Tiền bạc có thể mua cho bạn rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng tất cả tiền bạc trên đời này không thể mua cho bạn sự thoả mãn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14712
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2267
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A
 
Bài Ðọc I: Ed 37,12-14

"Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống".

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: "Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành".
 
Ðáp Ca: Tv 129,1-2.3-4ab. 4c-6.7-8

Ðáp: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ (c. 7).

Xướng: 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. - Ðáp.

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. - Ðáp.

3) Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn con mong đợi Chúa con, hơn người lính gác mong trời rạng đông. - Ðáp.

4) Hơn người lính gác mong hừng đông dậy. Israel đang mong đợi Chúa con: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. - Ðáp.
 
Bài Ðọc II: Rm 8,8-11

"Thánh Thần của Ðấng làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em".

Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.
 
Câu xướng trước Phúc Âm: Ga 11,25a.26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".
 
Phúc Âm: Ga 11,1-45

"Ta là sự sống lại và là sự sống".

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?" Chúa Giêsu đáp: "Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng". Người nói thế, rồi lại bảo họ: "Ladarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại". Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: "Ladarô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông". Lúc đó Tôma, cũng có tên là Ðiđimô, nói với đồng bạn: "Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người".

Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: "Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em". Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết". Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Dothái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Hoặc đọc bài vắn này: Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45

Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".

Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Người xúc động và hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Dothái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.

Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Dothái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
01/01/2023 Chúa nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa ;
02/01/2023 Ngày 2 Tháng Giêng 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
03/01/2023 Ngày 3 Tháng Giêng 1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34
04/01/2023 Ngày 4 Tháng Giêng 1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42
05/01/2023 Ngày 5 Tháng Giêng 1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51
06/01/2023 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh ;
07/01/2023 Thứ bảy Bát Nhật Giáng Sinh ;
08/01/2023 Chúa nhật Lễ Hiển Linh ;
09/01/2023 Thứ hai sau CN Lễ Hiển Linh ;
10/01/2023 Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên Dt 2,5-12; Mc 1,21-28
11/01/2023 Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên Dt 2,14-18; Mc 1,29-39
12/01/2023 Thứ Năm Tuần 1 Thường Niên Dt 3,7-14; Mc 1,40-45
13/01/2023 Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12
14/01/2023 Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên Dt 4,12-16; Mc 2,13-17
15/01/2023 Chúa nhật 2 TN ;
16/01/2023 Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên Dt 5,1-10; Mc 2,18-22
17/01/2023 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên Dt 6,10-20; Mc 2,23-28
18/01/2023 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6
19/01/2023 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12
20/01/2023 Thứ Sáu sau CN 2 Thường Niên Dt 8,6-13; Mc 3,13-19
21/01/2023 Thứ Bảy sau CN 2 Thường Niên Dt 9,2-3,11-14; Mc 3,20-21
22/01/2023 Chúa nhật 3 TN ;
23/01/2023 Thứ Hai Tuần 3 Thường Niên Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30
24/01/2023 Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên Dt 10,1-10; Mc 3,31-35
25/01/2023 Thánh Phaolô Tông Ðồ trở lại Cv 22,3-16; Cv 9,1-22; Mc 16,15-18
26/01/2023 Thánh Timôthê, Tông Đồ 2 Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Lc 10,1-9
27/01/2023 Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên Dt 10,32-39; Mc 4,26-34
28/01/2023 Thứ Bảy sau CN 3 Thường Niên Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41
29/01/2023 Chúa nhật 4 TN ;
30/01/2023 Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên Dt 11,32-40; Mc 5,1-20
31/01/2023 Thứ Ba Tuần 4 Thường Niên Dt 12,1-4; Mc 5,21-43
01/02/2023 Thứ Tư Tuần 4 Thường Niên Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6
02/02/2023 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-32
03/02/2023 Thứ Sáu Tuần 4 Thường Niên Dt 13,1-8; Mc 6,14-29
04/02/2023 Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34
05/02/2023 Chúa nhật 5 TN ;
06/02/2023 Thứ Hai sau CN 5 Thường Niên St 1,1-19; Mc 6,53-56
07/02/2023 Thứ Ba sau CN 5 Thường Niên St 1,20–2,4a; Mc 7,1-13
08/02/2023 Thứ Tư sau CN 5 Thường Niên St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23
09/02/2023 Thứ Năm sau CN 5 Thường Niên St 2,18-25; Mc 7,24-30
10/02/2023 Thứ Sáu sau CN 5 Thường Niên St 2,18-25; Mc 7,31-37
11/02/2023 Thứ Bảy sau CN 5 Thường Niên St 3,9-21; Mc 8,1-10
12/02/2023 Chúa nhật 6 TN ;
13/02/2023 Thứ Hai Tuần 6 Thường Niên St 4,1-15.25; Mc 8,11-13
14/02/2023 Thứ Ba Tuần 6 Thường Niên St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21
15/02/2023 Thứ Tư Tuần 6 Thường Niên St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26
16/02/2023 Thứ Năm Tuần 6 Thường Niên St 9,1-13; Mc 8,27-33
17/02/2023 Thứ Sáu Tuần 6 Thường Niên St 11,1-9; Mc 8,34-39
18/02/2023 Thứ Bảy Tuần 6 Thường Niên Dt 11,1-7; Mc 9,1-12
19/02/2023 Chúa nhật 7 TN ;
20/02/2023 Thứ Hai Tuần 7 Thường Niên Hc 1,1-10; Mc 9,13-28
21/02/2023 Thứ Ba Tuần 7 Thường Niên Hc 2,1-13; Mc 9,29-36
22/02/2023 Lập Tông toà Thánh Phêrô 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19
23/02/2023 Thứ Năm sau Lễ Tro Ðnl 30,15-20; Lc 9,22-25
