùa Chay ;
16/03/2023 Thứ năm sau CN 3 Mùa Chay ;
17/03/2023 Thứ sáu sau CN 3 Mùa Chay ;
18/03/2023 Thứ bảy sau CN 3 Mùa Chay ;
19/03/2023 Chúa nhật 4 Mùa Chay ;
20/03/2023 Thứ hai sau CN 4 Mùa Chay ;
21/03/2023 Thứ ba sau CN 4 Mùa Chay ;
22/03/2023 Thứ tư sau CN 4 Mùa Chay ;
23/03/2023 Thứ năm sau CN 4 Mùa Chay ;
24/03/2023 Thứ sáu sau CN 4 Mùa Chay ;
25/03/2023 Lễ Truyền Tin Is 7,10-14; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38
26/03/2023 Chúa nhật 5 Mùa Chay ;
27/03/2023 Thứ hai sau CN 5 Mùa Chay ;
28/03/2023 Thứ ba sau CN 5 Mùa Chay ;
29/03/2023 Thứ tư sau CN 5 Mùa Chay ;
30/03/2023 Thứ năm sau CN 5 Mùa Chay ;
31/03/2023 Thứ sáu sau CN 5 Mùa Chay ;
01/04/2023 Thứ bảy sau CN 5 Mùa Chay ;
02/04/2023 Chúa nhật Lễ Lá ;
03/04/2023 Thứ Hai Tuần Thánh ;
04/04/2023 Thứ Ba Tuần Thánh ;
05/04/2023 Thứ Tư Tuần Thánh ;
06/04/2023 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
07/04/2023 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
08/04/2023 Vọng Phục Sinh St 1,1–2,2; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
09/04/2023 Chúa nhật Chúa nhật Phục Sinh ;
10/04/2023 Thứ hai sau CN Thứ hai Phục Sinh ;
11/04/2023 Thứ ba sau CN Thứ ba Phục Sinh ;
12/04/2023 Thứ tư sau CN Thứ tư Phục Sinh ;
13/04/2023 Thứ năm sau CN Thứ năm Phục Sinh ;
14/04/2023 Thứ sáu sau CN Thứ sáu Phục Sinh ;
15/04/2023 Thứ bảy sau CN Thứ bảy Phục Sinh ;
16/04/2023 Chúa nhật Lòng Thương Xót ;
17/04/2023 Thứ hai sau CN Lòng Thương Xót ;
18/04/2023 Thứ ba sau CN Lòng Thương Xót ;
19/04/2023 Thứ tư sau CN Lòng Thương Xót ;
20/04/2023 Thứ năm sau CN Lòng Thương Xót ;
21/04/2023 Thứ sáu sau CN Lòng Thương Xót ;
22/04/2023 Thứ bảy sau CN Lòng Thương Xót ;
23/04/2023 Chúa nhật 3Easter ;
24/04/2023 Thứ hai sau CN 3Easter ;
25/04/2023 Thánh sử Marcô 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26/04/2023 Thứ tư sau CN 3Easter ;
27/04/2023 Thứ năm sau CN 3Easter ;
28/04/2023 Thứ sáu sau CN 3Easter ;
29/04/2023 Thứ bảy sau CN 3Easter ;
30/04/2023 Chúa nhật 4Easter ;
01/05/2023 Thánh Giuse Thợ St 1,26–2,3; Mt 13,54-58
02/05/2023 Thứ ba sau CN 4Easter ;
03/05/2023 Thánh Philipphê và Giacôbê (Hậu), Tông đồ 1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14
04/05/2023 Thứ năm sau CN 4Easter ;
05/05/2023 Thứ sáu sau CN 4Easter ;
06/05/2023 Thứ bảy sau CN 4Easter ;
07/05/2023 Chúa nhật 5Easter ;
08/05/2023 Thứ hai sau CN 5Easter ;
09/05/2023 Thứ ba sau CN 5Easter ;
10/05/2023 Thứ tư sau CN 5Easter ;
11/05/2023 Thứ năm sau CN 5Easter ;
12/05/2023 Thứ sáu sau CN 5Easter ;
13/05/2023 Thứ bảy sau CN 5Easter ;
14/05/2023 Chúa nhật 6Easter ;
15/05/2023 Thứ hai sau CN 6Easter ;
16/05/2023 Thứ ba sau CN 6Easter ;
17/05/2023 Thứ tư sau CN 6Easter ;
18/05/2023 Lễ Lên Trời ;
19/05/2023 Thứ sáu sau CN 6Easter ;
20/05/2023 Thứ bảy sau CN 6Easter ;
21/05/2023 Chúa nhật 7Easter ;
22/05/2023 Thứ hai sau CN 7Easter ;
23/05/2023 Thứ ba sau CN 7Easter ;
24/05/2023 Thứ tư sau CN 7Easter ;
25/05/2023 Thứ năm sau CN 7Easter ;
26/05/2023 Thứ sáu sau CN 7Easter ;
27/05/2023 Thứ bảy sau CN 7Easter ;
28/05/2023 Chúa nhật Pentecost ;
29/05/2023 Thứ hai sau CN Pentecost ;
30/05/2023 Thứ ba sau CN Pentecost ;
31/05/2023 Đức Mẹ Thăm Viếng Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56
01/06/2023 Thứ năm sau CN Pentecost ;
02/06/2023 Thứ sáu sau CN Pentecost ;
03/06/2023 Thứ bảy sau CN Pentecost ;
04/06/2023 Chúa nhật 8 TN ;
05/06/2023 Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên Hc 17,20-28; Mc 10,17-27
06/06/2023 Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên Hc 35,1-15; Mc 10,28-31
07/06/2023 Thứ Tư Tuần 8 Thường Niên Hc 36,1-2a.5-6.13-19; Mc 10,32-45
