Tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18392
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2246
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Ngày 9 tháng 11

Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô

Lễ Kính
 
Bài Ðọc I: Ed 47,1-2.8-9.12

"Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi".

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Người ấy lại nói với tôi: "Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống.
 
Ðáp Ca: Tv 45,2-3.5-6.8-9

Ðáp: Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao (c. 5).

Xướng: 1) Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, Người hằng cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, dầu núi đổ xuống đầy lòng biển cả. - Ðáp.

2) Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên nó không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp. - Ðáp.

3) Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Giacóp hằng bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, Người thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ. - Ðáp.
 
Bài Ðọc II: 1 Cr 3,9b-11.16-17

"Anh em là đền thờ của Thiên Chúa".

Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi như một kiến trúc sư lành nghề, đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây lên. Nhưng mỗi người hãy xem coi mình xây lên thế nào? Vì chưng không ai có thể xây dựng một nền tảng khác, ngoài nền tảng đã được xây dựng là Ðức Kitô.

Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy.

Alleluia: 2 Sb 7,16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta đã chọn lựa và thánh hoá nơi này, để danh Ta được hiện diện khắp nơi cho đến muôn đời. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Ga 2,13-22

"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người".

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán".

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bấy giờ người Dothái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
30/12/2018 Lễ Thánh Gia Thất Năm C Hc 3,3-7.14-17a; Col 3:12-21; Lc 2,41-52
01/01/2019 Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02/01/2019 Ngày 2 Tháng Giêng 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
03/01/2019 Ngày 3 Tháng Giêng 1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34
04/01/2019 Ngày 4 Tháng Giêng 1 Ga 3,7-10; Ga 1,35-42
05/01/2019 Ngày 5 Tháng Giêng 1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51
06/01/2019 Lễ Hiển Linh Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
07/01/2019 Thứ hai, sau Lễ Hiển Linh ;
08/01/2019 Thứ ba, sau Lễ Hiển Linh ;
09/01/2019 Thứ tư, sau Lễ Hiển Linh ;
10/01/2019 Thứ năm, sau Lễ Hiển Linh ;
11/01/2019 Thứ sáu, sau Lễ Hiển Linh ;
12/01/2019 Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh ;
13/01/2019 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
14/01/2019 Thứ Hai Tuần 1 Thường Niên Dt 1,1-6; Mc 1,14-20
15/01/2019 Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên Dt 2,5-12; Mc 1,21-28
16/01/2019 Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên Dt 2,14-18; Mc 1,29-39
17/01/2019 Thứ Năm Tuần 1 Thường Niên Dt 3,7-14; Mc 1,40-45
18/01/2019 Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12
19/01/2019 Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên Dt 4,12-16; Mc 2,13-17
20/01/2019 Chúa Nhật 2 Thường Niên Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-12
21/01/2019 Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên Dt 5,1-10; Mc 2,18-22
22/01/2019 Thứ Ba sau CN 2 Thường Niên Dt 6,10-20; Mc 2,23-28
23/01/2019 Thứ Tư sau CN 2 Thường Niên Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6
24/01/2019 Thứ Năm sau CN 2 Thường Niên Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12
25/01/2019 Thánh Phaolô Tông Ðồ trở lại Cv 22,3-16; Cv 9,1-22; Mc 16,15-18
26/01/2019 Thánh Timôthê, Tông Đồ 2 Tm 1,1-8; Tt 1,1-5; Lc 10,1-9
27/01/2019 Chúa Nhật 3 Thường Niên Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
28/01/2019 Thứ Hai Tuần 3 Thường Niên Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30
29/01/2019 Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên Dt 10,1-10; Mc 3,31-35
30/01/2019 Thứ Tư Tuần 3 Thường Niên Dt 10,11-18; Mc 4,1-20
31/01/2019 Thứ Năm Tuần 3 Thường Niên Dt 10,19-25; Mc 4,21-25
03/02/2019 Chúa Nhật 3 Thường Niên Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@