24/02/2023 Thứ Sáu sau Lễ Tro Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
25/02/2023 Thứ Bảy sau Lễ Tro Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
26/02/2023 Chúa nhật 1 Mùa Chay ;
27/02/2023 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay ;
28/02/2023 Thứ ba sau CN 1 Mùa Chay ;
01/03/2023 Thứ tư sau CN 1 Mùa Chay ;
02/03/2023 Thứ năm sau CN 1 Mùa Chay ;
03/03/2023 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Chay ;
04/03/2023 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Chay ;
05/03/2023 Chúa nhật 2 Mùa Chay ;
06/03/2023 Thứ hai sau CN 2 Mùa Chay ;
07/03/2023 Thứ ba sau CN 2 Mùa Chay ;
08/03/2023 Thứ tư sau CN 2 Mùa Chay ;
09/03/2023 Thứ năm sau CN 2 Mùa Chay ;
10/03/2023 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Chay ;
11/03/2023 Thứ bảy sau CN 2 Mùa Chay ;
12/03/2023 Chúa nhật 3 Mùa Chay ;
13/03/2023 Thứ hai sau CN 3 Mùa Chay ;
14/03/2023 Thứ ba sau CN 3 Mùa Chay ;
15/03/2023 Thứ tư sau CN 3 Mùa Chay ;
16/03/2023 Thứ năm sau CN 3 Mùa Chay ;
17/03/2023 Thứ sáu sau CN 3 Mùa Chay ;
18/03/2023 Thứ bảy sau CN 3 Mùa Chay ;
19/03/2023 Chúa nhật 4 Mùa Chay ;
20/03/2023 Thứ hai sau CN 4 Mùa Chay ;
21/03/2023 Thứ ba sau CN 4 Mùa Chay ;
22/03/2023 Thứ tư sau CN 4 Mùa Chay ;
23/03/2023 Thứ năm sau CN 4 Mùa Chay ;
24/03/2023 Thứ sáu sau CN 4 Mùa Chay ;
25/03/2023 Lễ Truyền Tin Is 7,10-14; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38
26/03/2023 Chúa nhật 5 Mùa Chay ;
27/03/2023 Thứ hai sau CN 5 Mùa Chay ;
28/03/2023 Thứ ba sau CN 5 Mùa Chay ;
29/03/2023 Thứ tư sau CN 5 Mùa Chay ;
30/03/2023 Thứ năm sau CN 5 Mùa Chay ;
31/03/2023 Thứ sáu sau CN 5 Mùa Chay ;
01/04/2023 Thứ bảy sau CN 5 Mùa Chay ;
02/04/2023 Chúa nhật Lễ Lá ;
03/04/2023 Thứ Hai Tuần Thánh ;
04/04/2023 Thứ Ba Tuần Thánh ;
05/04/2023 Thứ Tư Tuần Thánh ;
06/04/2023 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
07/04/2023 Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52,13–53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1–19,42
08/04/2023 Vọng Phục Sinh St 1,1–2,2; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
09/04/2023 Chúa nhật Chúa nhật Phục Sinh ;
10/04/2023 Thứ hai sau CN Thứ hai Phục Sinh ;
11/04/2023 Thứ ba sau CN Thứ ba Phục Sinh ;
12/04/2023 Thứ tư sau CN Thứ tư Phục Sinh ;
13/04/2023 Thứ năm sau CN Thứ năm Phục Sinh ;
14/04/2023 Thứ sáu sau CN Thứ sáu Phục Sinh ;
15/04/2023 Thứ bảy sau CN Thứ bảy Phục Sinh ;
16/04/2023 Chúa nhật Lòng Thương Xót ;
17/04/2023 Thứ hai sau CN Lòng Thương Xót ;
18/04/2023 Thứ ba sau CN Lòng Thương Xót ;
19/04/2023 Thứ tư sau CN Lòng Thương Xót ;
20/04/2023 Thứ năm sau CN Lòng Thương Xót ;
21/04/2023 Thứ sáu sau CN Lòng Thương Xót ;
22/04/2023 Thứ bảy sau CN Lòng Thương Xót ;
23/04/2023 Chúa nhật 3Easter ;
24/04/2023 Thứ hai sau CN 3Easter ;
25/04/2023 Thánh sử Marcô 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20
26/04/2023 Thứ tư sau CN 3Easter ;
27/04/2023 Thứ năm sau CN 3Easter ;
28/04/2023 Thứ sáu sau CN 3Easter ;
29/04/2023 Thứ bảy sau CN 3Easter ;
30/04/2023 Chúa nhật 4Easter ;
01/05/2023 Thánh Giuse Thợ St 1,26–2,3; Mt 13,54-58
02/05/2023 Thứ ba sau CN 4Easter ;
03/05/2023 Thánh Philipphê và Giacôbê (Hậu), Tông đồ 1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14
04/05/2023 Thứ năm sau CN 4Easter ;
05/05/2023 Thứ sáu sau CN 4Easter ;
06/05/2023 Thứ bảy sau CN 4Easter ;
07/05/2023 Chúa nhật 5Easter ;
08/05/2023 Thứ hai sau CN 5Easter ;
09/05/2023 Thứ ba sau CN 5Easter ;
10/05/2023 Thứ tư sau CN 5Easter ;
11/05/2023 Thứ năm sau CN 5Easter ;
12/05/2023 Thứ sáu sau CN 5Easter ;
13/05/2023 Thứ bảy sau CN 5Easter ;
14/05/2023 Chúa nhật 6Easter ;
15/05/2023 Thứ hai sau CN 6Easter ;
16/05/2023 Thứ ba sau CN 6Easter ;
17/05/2023 Thứ tư sau CN 6Easter ;
18/05/2023 Lễ Lên Trời ;
19/05/2023 Thứ sáu sau CN 6Easter ;
