Sự tử tế và lịch thiệp có thể làm cho một người tầm thường trở nên cao quý hơn. Sự lãnh đạm và thiếu quan tâm làm một người cao quý trở thành tầm thường.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13179
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
 
Bài đọc 1: Xh 32,7-14

Xin Chúa thương đừng hại dân Ngài.

7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Aicập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: ‘Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Aicập’.” 9 Đức Chúa lại phán với ông Môsê: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”

11 Ông Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Aicập? 12 Tại sao người Aicập lại có thể rêu rao: Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. 13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Ixaác và Israel; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.” 14 Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.

Đáp ca: Tv 105,19-20.21-22.23 (Đ. c.4a)

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

19 Tại Khôrếp, họ đúc một con bê,
rồi phủ phục tôn thờ tượng đó.
20 Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

21 Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh
từng làm việc lớn lao bên miền Aicập,
22 việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,
việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

23 Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,
nếu người Chúa chọn là Môsê
chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người,
hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân.

Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

Tung hô Tin Mừng: Ga 3,16

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

Tin Mừng: Ga 5,31-47

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.


31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Dothái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?

45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Môsê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?”

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
29/03/2020 Chúa Nhật V Mùa Chay Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
01/04/2020 Thứ Tư Tuần V Mùa Chay Ðn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42
02/04/2020 Thứ Năm Tuần V Mùa Chay St 17,3-9; Ga 8,51-59
03/04/2020 Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Gr 20,10-13; Ga 10,31-42
04/04/2020 Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Ed 37,21-28; Ga 11,45-56
05/04/2020 Chúa Nhật Lễ Lá ;
06/04/2020 Thứ Hai Tuần Thánh Is 42,1-7; Ga 12,1-11
07/04/2020 Thứ Ba Tuần Thánh Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38
08/04/2020 Thứ Tư Tuần Thánh Is 50,4-9a; Mt 26,14-25
09/04/2020 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
10/04/2020 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
11/04/2020 Vọng Phục Sinh St 1,1–2,2; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
12/04/2020 Chúa Nhật Phục Sinh Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9
13/04/2020 Thứ Hai sau CN II Phục Sinh Cv 4,23-31; Ga 3,1-8
14/04/2020 Thứ Ba Tuần II Phục Sinh Cv 4,32-37; Ga 3,7-15
15/04/2020 Thứ Tư Tuần II Phục Sinh Cv 5,17-26; Ga 3,16-21
16/04/2020 Thứ Năm Tuần II Phục Sinh Cv 5,27-33; Ga 3,31-36
17/04/2020 Thứ sáu, bát nhật Phục Sinh ;
18/04/2020 Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh Cv 6,1-7; Ga 6,16-21
19/04/2020 Chúa Nhật II Phục Sinh Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31
19/04/2020 Chúa Nhật II Phục Sinh Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31
20/04/2020 Thứ hai, sau CN 2 Phục Sinh ;
21/04/2020 Thứ ba, sau CN 2 Phục Sinh ;
22/04/2020 Thứ tư, sau CN 2 Phục Sinh ;
23/04/2020 Thứ năm, sau CN 2 Phục Sinh ;
24/04/2020 Thứ sáu, sau CN 2 Phục Sinh ;
25/04/2020 Thánh sử Marcô 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26/04/2020 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 2,14.22-28; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35
26/04/2020 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-14
27/04/2020 Thứ Hai Tuần III Phục Sinh Cv 6,8-15; Ga 6,22-29
28/04/2020 Thứ Ba Tuần III Phục Sinh Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35
29/04/2020 Thứ Tư Tuần III Phục Sinh Cv 8,1-8; Ga 6,35-40
30/04/2020 Thứ Năm Tuần III Phục Sinh Cv 8,26-40; Ga 6,44-51
03/05/2020 2020-05-03 Ðnl 11,18.26-28; Rm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27
SUY NIỆM TIN MỪNG
Cùng sống lại với Chúa Kitô | Lm. Đan Vinh
Chứng từ của niềm tin Phục sinh | Lm. Gioan Phạm Quang Long
Đức Giêsu đã sống lại và các cuộc đổi đời | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Ông đã thấy và đã tin | Lm. Đan Vinh
Đức Giêsu Kitô là Ánh Sáng, Chân Lý và Tình Yêu | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Niềm tin Phục Sinh | Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Tin yêu Chúa để chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng | Lm. Đan Vinh
Thập Giá quà tặng tình yêu | Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Hãy yêu như Giêsu | Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Vượt qua | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Nghịch lý của Thánh giá | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Đỉnh cao của Mầu nhiệm Cứu độ là tình yêu | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Thánh Thể, thiên chức linh mục và giới luật yêu thương | Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Chúa Nhật Phục Sinh
Gợi ý suy niệm Tin Mừng Phục Sinh (năm C)
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@