08/06/2023 Thứ Năm Tuần 8 Thường Niên Hc 42,15-26; Mc 10,46-52
09/06/2023 Thứ Sáu sau CN 8 Thường Niên Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26
10/06/2023 Thứ Bảy Tuần 8 Thường Niên Hc 51,17-27; Mc 11,27-33
11/06/2023 Chúa nhật CorpusChristy ;
12/06/2023 Thứ hai sau CN CorpusChristy ;
13/06/2023 Thứ ba sau CN CorpusChristy ;
14/06/2023 Thứ tư sau CN CorpusChristy ;
15/06/2023 Thứ năm sau CN CorpusChristy ;
16/06/2023 Thứ sáu sau CN CorpusChristy ;
17/06/2023 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 2,41-52
18/06/2023 Chúa nhật 11 TN ;
19/06/2023 Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 6,1-10; Mt 5,38-42
20/06/2023 Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 8,1-9; Mt 5,43-48
21/06/2023 Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
22/06/2023 Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 11,1-11; Mt 6,7-15
23/06/2023 Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 4,7-15; Mt 5,27-32
24/06/2023 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
25/06/2023 Chúa nhật 12 TN ;
26/06/2023 Thứ Hai sau CN 12 Thường Niên St 12,1-9; Mt 7,1-5
27/06/2023 Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
28/06/2023 Thứ Tư Tuần 12 Thường Niên St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
29/06/2023 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
30/06/2023 Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4
01/07/2023 Thứ bảy sau CN 12 TN ;
02/07/2023 Chúa nhật 13 TN ;
03/07/2023 Thánh Tôma Tông Ðồ Ep 2,19-22; Ga 20,24-29
04/07/2023 Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên St 19,15-29; Mt 8,23-27
05/07/2023 Thứ Tư sau CN 13 Thường Niên St 21,5.8-20; Mt 8,28-34
06/07/2023 Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên St 22,1-19; Mt 9,1-8
07/07/2023 Thứ Sáu Tuần 13 Thường Niên St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13
08/07/2023 Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17
09/07/2023 Chúa nhật 14 TN ;
10/07/2023 Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên St 28,10-22a; Mt 9,18-26
11/07/2023 Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên St 32,22-32; Mt 9,32-38
12/07/2023 Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7
13/07/2023 Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15
14/07/2023 Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
15/07/2023 Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên St 49,29-33; 50,15-24; Mt 10,24-33
16/07/2023 Chúa nhật 15 TN ;
17/07/2023 Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên Xh 1,8-14.22; Mt 10,34 - 11,1
18/07/2023 Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24
19/07/2023 Thứ Tư Tuần 15 Thường Niên Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27
20/07/2023 Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên Xh 3,13-20; Mt 11,28-30
21/07/2023 Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên Xh 11,10 - 12,14; Mt 12,1-8
22/07/2023 Thánh Maria Mađalêna Dc 3,1-4a; Ga 20,1.11-18
23/07/2023 Chúa nhật 16 TN ;
24/07/2023 Thứ Hai sau CN 16 Thường Niên Xh 14,5-18; Mt 12,38-42
25/07/2023 Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên Xh 14,21 - 15,1; Mt 12,46-50
26/07/2023 Thánh Gioakim và Anna Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17
27/07/2023 Thứ Năm Tuần 16 Thường Niên Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17
28/07/2023 Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên Xh 20,1-17; Mt 13,18-23
29/07/2023 Thánh nữ Martha Lv 23,1.4-11.15-16. 27.34b-37; Ga 11,19-27
30/07/2023 Chúa nhật 17 TN ;