20/05/2023 Thứ bảy sau CN 6Easter ;
21/05/2023 Chúa nhật 7Easter ;
22/05/2023 Thứ hai sau CN 7Easter ;
23/05/2023 Thứ ba sau CN 7Easter ;
24/05/2023 Thứ tư sau CN 7Easter ;
25/05/2023 Thứ năm sau CN 7Easter ;
26/05/2023 Thứ sáu sau CN 7Easter ;
27/05/2023 Thứ bảy sau CN 7Easter ;
28/05/2023 Chúa nhật Pentecost ;
29/05/2023 Thứ hai sau CN Pentecost ;
30/05/2023 Thứ ba sau CN Pentecost ;
31/05/2023 Đức Mẹ Thăm Viếng Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56
01/06/2023 Thứ năm sau CN Pentecost ;
02/06/2023 Thứ sáu sau CN Pentecost ;
03/06/2023 Thứ bảy sau CN Pentecost ;
04/06/2023 Chúa nhật 8 TN ;
05/06/2023 Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên Hc 17,20-28; Mc 10,17-27
06/06/2023 Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên Hc 35,1-15; Mc 10,28-31
07/06/2023 Thứ Tư Tuần 8 Thường Niên Hc 36,1-2a.5-6.13-19; Mc 10,32-45
08/06/2023 Thứ Năm Tuần 8 Thường Niên Hc 42,15-26; Mc 10,46-52
09/06/2023 Thứ Sáu sau CN 8 Thường Niên Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26
10/06/2023 Thứ Bảy Tuần 8 Thường Niên Hc 51,17-27; Mc 11,27-33
11/06/2023 Chúa nhật CorpusChristy ;
12/06/2023 Thứ hai sau CN CorpusChristy ;
13/06/2023 Thứ ba sau CN CorpusChristy ;
14/06/2023 Thứ tư sau CN CorpusChristy ;
15/06/2023 Thứ năm sau CN CorpusChristy ;
16/06/2023 Thứ sáu sau CN CorpusChristy ;
17/06/2023 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 2,41-52
18/06/2023 Chúa nhật 11 TN ;
19/06/2023 Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 6,1-10; Mt 5,38-42
20/06/2023 Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 8,1-9; Mt 5,43-48
21/06/2023 Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
22/06/2023 Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 11,1-11; Mt 6,7-15
23/06/2023 Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 4,7-15; Mt 5,27-32
24/06/2023 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
25/06/2023 Chúa nhật 12 TN ;
26/06/2023 Thứ Hai sau CN 12 Thường Niên St 12,1-9; Mt 7,1-5
27/06/2023 Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
28/06/2023 Thứ Tư Tuần 12 Thường Niên St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
29/06/2023 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
30/06/2023 Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4
01/07/2023 Thứ bảy sau CN 12 TN ;
02/07/2023 Chúa nhật 13 TN ;
03/07/2023 Thánh Tôma Tông Ðồ Ep 2,19-22; Ga 20,24-29
04/07/2023 Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên St 19,15-29; Mt 8,23-27
05/07/2023 Thứ Tư sau CN 13 Thường Niên St 21,5.8-20; Mt 8,28-34
06/07/2023 Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên St 22,1-19; Mt 9,1-8
07/07/2023 Thứ Sáu Tuần 13 Thường Niên St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13
08/07/2023 Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17
09/07/2023 Chúa nhật 14 TN ;
10/07/2023 Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên St 28,10-22a; Mt 9,18-26
11/07/2023 Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên St 32,22-32; Mt 9,32-38
12/07/2023 Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7
13/07/2023 Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15
14/07/2023 Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
15/07/2023 Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên St 49,29-33; 50,15-24; Mt 10,24-33
16/07/2023 Chúa nhật 15 TN ;
17/07/2023 Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên Xh 1,8-14.22; Mt 10,34 - 11,1
18/07/2023 Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24
19/07/2023 Thứ Tư Tuần 15 Thường Niên Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27
20/07/2023 Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên Xh 3,13-20; Mt 11,28-30
21/07/2023 Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên Xh 11,10 - 12,14; Mt 12,1-8
