Sự cho đi đem lại niềm hạnh phúc đích thực.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13514
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh
 
Bài đọc 1: Cv 18,23-28

Ông Apôlô dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô.

23 Sau khi lưu lại Antiôkhia một thời gian, ông Phaolô ra đi, lần lượt qua miền Galát và Phyghia và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh.

24 Có một người Dothái tên là Apôlô, quê ở Alêxanria, đã đến Êphêxô; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. 25 Ông đã được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. 26 Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơrítkila và ông Aquila mời ông về nhà trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.

27 Ông Apôlô muốn sang miền Akhaia thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, 28 vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Dothái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô.

Đáp ca: Tv 46,2-3.8-9.10 (Đ. c.8a)

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

Hoặc:

Đ. Ha-lê-lui-a.

2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!
3 Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

8 Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
9 Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

10 Kìa vương hầu các dân tề tựu
cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Abraham.
Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
Đấng siêu việt ngàn trùng.

Đ. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.

Tung hô Tin Mừng: Ga 16,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 16,23b-28

Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy.

23b Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
26/04/2020 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 2,14.22-28; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35
26/04/2020 Chúa Nhật III Phục Sinh Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-14
01/05/2020 Thánh Giuse Thợ St 1,26–2,3; Mt 13,54-58
02/05/2020 Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69
03/05/2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10
03/05/2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30
04/05/2020 Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Cv 11,1-18; Ga 10,1-10
05/05/2020 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Cv 11,19-26; Ga 10,22-30
06/05/2020 Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50
07/05/2020 Thứ Năm sau CN IV Phục Sinh Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
08/05/2020 Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh Cv 13,26-33; Ga 14,1-6
09/05/2020 Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh Cv 13,44-52; Ga 14,7-14
10/05/2020 Chúa Nhật V Phục Sinh Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12
10/05/2020 Chúa Nhật V Phục Sinh Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35
11/05/2020 Thứ Hai Tuần V Phục Sinh Cv 14,5-17; Ga 14,21-26
12/05/2020 Thứ Ba Tuần V Phục Sinh Cv 14,18-27; Ga 14,27-31a
13/05/2020 Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Cv 15,1-6; Ga 15,1-8
14/05/2020 Thánh Mathia Tông đồ Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17
15/05/2020 Thứ Sáu sau CN V Phục Sinh Cv 15,22-31; Ga 15,12-17
16/05/2020 Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
17/05/2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21
17/05/2020 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
18/05/2020 Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Cv 16,11-15; Ga 15, 26–16,4
19/05/2020 Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh Cv 16,22-34; Ga 16,5b-11
20/05/2020 Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15
21/05/2020 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh Cv 18,1-8; Ga 16,16-20
22/05/2020 Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a
23/05/2020 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28
24/05/2020 Chúa Lên Trời ;
25/05/2020 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
25/05/2020 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
26/05/2020 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
26/05/2020 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
27/05/2020 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
27/05/2020 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
28/05/2020 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
28/05/2020 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
29/05/2020 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
29/05/2020 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
30/05/2020 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
30/05/2020 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
31/05/2020 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
07/06/2020 Lễ Chúa Ba Ngôi Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18
Mồng 8 tháng 4 năm Canh Tý
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2020
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@