31/07/2023 Thứ Hai sau CN 17 Thường Niên Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35
01/08/2023 Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43
02/08/2023 Thứ Tư Tuần 17 Thường Niên Xh 34,29-35; Mt 13,44-46
03/08/2023 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Xh 40,14-19.32-36; Mt 13,47-53
04/08/2023 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
05/08/2023 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
06/08/2023 Chúa nhật 18 TN ;
07/08/2023 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
08/08/2023 Thứ Ba sau CN 18 Thường Niên Ds 12,1-13; Mt 14,22-36
09/08/2023 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Ds 13,1-3a.26–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
10/08/2023 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
11/08/2023 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Ðnl 4,32-40; Mt 16,24-28
12/08/2023 Thứ Bảy sau CN 18 Thường Niên Ðnl 6,4-13; Mt 17,14-19
13/08/2023 Chúa nhật 19 TN ;
14/08/2023 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-26
15/08/2023 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
16/08/2023 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20
17/08/2023 Thứ Năm sau CN 19 Thường Niên Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21–19,1
18/08/2023 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Gs 24,1-13; Mt 19,3-12
19/08/2023 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
20/08/2023 Chúa nhật 20 TN ;
21/08/2023 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
22/08/2023 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
23/08/2023 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
24/08/2023 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
25/08/2023 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
26/08/2023 Thứ Bảy sau CN 20 Thường Niên R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12
27/08/2023 Chúa nhật 21 TN ;
28/08/2023 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
29/08/2023 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
30/08/2023 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
31/08/2023 Thứ Năm sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 3,7-13; Mt 24,42-51
01/09/2023 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13
02/09/2023 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
03/09/2023 Chúa nhật 22 TN ;
04/09/2023 Thứ Hai sau CN 22 Thường Niên 1 Tx 4,13-17; Lc 4,16-30
05/09/2023 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37
06/09/2023 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên Cl 1,1-8; Lc 4,38-44
07/09/2023 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên Cl 1,9-14; Lc 5,1-11
08/09/2023 Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria Mk 5,2-5a; Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23
09/09/2023 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên Cl 1,21-23; Lc 6,1-5
10/09/2023 Chúa nhật 23 TN ;
11/09/2023 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên Cl 1,24–2,3; Lc 6,6-11
12/09/2023 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên Cl 2,6-15; Lc 6,12-19
13/09/2023 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên Cl 3,1-11; Lc 6,20-26
14/09/2023 Suy Tôn Thánh Giá Ds 21,4-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17
15/09/2023 Thứ sáu sau CN 23 TN ;
16/09/2023 Thứ Bảy sau CN 23 Thường Niên 1 Tm 1,15-17; Lc 6,43-49
17/09/2023 Chúa nhật 24 TN ;
18/09/2023 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10
19/09/2023 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17
20/09/2023 Thánh Anrê Kim Taegon và Các Bạn, Tử Ðạo Kn 3,1-9; Lc 9,23-26