22/07/2023 Thánh Maria Mađalêna Dc 3,1-4a; Ga 20,1.11-18
23/07/2023 Chúa nhật 16 TN ;
24/07/2023 Thứ Hai sau CN 16 Thường Niên Xh 14,5-18; Mt 12,38-42
25/07/2023 Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên Xh 14,21 - 15,1; Mt 12,46-50
26/07/2023 Thánh Gioakim và Anna Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17
27/07/2023 Thứ Năm Tuần 16 Thường Niên Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17
28/07/2023 Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên Xh 20,1-17; Mt 13,18-23
29/07/2023 Thánh nữ Martha Lv 23,1.4-11.15-16. 27.34b-37; Ga 11,19-27
30/07/2023 Chúa nhật 17 TN ;
31/07/2023 Thứ Hai sau CN 17 Thường Niên Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35
01/08/2023 Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43
02/08/2023 Thứ Tư Tuần 17 Thường Niên Xh 34,29-35; Mt 13,44-46
03/08/2023 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Xh 40,14-19.32-36; Mt 13,47-53
04/08/2023 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
05/08/2023 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
06/08/2023 Chúa nhật 18 TN ;
07/08/2023 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21
08/08/2023 Thứ Ba sau CN 18 Thường Niên Ds 12,1-13; Mt 14,22-36
09/08/2023 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Ds 13,1-3a.26–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
10/08/2023 Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
11/08/2023 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Ðnl 4,32-40; Mt 16,24-28
12/08/2023 Thứ Bảy sau CN 18 Thường Niên Ðnl 6,4-13; Mt 17,14-19
13/08/2023 Chúa nhật 19 TN ;
14/08/2023 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Ðnl 10,12-22; Mt 17,21-26
15/08/2023 Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
16/08/2023 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Ðnl 34,1-12; Mt 18,15-20
17/08/2023 Thứ Năm sau CN 19 Thường Niên Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21–19,1
18/08/2023 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Gs 24,1-13; Mt 19,3-12
19/08/2023 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Gs 24,14-29; Mt 19,13-15
20/08/2023 Chúa nhật 20 TN ;
21/08/2023 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Tl 2,11-19; Mt 19,16-22
22/08/2023 Ðức Maria Trinh Nữ Vương Is 9,2-4.6-7; Lc 1,26-38
23/08/2023 Thứ Tư sau CN 20 Thường Niên Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a
24/08/2023 Thánh Bartôlômêô, Tông Ðồ Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
25/08/2023 Thứ Sáu sau CN 20 Thường Niên R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
26/08/2023 Thứ Bảy sau CN 20 Thường Niên R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12
27/08/2023 Chúa nhật 21 TN ;
28/08/2023 Thứ Hai sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22
29/08/2023 Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Gr 1,17-19; Mc 6,17-29
30/08/2023 Thứ Tư sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
31/08/2023 Thứ Năm sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 3,7-13; Mt 24,42-51
01/09/2023 Thứ Sáu sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13
02/09/2023 Thứ Bảy sau CN 21 Thường Niên 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
03/09/2023 Chúa nhật 22 TN ;
04/09/2023 Thứ Hai sau CN 22 Thường Niên 1 Tx 4,13-17; Lc 4,16-30
05/09/2023 Thứ Ba sau CN 22 Thường Niên 1 Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37
06/09/2023 Thứ Tư sau CN 22 Thường Niên Cl 1,1-8; Lc 4,38-44
07/09/2023 Thứ Năm sau CN 22 Thường Niên Cl 1,9-14; Lc 5,1-11
08/09/2023 Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria Mk 5,2-5a; Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23
09/09/2023 Thứ Bảy sau CN 22 Thường Niên Cl 1,21-23; Lc 6,1-5
10/09/2023 Chúa nhật 23 TN ;
11/09/2023 Thứ Hai sau CN 23 Thường Niên Cl 1,24–2,3; Lc 6,6-11
