Hạnh phúc của cuộc đời phụ thuộc vào những suy nghĩ tích cực của chúng ta.

Marcus Aurelius
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15041
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 04/12/2012)
A  A  A
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38

TIN MỪNG


26 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.


28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.


30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."


34 Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"


35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."


38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


26 In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.


28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."


29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.


30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.


31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.


32 He will be great and will be called Son of the Most High,  and the Lord God will give him the throne of David his father,33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."


34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.


36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived  a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."


38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.


I. HÌNH TÔ MÀU 


* Chủ đề của hình ảnh này là gì?


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Sáng Thế Ký 3,15


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


II. TRẮC NGHIỆM


A.

1. Sứ thần vào nhà trinh nữ và gọi trinh nữ là gì? (Lc 1,28)


a. Người được chúc phúc

b. Đấng đầy ân sủng

c. Người được tuyển chọn

d. Người được các ngôn sứ loan báo


2. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì? (Lc 1,27)


a. Cô Gioanna

b. Cô Maria

c. Cô Êlisabét

d. Cô Anna


3. Sứ thần loan báo người con do Đức Maria sinh ra là ai? (Lc 1,38)


a. Con Đấng Tối Cao

b. Người dẫn đưa dân Ítraen về Đất Hứa

c. Đấng giải phóng

d. Thượng tế của dân Do thái


4. Giêsu nghĩa là gì? (Lc 1,31)


a. Thiên Chúa cứu chuộc con người

b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta

c. Được cứu vớt

d. Thiên Chúa an ủi con người


5. Sau khi nghe lời Sứ thần nói, Đức Maria đã thưa thế nào? (Lc 1,38)


a. “Vâng, con xin nghe lời Thiên Chúa của con”

b. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." 

c. “Vâng, xin ngài hãy làm những gì tốt đẹp cho con”

d. “Xin hãy làm cho tôi tớ ngài đây”


B. 

1. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Giáo Hoàng nào công bố?


a. Đức Giáo hoàng Piô IX

b. Đức Giáo hoàng Piô XII

c. Đức Giáo hoàng Phaolô IV

d. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II


2. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được công bố năm nào?


a. Năm 1854 

b. Năm 1858 

c. Năm 1950 

d. Năm 1954 


3. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được tuyên tín với tài liệu này: 


a. Thông điệp "Ineffabilis Deus"

b. Thông điệp “Mater et Magistra”

c. Tông huấn “Marialis Cultus”

d. Tông thư “Rosarium virginis mariae” 


4. Đức Giáo Hoàng, với trọng sắc "Commissioni nobis" năm 1708 truyền dạy lễ Mẹ Vô nhiễm là lễ buộc trong khắp Giáo hội?


a. Đức Giáo hoàng Clêmentê XI

b. Đức Giáo hoàng Sixtô V

c. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XIV

d. Đức Giáo hoàng Piô XII


5. Giáo Hội đã tuyên tín Mẹ Maria đầu thai vô nhiễm và long trọng mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm là để làm gì?


a. Để cảm tạ Chúa Ba Ngôi rất thánh đã tiền định tuyển chọn Mẹ với một đặc ân lạ lùng, 

b. Để chuẩn bị cho phẩm chức và sứ mạng của Mẹ,

c. Để ngợi khen chúc tụng Mẹ cao sang hơn mọi bậc thần thánh và toàn thể loài người.

d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ  

 


Những gợi ý


1. Thiên Chúa sẽ ban cho Đức Giêsu điều gì của vua Đavít, tổ tiên Người? (Lc 1,32)


2. Đức Giêsu sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1,32)


3. Sứ thần chào Đức Maria là Đấng đầy điều gì? (Lc 1,28)


4. Sứ thần nói ai sẽ ngự xuống trên Đức Maria? (Lc 1,35)


5. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1,26)


6. Sứ thần bảo Đức Maria sẽ hạ sinh 1 con trai và đặt tên là gì? (Lc 1,31)


7. Thôn nữ tại thành Nadarét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1,27)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,38)


***


Giải đáp


VUI HỌC THÁNH KINH


Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI


Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38


I. HÌNH TÔ MÀU 


* Chủ đề: Đức Maria đạp đầu con rắn


* Sáng Thế 3,15: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”.


II. Giải đáp trắc nghiệm 


A.

1. b. Đấng đầy ân sủng (Lc 1,28)

2. b. Cô Maria (Lc 1,27)

3. a. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,38)

4. a. Thiên Chúa cứu chuộc con người (Lc 1,31)

5. b. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)


B. 

1. a. Đức Giáo Hoàng Piô IX

2. a. Năm 1854 

3. a. Thông điệp "Ineffabilis Deus"

4. a. Đức Giáo Hoàng Clêmentê XI

5. d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ  


1. Ngai vàng (Lc 1,32)

2. Đấng Tối Cao (Lc 1,32)

3. Ân sủng (Lc 1,28)

4. Thánh Thần (Lc 1,35)

5. Gáprien (Lc 1,26)

6. Giêsu (Lc 1,31)

7. Maria (Lc 1,27)


Hàng dọc: Vô Nhiễm 


Nguyễn Thái Hùng
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2024
Cầu nguyện cho các bệnh nan y
Chúng hãy cầu nguyện để những người mắc bệnh an y cũng như gia đình của họ luôn được hưởng những lợi ích của sự trợ giúp y khoa và lòng nhân đạo.
For the terminally ill
February’s prayer intention is that the sick, “who are in the final stages of life, and their families receive the necessary medical and human care and accompaniment.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@