Tất cả những thất vọng trong cuộc sống sẽ trở thành những bậc thang vững chắc để đi đến những điều tốt đẹp hơn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15166
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Huế» GP Quy Nhơn
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
VI. DANH SÁCH LINH MỤC

1. Phêrô Tuần Nguyễn Cao Hiên; sinh 5-2-1922; lm 16-4-1950 (hưu).

2. Phaolô Nguyễn Thanh Bình; sinh 7-10-1920; lm 3-8-1953 (hưu).

3. Phaolô Trương Đắc Cần; sinh 18-11-1923; lm 3-8-1953. Gx. Sông Cầu, Phú Yên.

    Đt: 0905 001899. Email: paulcan@dng.vnn.vn

4. Phêrô Nguyễn Quang Báu;sinh 19-6-1928; lm 21-12-1959; Đc: Chủng viện Làng Sông,

    P. Thuận, Tuy Phước, Bình Định. Đt: 056 633273 (nhắn).

5. Phêrô Huỳnh Kim Lăng; sinh 30-9-1919; lm 17-5-1955 (hưu).

6. Gioakim Đoàn Kim Hiền; sinh 3-3-1924; lm 17-5-1955; Đc: NT Ghềnh Ráng, Bình Định.

7. G.B. Đỗ Trung Thanh; sinh 2-11-1928; lm 9-7-1960; Đc: NT Phú Hoà, Quảng Ngãi.

    Email: lvy@dng.vnn.vn

8. Phanxicô Xaviê Trần Hoà; sinh 18-12-1932; lm 23-4-1962; Đc: NT Hoa Châu, Phú Yên.

9. Phaolô Nguyễn Thọ; sinh 4-7-1933; lm 22-12-1962; Đc: NT Châu Ổ, Quảng Ngãi.

10. G.B. Nguyễn Thế Thiệp; sinh 25-3-1936, lm 21-12-1964; Đc: NT Châu Ổ, Bình Sơn.

11. Phêrô Hoàng Kym; sinh 15-9-1937; lm 29-4-1965; Đc: NT Quy Đức, Quy Nhơn.

12. Micae Trương Văn Hành; sinh 17-9-1936; lm 18-12-1965; Đc: NT Lý Sơn, Quảng Ngãi.

13. Giuse Phạm Thanh; sinh 28-4-1937; lm 22-12-1966; Đc: 120 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.

      Đt: 056 829179 - 0905 024562. Email: jmphamthanh@yahoo.com

14. Luca Nguyễn Huy Kỳ; sinh 12-12-1936; lm 18-10-1968; Đc: NT Phú Thạnh, Bình Định.

15. Anrê Hoàng Minh Tâm; sinh 20-8-1944; lm 28-11-1970; Đc: NT Kiên Ngãi, Bình Định.

      Đt: 0914 088501.

16. Gioakim Nguyễn Hoàng Trí; sinh 20-7-1945; lm 9-5-1972; Đc: NT Kim Châu, Bình Định.

      Đt: 0913 483750

17. Phêrô Nguyễn Văn Kính; sinh 15-6-1944; lm 12-5-1972; Đc: NT Gò Thị, Bình Định.

      Email: ntgothi @yahoo.com

18. Stêphanô Dương Thành Thăm; sinh 26-12-1945; lm 20-12-1972; Đc: NT Hoà Ninh,

      Quy Nhơn, Bình Định.

19. Phêrô Nguyễn Cấp; sinh 4-8-1944; lm 23-5-1973; Đc: NT Mằng Lăng, Phú Yên. Đt:

     0913 451936.