12/09/2023 Thứ Ba sau CN 23 Thường Niên Cl 2,6-15; Lc 6,12-19
13/09/2023 Thứ Tư sau CN 23 Thường Niên Cl 3,1-11; Lc 6,20-26
14/09/2023 Suy Tôn Thánh Giá Ds 21,4-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17
15/09/2023 Thứ sáu sau CN 23 TN ;
16/09/2023 Thứ Bảy sau CN 23 Thường Niên 1 Tm 1,15-17; Lc 6,43-49
17/09/2023 Chúa nhật 24 TN ;
18/09/2023 Thứ Hai sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10
19/09/2023 Thứ Ba sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17
20/09/2023 Thánh Anrê Kim Taegon và Các Bạn, Tử Ðạo Kn 3,1-9; Lc 9,23-26
21/09/2023 Thánh Matthêu, Tông Ðồ Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
22/09/2023 Thứ Sáu sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3
23/09/2023 Thứ Bảy sau CN 24 Thường Niên 1 Tm 6,13-16; Lc 8,4-15
24/09/2023 Chúa nhật 25 TN ;
25/09/2023 Thứ Hai sau CN 25 Thường Niên Esd 1,1-6; Lc 8,16-18
26/09/2023 Thứ Ba sau CN 25 Thường Niên Esd 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21
27/09/2023 Thứ Tư sau CN 25 Thường Niên Esd 9,5-9; Lc 9,1-6
28/09/2023 Thứ Năm sau CN 25 Thường Niên Kg 1,1-8; Lc 9,7-9
29/09/2023 Các Tổng Lãnh Thiên Thần Ðn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51
30/09/2023 Thứ Bảy sau CN 25 Thường Niên Dcr 2,1-5.10-11a; Lc 9,44b-45
01/10/2023 Chúa nhật 26 TN ;
02/10/2023 Các Thiên Thần Hộ Thủ Xh 23,20-23a; Mt 18,1-5.10
03/10/2023 Thứ Ba sau CN 26 Thường Niên Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56
04/10/2023 Thánh Phanxicô Assisi Gl 6,14-18; Mt 11,25-30
05/10/2023 Thứ Năm sau CN 26 Thường Niên Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12
06/10/2023 Thứ Sáu sau CN 26 Thường Niên Br 1,15-22; Lc 10,13-16
07/10/2023 Ðức Mẹ Mân Côi St 3,9-15.20; Rm 5,12.17-19; Lc 1,26-38
08/10/2023 Chúa nhật 27 TN ;
09/10/2023 Thứ Hai sau CN 27 Thường Niên Gn 1,1–2,1.11; Lc 10,25-37
10/10/2023 Thứ Ba sau CN 27 Thường Niên Gn 3,1-10; Lc 10,38-42
11/10/2023 Thứ Tư sau CN 27 Thường Niên Gn 4,1-11; Lc 11,1-4
12/10/2023 Thứ Năm sau CN 27 Thương Niên Ml 3,13–4,2a; Lc 11,5-13
13/10/2023 Thứ Sáu sau CN 27 Thường Niên Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26
14/10/2023 Thứ Bảy sau CN 27 Thường Niên Ge 3,12-21; Lc 11,27-28
15/10/2023 Chúa nhật 28 TN ;
16/10/2023 Thứ Hai sau CN 28 Thường Niên Rm 1,1-7; Lc 11,29-32
17/10/2023 Thánh Inhaxiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo Pl 3,17–4,1; Ga 12,24-26
18/10/2023 Thánh Luca, Thánh Sử 2 Tm 4,9-17a; Lc 10,1-9
19/10/2023 Thánh Gioan Brébeuf 2 Cr 4,7-15; Mt 28,16-20
20/10/2023 Thứ Sáu sau CN 28 Thường Niên Rm 4,1-8; Lc 12,1-7
21/10/2023 Thứ Bảy sau CN 28 Thường Niên Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12
22/10/2023 Chúa nhật 29 TN ;
23/10/2023 Thứ Hai sau CN 29 Thường Niên Rm 4,20-25; Lc 12,13-21
24/10/2023 Thứ Ba sau CN 29 Thường Niên Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38
25/10/2023 Thứ Tư sau CN 29 Thường Niên Rm 6,12-18; Lc 12,39-48
26/10/2023 Thứ Năm sau CN 29 Thường Niên Rm 6,19-23; Lc 12,49-53
27/10/2023 Thứ Sáu sau CN 29 Thường Niên Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59
28/10/2023 Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ Ep 2,19-22; Lc 6,12-19
29/10/2023 Chúa nhật 30 TN ;
30/10/2023 Thứ Hai sau CN 30 Thường Niên Rm 8,12-17; Lc 13,10-17
31/10/2023 Thứ Ba sau CN 30 Thường Niên Rm 8,18-25; Lc 13,18-21
01/11/2023 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2023 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2023 Thứ Sáu sau CN 30 Thường Niên Rm 9,1-5; Lc 14,1-6
04/11/2023 Thứ Bảy sau CN 30 Thường Niên Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11
05/11/2023 Chúa nhật 31 TN ;
06/11/2023 Thứ Hai sau CN 31 Thường Niên Rm 11,29-36; Lc 14,12-14
07/11/2023 Thứ Ba sau CN 31 Thường Niên Rm 12,5-16; Lc 14,15-24
08/11/2023 Thứ Tư sau CN 31 Thường Niên Rm 13,8-10; Lc 14,25-33
