Đời sống đức tin của mọi người có những lúc bước đi trong ánh sáng, nhưng cũng có những khi đi trong tăm tối. Nếu bạn muốn bước đi trong ánh sáng, hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn bạn.

ĐGH Bênêđictô XVI
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 20050
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 07/10/2013)
A  A  A
CN 28 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 17,11-19
TIN MỪNG

Mười người phong hủi

11 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. 17 Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

19 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông"

11 3 4 As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee.

12 As he was entering a village, ten lepers met (him). They stood at a distance from him13 and raised their voice, saying, "Jesus, Master! Have pity on us!"

14 And when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests." 5 As they were going they were cleansed.

15 And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice;16 and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan.

17 Jesus said in reply, "Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine?18 Has none but this foreigner returned to give thanks to God?"

19 Then he said to him, "Stand up and go; your faith has saved you."I. HÌNH TÔ MÀU
 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 17,15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Tại biên giới giữa 2 miền Samari và Galilê, Đức Giêsu gặp những người mắc bệnh gì? (Lc 17,12)

a. Bệnh phong
b. Bệnh điếc
c. Bệnh mù
d. Bệnh quỷ ám

2. Khi gặp Đức Giêsu, những người mắc bệnh phong nói gì? (Lc 17,13)

a. Xin thương xót chúng tôi
b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi
c. Lạy thầy Giêsu, xin cứu chữa chúng tôi
d. Lạy thầy Giêsu, xin làm cho chúng tôi được sạch

3. Khi gặp những người mắc bệnh phong, Đức Giêsu bảo họ đi đâu? (Lc 17,14)

a. Hãy lên Giêrusalem, dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa
b. Hãy đi trình diện với các tư tế
c. Hãy trở về với gia đình
d. Chỉ a và b đúng

4. Người phong cùi miền Samari trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16)

a. Tạ ơn
b. Trình diện
c. Xác nhận đã lành bệnh
d. Cả a, b và c đúng

5. Với người bệnh phong miền Samari, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 17,17)

a. Anh hãy đi về bình an
b. Anh đừng phạm tội nữa
c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh
d. Anh hãy đứng đậy! Hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cứu chữa anh

III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Ai đã chữa những người mắc bệnh phong? (Lc 17,11-19)

2. Người phong cùi miền Samaria trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16)

3. Người bệnh phong trở lại tạ ơn Đức Giêsu thuộc miền nào? (Lc 17,16)

4. Bao nhiêu người mắc bệnh phong đã gặp Đức Giêsu? (Lc 17,12)

5. Một người mắc bệnh phong thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh ai? (Lc 17,15)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." (Lc 17,19)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 28 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Tấm lòng tri ân

* Câu TM thánh Luca 17,15: Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. a. Bệnh phong (Lc 17,12)
2. b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi (Lc 17,13)
3. b. Hãy đi trình diện với các tư tế (Lc 17,14)
4. a. Tạ ơn (Lc 17,16)
5. c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh (Lc 17,17)

III. Giải đáp Ô CHỮ 

1. Đức Giêsu (Lc 17,11-19)
2. Tạ ơn (Lc 17,16)
3. Samari (Lc 17,16)
4. Mười (Lc 17,12)
5. Thiên Chúa (Lc 17,15)

Hàng dọc: Cám ơn


Nguyễn Thái Hùng
Mồng 5 tháng 2 năm Canh Tý
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2020
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@