20. Giacôbê Đặng Công Anh; sinh 4-4-1947; lm 19-12-1974; Đc: NT Quy Hiệp, Quy Nhơn.

      Email: dangcong.anh@lycos.co.uk

21. Phêrô Nguyễn Công Sanh; sinh 23-8-1947; lm 1-4-1975; Đc: NT Phù Cát, Bình Định.

      Đt: 0914 182388. Email: petsanh@fptnet.com.vn

22. Phêrô Đặng Son; sinh 22-2-1949; lm 1-4-1975; Đc: NT Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

      Email: peterson@dng.vnn.vn

23. Phaolô Lê Văn Nhơn; sinh 6-6-1947; lm 15-8-1975 Đc: NT Xuân Quang, Quy Nhơn.

24. Grêgôriô Văn Ngọc Anh; sinh 14-6-1955; lm 10-5-1989; Đc: NT Vĩnh Phú, Quảng Ngãi.

      Email: gvnanh@dng.vnn.vn

25. Giuse Trương Đình Hiền; sinh 19-3-1950; lm 10-5-1989; Đc: NT Tuy Hoà, Phú Yên.

      Đt: 0914 038038. Email: josdhien@yahoo.com

26. Matthêu Nguyễn Văn Khôi; sinh 13-9-1950; lm 10-5-1989; Du học Roma.

27. Phaolô Trịnh Duy Ri; sinh 13-7-1958; lm 1-5-1992; Du học Úc.

28. Giuse Lê Thu Thâu; sinh 20-3-1956; lm 1-5-1992; Đc: NT Tịnh Sơn, Phú Yên.

      Email: josthau @yahoo.com

29. Phaolô Trương Đình Tu; sinh 4-6-1947; lm 1-5-1992; Đc: NT Trung Ái, Bình Định.

      Email: pointtu @yahoo.com

30. Đamianô Phan Châu Đại; sinh 4-1-1927; lm 19-12-1992; Đc: HT 27 An Nhơn,

      Bình Định. Đt: 056 835490.

31. Vincentê Nguyễn Văn Bản; sinh 25-11-1956; lm 16-9-1993; Du học Pháp.

32. P.X. Lữ Minh Điểm; sinh 15-8-1952; lm 2-6-1994; Đc: NT Đồng Tiến, Quy Nhơn.

      Email: fxdiem@dng.vnn.vn

33. Gioakim Huỳnh Công Tân; sinh 2-10-1958; lm 2-6-1994; Đc: NT Tân Dinh, Bình Định.

      Đt: 0914 028297.

34. Giuse Lê Kim Ánh; sinh 21-9-1959, lm 18-10-1995. Du học Pháp.

35. Anrê Đinh Duy Toàn; sinh 8-1-1950; lm 18-10-1995; Đc: NT Phù Mỹ, Bình Định.

     Email: andtoan@dng.vnn.vn

36. Giuse Phạm Minh Hảo; sinh 14-1-1961; lm 18-9-1996. Đc: NT Châu Ổ, Quảng Ngãi.

37. Phaolô Nguyễn Minh Chính; sinh 12-7-1958; lm 11-12-1997; Du học Pháp.

38. Antôn Nguyễn Huy Điệp; sinh 27-7-1955; lm 15-7-1998; Đc: NT Đồng Tre, Phú Yên.

     Đt: 057 679423. Email: antnhdiep@dng.vnn.vn

39. Giuse Võ Tuấn; sinh 17-12-1958; lm 15-7-1998; Đc: NT Đại Bình, Bình Định.

     Email: jostuan @lycos.co.uk

40. P.X. Trần Đăng Đức; sinh 18-2-1957; lm 12-5-1999; Đc: NT Sơn Nguyên, Phú Yên.

      Email: fxduc@dng.vnn.vn

41. Grêgôriô Lê Văn Hiếu; sinh 4-7-1963; lm 12-5-1999; Đc: NT Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

      Email: ldh1@dng.vnn.vn

41. Phêrô Võ Thanh Nhàn; sinh 16-2-1968; lm 12-5-1999; Đc: NT Sông Cạn, Bình Định.

      Đt: 0913 777027. Email: etthanhnhan1968@yahoo.com

42. Gioakim Bùi Văn Ninh; sinh 4-2-1965; lm 12-5-1999; Đc: NT Nam Bình, Bình Định.

      Đt: 0913 410292.