21/09/2023 Thánh Matthêu, Tông Ðồ Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
22/09/2023 Thứ Sáu sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3
23/09/2023 Thứ Bảy sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 6,13-16; Lc 8,4-15
24/09/2023 Chúa nhật 25 TN ;
25/09/2023 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Esd 1,1-6; Lc 8,16-18
26/09/2023 Thứ Ba sau CN 25 Thường Niên Esd 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21
27/09/2023 Thứ Tư sau CN 25 Thường Niên Esd 9,5-9; Lc 9,1-6
28/09/2023 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Kg 1,1-8; Lc 9,7-9
29/09/2023 Các Tổng Lãnh Thiên Thần Ðn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51
30/09/2023 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Dcr 2,1-5.10-11a; Lc 9,44b-45
01/10/2023 Chúa nhật 26 TN ;
02/10/2023 Các Thiên Thần Hộ Thủ Xh 23,20-23a; Mt 18,1-5.10
03/10/2023 Thứ Ba sau CN 26 Thường Niên Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56
04/10/2023 Thánh Phanxicô Assisi Gl 6,14-18; Mt 11,25-30
05/10/2023 Thứ Năm sau CN 26 Thường Niên Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12
06/10/2023 Thứ Sáu sau CN 26 Thường Niên Br 1,15-22; Lc 10,13-16
07/10/2023 Ðức Mẹ Mân Côi St 3,9-15.20; Rm 5,12.17-19; Lc 1,26-38
08/10/2023 Chúa nhật 27 TN ;
09/10/2023 Thứ Hai sau CN 27 Thường Niên Gn 1,1–2,1.11; Lc 10,25-37
10/10/2023 Thứ Ba sau CN 27 Thường Niên Gn 3,1-10; Lc 10,38-42
11/10/2023 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gn 4,1-11; Lc 11,1-4
12/10/2023 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Ml 3,13–4,2a; Lc 11,5-13
13/10/2023 Thứ Sáu sau CN 27 Thường Niên Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26
14/10/2023 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Ge 3,12-21; Lc 11,27-28
15/10/2023 Chúa nhật 28 TN ;
16/10/2023 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Rm 1,1-7; Lc 11,29-32
17/10/2023 Thánh Inhaxiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo Pl 3,17–4,1; Ga 12,24-26
18/10/2023 Thánh Luca, Thánh Sử 2 Tm 4,9-17a; Lc 10,1-9
19/10/2023 Thánh Gioan Brébeuf 2 Cr 4,7-15; Mt 28,16-20
20/10/2023 Thứ Sáu sau CN 28 Thường Niên Rm 4,1-8; Lc 12,1-7
21/10/2023 Thứ Bảy sau CN 28 Thường Niên Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12
22/10/2023 Chúa nhật 29 TN ;
23/10/2023 Thứ Hai sau CN 29 Thường Niên Rm 4,20-25; Lc 12,13-21
24/10/2023 Thứ Ba sau CN 29 Thường Niên Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38
25/10/2023 Thứ Tư sau CN 29 Thường Niên Rm 6,12-18; Lc 12,39-48
26/10/2023 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Rm 6,19-23; Lc 12,49-53
27/10/2023 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59
28/10/2023 Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ Ep 2,19-22; Lc 6,12-19
29/10/2023 Chúa nhật 30 TN ;
30/10/2023 Thứ Hai sau CN 30 Thường Niên Rm 8,12-17; Lc 13,10-17
31/10/2023 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Rm 8,18-25; Lc 13,18-21
01/11/2023 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2023 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2023 Thứ Sáu sau CN 30 Thường Niên Rm 9,1-5; Lc 14,1-6
04/11/2023 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11
05/11/2023 Chúa nhật 31 TN ;
06/11/2023 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Rm 11,29-36; Lc 14,12-14
07/11/2023 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Rm 12,5-16; Lc 14,15-24
08/11/2023 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Rm 13,8-10; Lc 14,25-33
09/11/2023 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Rm 14,7-12; Lc 15,1-10