09/11/2023 Thứ Năm sau CN 31 Thường Niên Rm 14,7-12; Lc 15,1-10
10/11/2023 Thứ Sáu sau CN 31 Thường Niên Rm 15,14-21; Lc 16,1-8
11/11/2023 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Ed 47,1-2.8-9.12; 1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
12/11/2023 Chúa nhật 32 TN ;
13/11/2023 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Kn 1,1-7; Lc 17,1-6
14/11/2023 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10
15/11/2023 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Kn 6,2-12; Lc 17,11-19
16/11/2023 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Kn 7,22–8,1; Lc 17,20-25
17/11/2023 Thứ Sáu sau CN 32 Thường Niên Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
18/11/2023 Cung hiến Thánh Đường Thánh Phêrô - Phaolô Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33
19/11/2023 Chúa nhật 33 TN ;
20/11/2023 Thứ Hai sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 1,11-16.43-45.57-60.65-6; Lc 18,35-43
21/11/2023 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10
22/11/2023 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28
23/11/2023 Lễ Tạ Ơn Hc 50,24-26; 1 Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
24/11/2023 Lễ CTTĐVN 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
25/11/2023 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40
26/11/2023 Chúa nhật Chúa Kitô Vua ;
27/11/2023 Thứ hai sau CN Chúa Kitô Vua ;
28/11/2023 Thứ ba sau CN Chúa Kitô Vua ;
29/11/2023 Thứ tư sau CN Chúa Kitô Vua ;
30/11/2023 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
01/12/2023 Thứ sáu sau CN Chúa Kitô Vua ;
02/12/2023 Thứ bảy sau CN Chúa Kitô Vua ;
03/12/2023 Chúa nhật 1 Mùa Vọng ;
04/12/2023 Thứ hai sau CN 1 Mùa Vọng ;
05/12/2023 Thứ ba sau CN 1 Mùa Vọng ;
06/12/2023 Thứ tư sau CN 1 Mùa Vọng ;
07/12/2023 Thứ năm sau CN 1 Mùa Vọng ;
08/12/2023 Đức Mẹ Vô Nhiễm St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
09/12/2023 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Vọng ;
10/12/2023 Chúa nhật 2 Mùa Vọng ;
11/12/2023 Thứ hai sau CN 2 Mùa Vọng ;
12/12/2023 Thứ ba sau CN 2 Mùa Vọng ;
13/12/2023 Thứ tư sau CN 2 Mùa Vọng ;
14/12/2023 Thứ năm sau CN 2 Mùa Vọng ;
15/12/2023 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Vọng ;
16/12/2023 Thứ bảy sau CN 2 Mùa Vọng ;
17/12/2023 Chúa nhật 3 Mùa Vọng ;
18/12/2023 Lễ Ngày 18 Tháng 12 Gr 23,5-8; Mt 1,18-24
19/12/2023 Lễ Ngày 19 Tháng 12 Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25
20/12/2023 Lễ Ngày 20 Tháng 12 Is 7,10-14; Lc 1,26-38
21/12/2023 Lễ Ngày 21 Tháng 12 Dc 2,8-14; Lc 1,39-45
22/12/2023 Lễ Ngày 22 Tháng 12 1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
23/12/2023 Lễ Ngày 23 Tháng 12 Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66
24/12/2023 Chúa nhật 4 Mùa Vọng ;
25/12/2023 Lễ Giáng Sinh Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
26/12/2023 Thánh Stêphanô, Tử đạo Tiên khởi Cv 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22
27/12/2023 Thánh Gioan Tông Ðồ 1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8
28/12/2023 Các Thánh Anh Hài 1 Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18
29/12/2023 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35
30/12/2023 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40
31/12/2023 Chúa nhật Lễ Thánh Gia ;
Ngày 11 tháng 8 năm Quý Mão
Chúa Nhật 26 Thường Niên
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 9-2023
Cầu cho những người đang sống bên lề
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.
For people living on the margins
We pray for those persons living on the margins of society, in inhumane life conditions; may they not be overlooked by institutions and never considered of lesser importance.”

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@