Ngày hôm qua đã tàn, ngày mai vẫn chưa tới. Nhưng tôi vẫn có một ngày hôm nay... Ngày mà tôi sẽ hạnh phúc! - Groucho Marx
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18196
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2246
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Ngày 9 tháng 11

Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô

Lễ Kính
 
Bài Ðọc I: Ed 47,1-2.8-9.12

"Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi".

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Người ấy lại nói với tôi: "Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống.
 
Ðáp Ca: Tv 45,2-3.5-6.8-9

Ðáp: Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao (c. 5).

Xướng: 1) Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, Người hằng cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, dầu núi đổ xuống đầy lòng biển cả. - Ðáp.

2) Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên nó không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp. - Ðáp.

3) Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Giacóp hằng bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, Người thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ. - Ðáp.
 
Bài Ðọc II: 1 Cr 3,9b-11.16-17

"Anh em là đền thờ của Thiên Chúa".

Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi như một kiến trúc sư lành nghề, đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây lên. Nhưng mỗi người hãy xem coi mình xây lên thế nào? Vì chưng không ai có thể xây dựng một nền tảng khác, ngoài nền tảng đã được xây dựng là Ðức Kitô.

Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy.

Alleluia: 2 Sb 7,16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta đã chọn lựa và thánh hoá nơi này, để danh Ta được hiện diện khắp nơi cho đến muôn đời. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Ga 2,13-22

"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người".

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán".

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bấy giờ người Dothái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
28/10/2018 Chúa Nhật 31 Thường Niên Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34
01/11/2018 Lễ Các Thánh Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a
02/11/2018 Các Đẳng Linh hồn Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
03/11/2018 Thứ Bảy sau CN 31 Thường Niên Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
04/11/2018 Chúa Nhật 32 Thường Niên 1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,41-44
05/11/2018 Thứ Hai sau CN 32 Thường Niên Tt 1,1-9; Lc 17,1-6
06/11/2018 Thứ Ba sau CN 32 Thường Niên Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
07/11/2018 Thứ Tư sau CN 32 Thường Niên Tt 3,1-7; Lc 17,11-19
08/11/2018 Thứ Năm sau CN 32 Thường Niên Plm 7-20; Lc 17,20-25
09/11/2018 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Ed 47,1-2.8-9.12; 1 Cr 3,9b-11.16-17; Ga 2,13-22
10/11/2018 Thứ Bảy sau CN 32 Thường Niên 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8
11/11/2018 Chúa Nhật 33 Thường Niên Ðn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32
12/11/2018 Thứ Hai sau CN 33 Thường Niên Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43
13/11/2018 Thứ Ba sau CN 33 Thường Niên Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10
14/11/2018 Thứ Tư sau CN 33 Thường Niên Kh 4,1-11; Lc 19,11-28
15/11/2018 Thứ Năm sau CN 33 Thường Niên Kh 5,1-10; Lc 19,41-44
16/11/2018 Thứ Sáu sau CN 33 Thường Niên Kh 10,8-11; Lc 19,45-48
17/11/2018 Thứ Bảy sau CN 33 Thường Niên Kh 11,4-12; Lc 20,27-40
18/11/2018 Chúa Nhật 34 TN ;
19/11/2018 Thứ Hai sau CN 34 Thường Niên Kh 14,1-3,4b-5; Lc 21,1-4
20/11/2018 Thứ Ba sau CN 34 Thường Niên Kh 14,14-19; Lc 21,5-11
21/11/2018 Thứ Tư sau CN 34 Thường Niên Kh 15,1-4; Lc 21,12-19
22/11/2018 Lễ Tạ Ơn Hc 50,24-26; 1 Cr 1,3-9; Lc 17,11-19
23/11/2018 Thứ Sáu sau CN 34 Thường Niên Kh 20,1-4.11–21,2; Lc 21,29-33
24/11/2018 Lễ CTTĐVN 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
25/11/2018 Lễ Chúa Kitô Vua Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37
26/11/2018 Thứ Hai sau CN 34 Thường Niên Kh 14,1-3,4b-5; Lc 21,1-4
27/11/2018 Thứ Ba sau CN 34 Thường Niên Kh 14,14-19; Lc 21,5-11
28/11/2018 Thứ Tư sau CN 34 Thường Niên Kh 15,1-4; Lc 21,12-19
29/11/2018 Thứ Năm sau CN 34 Thường Niên Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28
30/11/2018 Thánh Anrê, Tông Đồ Rm 10,9-18; Mt 4,18-22
02/12/2018 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C Gr 33,14-16; 1 Tx 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-36
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2018
Cầu cho tiếng nói của con tim, của đối thoại luôn lấn át tiếng nói của vũ khí.
SUY NIỆM TIN MỪNG
Để nên thành viên trong Vương Quốc của Chúa Giêsu | Lm. Đan Vinh
Vương quyền phục vụ | Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Tình yêu mạnh hơn sự chết | Lm. Đan Vinh
Sống đức tin là làm chứng | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Vị Vua Tình Yêu | Antôn Lương Văn Liêm
Vị Vua chấp nhận chết để con dân được sống | PM. Cao Huy Hoàng
Đức Giêsu là Vua - Vị Vua rất lạ lùng | Jos.Vinc. Ngọc Biển
Chân lý | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Sống chứng nhân Tin Mừng | Đức TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Các Thánh Tử Đạo: Chứng nhân của lòng tin, lòng mến và lòng hy vọng | Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Đôi dòng suy tư | Antôn Lương Văn Liêm
Niềm tin kiên trung | Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong
Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới | PM. Cao Huy Hoàng
Hãy đứng vững! | Phanxicô Xaviê
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@