10/11/2023 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Rm 15,14-21; Lc 16,1-8
11/11/2023 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Ed 47,1-2.8-9.12; 1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
12/11/2023 Chúa nhật 32 TN ;
13/11/2023 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Kn 1,1-7; Lc 17,1-6
14/11/2023 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10
15/11/2023 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Kn 6,2-12; Lc 17,11-19
16/11/2023 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Kn 7,22–8,1; Lc 17,20-25
17/11/2023 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
18/11/2023 Cung hiến Thánh Đường Thánh Phêrô - Phaolô Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33
19/11/2023 Chúa nhật 33 TN ;
20/11/2023 Thứ Hai sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 1,11-16.43-45.57-60.65-6; Lc 18,35-43
21/11/2023 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10
22/11/2023 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28
23/11/2023 Lễ Tạ Ơn Hc 50,24-26; 1 Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
24/11/2023 Lễ CTTĐVN 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
25/11/2023 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40
26/11/2023 Chúa nhật Chúa Kitô Vua ;
27/11/2023 Thứ hai sau CN Chúa Kitô Vua ;
28/11/2023 Thứ ba sau CN Chúa Kitô Vua ;
29/11/2023 Thứ tư sau CN Chúa Kitô Vua ;
30/11/2023 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
01/12/2023 Thứ sáu sau CN Chúa Kitô Vua ;
02/12/2023 Thứ bảy sau CN Chúa Kitô Vua ;
03/12/2023 Chúa nhật 1 Mùa Vọng ;
04/12/2023 Thứ hai sau CN 1 Mùa Vọng ;
05/12/2023 Thứ ba sau CN 1 Mùa Vọng ;
06/12/2023 Thứ tư sau CN 1 Mùa Vọng ;
07/12/2023 Thứ năm sau CN 1 Mùa Vọng ;
08/12/2023 Đức Mẹ Vô Nhiễm St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
09/12/2023 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Vọng ;
10/12/2023 Chúa nhật 2 Mùa Vọng ;
11/12/2023 Thứ hai sau CN 2 Mùa Vọng ;
12/12/2023 Thứ ba sau CN 2 Mùa Vọng ;
13/12/2023 Thứ tư sau CN 2 Mùa Vọng ;
14/12/2023 Thứ năm sau CN 2 Mùa Vọng ;
15/12/2023 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Vọng ;
16/12/2023 Thứ bảy sau CN 2 Mùa Vọng ;
17/12/2023 Chúa nhật 3 Mùa Vọng ;
18/12/2023 Lễ Ngày 18 Tháng 12 Gr 23,5-8; Mt 1,18-24
19/12/2023 Lễ Ngày 19 Tháng 12 Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25
20/12/2023 Lễ Ngày 20 Tháng 12 Is 7,10-14; Lc 1,26-38
21/12/2023 Lễ Ngày 21 Tháng 12 Dc 2,8-14; Lc 1,39-45
22/12/2023 Lễ Ngày 22 Tháng 12 1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
23/12/2023 Lễ Ngày 23 Tháng 12 Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66
24/12/2023 Chúa nhật 4 Mùa Vọng ;
25/12/2023 Lễ Giáng Sinh Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
26/12/2023 Thánh Stêphanô, Tử đạo Tiên khởi Cv 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22
27/12/2023 Thánh Gioan Tông Ðồ 1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8
28/12/2023 Các Thánh Anh Hài 1 Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18
29/12/2023 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35
30/12/2023 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40
31/12/2023 Chúa nhật Lễ Thánh Gia ;
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2023
Cầu cho Thượng Hội Đồng
Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.
For the Synod
We pray for the Church, that she may adopt listening and dialogue as a lifestyle at every level, and allow herself to be guided by the Holy Spirit towards the peripheries of the world.
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@