Mỗi người bạn tượng trưng cho một thế giới đối với chúng ta, một thế giới không được sinh ra cho đến khi họ xuất hiện, và chỉ khi cuộc gặp gỡ này diễn ra thì một thế giới mới được sinh ra.

Anais Nin (1903-1977)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14591
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2263
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 24/03/2013)
A  A  A
Lễ Truyền Tin
Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Ngày 25 tháng 3

Tin Mừng 


Truyền tin cho Đức Maria


26 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.


28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.


30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."


34 Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"


35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."


38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


26 In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.


28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."


29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.


30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.


31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.


32 He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, 33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."


34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.


36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."


38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.


I. HÌNH TÔ MÀU


 


* Chủ đề của hình ảnh này là gì?


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Luca 1,28


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM


A. 


1. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1,26)


a. Sứ thần Gaprien.

b. Sứ thần Micaen.

c. Sứ thần Raphaen.


2. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì? (Lc 1,27)


a. Cô Gioanna.

b. Cô Maria.

c. Cô Êlisabét.

d. Cô Anna.


3. Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)


a. Thành Giêrusalem.

b. Thành Nadarét.

c. Thành Caphácnaum.

d. Thành Samaria.


4. Hôn phu của Đức Maria thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27)


a. Vua Salem.

b. Vua Đavít.

c. Vua Hêrôđê.

d. Vua Pharaô.


5. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Đây là lời của ai? (Lc 1,38)


a. Cô Mácta.

b. Cô Maria.

c. Cô Êlisabét.

d. Cô Anna.


B. 


1. Lễ Truyền Tin kính nhớ mầu nhiệm gì?


a. Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô

b. Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

c. Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể

d. Cả a, b và c đúng.


2. Lễ Truyền tin là lễ chung của Đức Kitô và Đức Trinh Nữ: lễ này là :


a. Lễ của Ngôi Lời làm “con Đức Trinh Nữ” 

b. Lễ Đức Trinh Nữ là “Mẹ Thiên Chúa”.

c. Lễ Con Thiên Chúa cứu chuộc con người

d. Chỉ có a và b đúng.  


3. Đức Thánh Cha nào đã lập lễ Truyền tin? 


a. Đức Thánh Cha Sergiô I

b. Đức Thánh Cha Grêgôriô

c. Đức Thánh Cha Pio XII

d. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


4. Đức Thánh Cha nào đã lập lễ Truyền tin mừng kinh vào ngày 25 tháng 3, 9 tháng trước Lễ Giáng Sinh? 


a. Đức Thánh Cha Bênêđictô XIV 

b. Đức Thánh Cha Piô X 

c. Đức Thánh Cha Piô XII

d. Đức Thánh Cha Phaolô VI


5. Về phía Đức Kitô, phụng vụ phong phú của cả Đông Phương lẫn Tây Phương đều ca tụng lễ trọng này như là gì?


a. Lễ tưởng niệm tiếng FIAT có giá trị cứu rỗi của Ngôi Lời nhập Thể, đã vào trong trần gian với lời này: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành ý Chúa”.

b. Lễ tưởng niệm bước đầu của công chuộc cứu chuộc và hiệp nhất mật thiết, bất khả phân ly giữa thiên tính và thiên tính trong ngôi vị độc nhất của Ngôi Lời.

c. Lễ tưởng nhớ dân Ítraen được cứu chuộc

d. Chỉ có a và b đúng. 


III. Ô CHỮ  

 


Những gợi ý


1. Người mà bà Maria sinh ra sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1,32)


2. Người được sứ thần truyền tin tại thành Nadarét tên là gì? (Lc 1,27)


3. Sứ thần chào trinh nữ là Đấng đầy ân sủng và ai ở cùng bà? (Lc 1,28) 


4. Trinh nữ nhận mình là gì của Thiên Chúa? (Lc 1,38) 


5. Người con trinh nữ sẽ sinh hạ được đặt tên là gì? (Lc 1,31)


6. Sứ thần nói với trinh nữ đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là gì? (Lc 1,35)


7. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng của vua nào? (Lc 1,32) 