43. Giuse Huỳnh Văn Sỹ; sinh 10-1-1962; lm 12-5-1999; Du học Roma.

44. Tađêô Lê Văn Ý; sinh 25-3-1964; lm 12-5-1999; Đc: NT Phú Hoà, Quảng Ngãi.

      Email: lvy@dng.vnn.vn

45. Phêrô Lê Nho Phú; sinh 10-1-1968; lm 13-7-2000; Đc: NT Gò Thị, Bình Định.

      Email: petnhophu@yahoo.com

46. Phêrô Trương Minh Thái; sinh 3-2-1968; lm 13-7-2000; Đc: NT Đông Mỹ, Phú Yên.

      Đt: 0905 117103. Email: petmthai@ghphuyen.org

47. Phêrô Hà Đức Ngọc; sinh 29-8-1958; lm 12-8-2000; Đc: NT Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

      Email: haducngocm@dng.vnn.vn

48. Gioakim Trần Minh Dũng; sinh 30-12-1969; lm 22-5-2001. Đc: NT Quy Hoà, Bình Định.

49. Gioakim Nguyễn Ngọc Minh; sinh 1-10-1971; lm 22-5-2001. Đc: NT Kiên Ngãi, Bình Định.

50. Antôn Trần Liên Sơn; sinh 2-10-1969; lm 22-5-2001. Đc: NT Ngọc Thạnh, Bình Định.

      Đt: 0913 429618. Email: sontran69@pmail.vnn.vn

51. Gioakim Dương Minh Thanh; sinh 8-7-1966; lm 22-5-2001. Đc: NT Chính Toà, Quy Nhơn.

52. Giuse Nguyễn Bá Trung; sinh 15-7-1971; lm 22-5-2001. Đc: NT Chính Toà, Quy Nhơn.

      Đt: 0914 088760. Email: josbatrung@lycos.co.uk

53. Gioan Võ Đình Đệ; sinh 21-4-1960; lm 5-6-2001. Đc: TGM. Đt: 0914 246565.

      Email: vdd@dng.vnn.vn

54. Tôma Nguyễn Công Binh; sinh 19-3-1970; lm 25-4-2002. Đc: NT Đồng Tre, Phú Yên.

55. Anrê Đoàn Văn Điểm; sinh 1-7-1958; lm 25-4-2002. Du học Áo.

56. Phêrô Nguyễn Xuân Hoà; sinh 17-2-1968; lm 25-4-2002. Đc: NT Tuy Hoà, Phú Yên.

      Đt: 0914 015023. Email: ixpethoa@yahoo.com

57. Augustinô Nguyễn Văn Phú; sinh1-10-1968; lm 25-4-2002. Đc: NT Đông Mỹ, Phú Yên.

58. Phanxicô Phạm Đình Triều; sinh 20-4-1972; lm 25-4-2002. Đc: NT Mằng Lăng, Phú Yên.

59. Phaolô Nguyễn Văn Khiêm; sinh 14-3-1971; lm 1-5-2003. Đc: NT Nam Bình, Bình Định.

60. P.X. Phan Văn Mạnh; sinh 10-1-1972; lm 1-5-2003. Đc: TGM.

      Đt: 056 823277 - 0913 829129. Email: fxvanmanh@yahoo.com

61. Anrê Huỳnh Tấn Nha; sinh 6-10-1969; lm 1-5-2003. Đc: TGM.

      Email: anretannha@dng.vnn.vn

62. Gioakim Nguyễn Đức Quang; sinh 11-12-1970; lm 1-5-2003. Đc: NT Phù Cát, Bình Định.

63. Phêrô Võ Hôàng Sinh; sinh 12-12-1965; lm 1-5-2003, Đc: NT Chính Toà, Quy Nhơn.

      Đt: 0914 193881. Email: petsinh@dng.vnn.vn

64. Vinh Sơn Nguyễn Đình Tâm; sinh 5-9-1968; lm 1-5-2003. Đc: NT Trung Ái, Bình Định.

      Đt: 0914 139140.

65. Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh; sinh 20-5-1972; lm 1-5-2003. Đc: NT Tân Dinh, Bình Định.

66. Giuse Võ Tá Hoàng; sinh 13-10-1974; lm 10-7-2003. Đc: NT Tuy Hoà, Phú Yên.

     Email: votahoang @yahoo.com

V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN <<
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@