8. Sứ thần truyền tin cho trinh nữ tên là gì? (Lc 1,26) 


9. Sứ thần chào trinh nữ là Đấng đầy điều gì? (Lc 1,28) 


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)


***


LỄ TRUYỀN TIN


Lm. Phêrô, CMC


I. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ


Lễ Truyền tin được mừng đầu tiên tại Giáo hội Đông phương vào Chúa Nhật I Mùa Vọng từ thế kỷ IV hay thế kỷ V để kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể. Đến thế kỷ VII, lễ này lan sang Giáo hội Tây phương để kỷ niệm Đức Trinh Nữ Maria chịu thai Ngôi Lời Nhập Thể, đồng thời kỷ niệm Chúa Kitô được xức dầu làm Thượng Tế và làm Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đức Thánh Sergiô I lập bốn lễ: Lễ Đức Mẹ tịnh tẩy, dâng Con vào đền thờ, lễ Truyền tin, lễ Sinh nhật Đức Mẹ, và lễ Đức Mẹ lên trời. Mỗi dịp lễ này, ngài truyền dạy tổ chức cuộc rước Đức Mẹ từ nhà thờ Thánh Adrianô về đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma. Thánh Phêrô Kim ngôn đã giảng nhiều trong lễ Truyền tin.


Thánh Augustinô đã đề nghị mừng lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 3 cho đúng chín tháng trước Lễ Giáng Sinh, nhưng Giáo hội Tây Ban Nha không đồng ý, nên Công đồng Toleđô năm 656 ấn định mừng tám ngày trước Lễ Giáng Sinh rồi đổi sang ngày 18 tháng Giêng để tránh Mùa Chay. Đức Bênêđictô XIV ra sắc lệnh ấn định khắp Giáo hội mừng lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 3 theo Thánh Augustinô đã đề nghị và như ngày nay.


Năm 1884, Công đồng Baltimore quyết định lễ Truyền tin ngày 25 tháng 3 là lễ nghỉ và lễ buộc cho Giáo hội Hoa Kỳ.


II. Ý NGHĨA PHỤNG VỤ


Lịch Rôma thời xưa trọng thể mừng "lễ Ngôi Lời nhập thể" gọi là "Lễ Truyền tin của Chúa". Lễ này đã được sửa đổi lại nhưng là lễ mừng Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ. Mừng Chúa là Ngôi Lời trở thành Con Mẹ Maria (Mc 6,3). Mừng Đức Trinh Nữ trở thành Mẹ Thiên Chúa.


* Về Chúa Kitô, Phụng vụ Đông phương và Tây phương mừng lễ trọng này để kính nhớ "lời xin vâng" của Ngôi Lời nhập thể vào trần gian đã nói: "Lạy Chúa, này con đây. Con xin đến để thực thi ý Chúa" (x. Dt 10,7; Tv 39,8-9). Lễ này cũng kính nhớ giây phút đầu tiên của ơn Cứu chuộc và mối tơ duyên kết hợp bất khả phân ly của Thiên tính với nhân tính trong một ngôi vị của Ngôi Lời.


* Về Mẹ Maria, Phụng vụ Đông phương và Tây phương mừng lễ trọng này như một lễ của Tân Evà là Đức Trinh Nữ tuân phục và trung thành. Với lời thưa "Xin vâng quảng đại", bởi phép Chúa Thánh Thần, Mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ chúng sinh. Và bởi nhận trong cung lòng một Đấng trung gian (1 Tm 2,5), Mẹ thật sự trở nên Hòm bia Giao ước và Đền thờ Thiên Chúa. Phụng vụ này cũng kính nhớ thời điểm cao chót của cuộc đối thoại cứu độ giữa Thiên Chúa và loài người, và kính nhớ sự tự tình chấp nhận và hợp tác của Đức Trinh Nữ trong công trình Cứu chuộc.


III. Ý NGHĨA LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ


Bài đọc I: Isaia 7,10-14


Thời vua Akhaz cai trị nước Giuđêa, vua Aram và vua Ephraim định lên đánh chiếm thành Giêrusalem. Vua Akhaz hoảng sợ. Giavê sai Isaia nói với vua Akhaz: "Hãy ở yên. Đừng sợ. Lòng chớ bủn rủn". Isaia bảo vua Akhaz phải đặt lòng tin vào Giavê trong giờ nguy kịch cho triều đại Đavít. Isaia lại nói với vua Akhaz: "Hãy xin với Giavê, Thiên Chúa ngươi, một dấu". Nhưng Akhaz nói: "Tôi đâu dám xin thế. Tôi không muốn thử sức Giavê". Ngài mới nói: "Hỡi nhà Đavít, hãy nghe đây... chính Đức Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh Con và Bà sẽ gọi tên Con là Emmanuel". Thánh sử Matthêô giải thích lời tiên tri này nói về Trinh Nữ của lễ Truyền tin là "Chúa ở cùng chúng ta" (Mt 1,22-23).


Bài đọc II: Do Thái 10,4-10


Chức tư tế thời Cựu ước tương phản chức tư tế của Chúa Kitô: Hy lễ Cựu ước không trừ được tội lỗi, nên Chúa Kitô đã đến, hiến dâng mình Ngài duy một lần mà chúng ta được ơn cứu thoát.


Phúc Âm: Luca 1,26-38


Thánh sử Luca trình thuật cuộc đàm đạo giữa thiên sứ Gabrie và Trinh nữ Maria tại căn nhà Nazareth xứ Galilêa. Thiên sứ chào chúc Trinh Nữ "đầy ơn phúc" làm Trinh Nữ xao xuyến. Thiên sứ trấn an Trinh Nữ và loan báo "Trinh Nữ sẽ thụ thai sinh con trai sẽ gọi tên là Giêsu. Ngài là Con Đấng tối cao. Ngài sẽ lên ngai Đavít, làm vua trên nhà Giacob đến đời đời. Vương quyền Ngài vô tận". Trinh Nữ thắc mắc: "Làm sao điều đó xảy ra được vì tôi giữ mình đồng trinh". Thiên sứ giải thích: "Thánh Thần sẽ đến trên tôn nương và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên tôn nương, nên con tôn nương sẽ là Đấng Thánh là Con Thiên Chúa". Thiên sứ đưa tin bà Elizabeth già và son sẻ mà đã mang thai sáu tháng để minh chứng: "Với Thiên Chúa, không gì là không có thể". Trinh Nữ đầy lòng tin và ưng thuận.


(Nguồn: tinmung.net)


***


Giải đáp


VUI HỌC THÁNH KINH


LỄ TRUYỀN TIN


Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38


Ngày 25 tháng 3


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề: Sứ thần truyền tin cho cô Maria

 

* Câu Tin Mừng thánh Luca 1,28: Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."


II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM


A. 


1. a. Sứ thần Gaprien (Lc 1, 26)

2. b. Cô Maria (Lc 1,27)

3. b. Thành Nadarét (Lc 1,27)

4. b. Vua Đavít (Lc 1,27)

5. b. Cô Maria (Lc 1,38)


B. 


1. c. Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể

2. d. Chỉ có a và b đúng.  

3. a. Đức Thánh Cha Sergiô I

4. a. Đức Thánh Cha Bênêđictô XIV 

5. d. Chỉ có a và b đúng 


III. Giải đáp Ô CHỮ  


1. Đấng Tối Cao (Lc 1,32)

2. Maria (Lc 1,27)

3. Đức Chúa (Lc 1,28) 

4. Nữ tỳ (Lc 1,38) 

5. Giêsu (Lc 1,31)

6. Con Thiên Chúa (Lc 1,35)

7. Đavít (Lc 1,32) 

8. Gáprien (Lc 1,26) 

9. Ân sủng (Lc 1,28) 


Hàng dọc: Truyền Tin 


Nguyễn Thái Hùng
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6-2023
Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.
For the abolition of torture
We pray that the international community may commit in a concrete way to ensuring the abolition of torture and guarantee support to victims and their families.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@