Hãy hạnh phúc với chính bản thân bạn, với những việc bạn làm và những việc bạn muốn làm!

Steve Maraboli
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15166
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Hà Nội» GP Bùi Chu
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
VI. DANH SÁCH LINH MỤC

1. Giuse Đinh Xuân An; sinh 1940, lm 1979; NT Vạn Lộc, Xuân Phong, Xuân Trường, NĐ.

    Đt: 888883 - 0913 093340.

2. Giuse Mai Quang Bao; sinh 1941, lm 1976; TGM.

    Đt: 896300. Email: josquangbao@yahoo.ca

3. Phaolô Nguyễn Thanh Bình; sinh 1971, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

4. Vinh Sơn Trần Ngọc Bút; sinh 1942, lm 1963; NT Thức Hoá, Giao Thịnh, Giao Thuỷ, NĐ.

    Đt: 893092. Email: vctranngocbut@yahoo.com

5. Đa Minh Đoàn Duy Cát; sinh 1967, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

6. Đa Minh Đinh Ngọc Cảnh; sinh 1958, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

7. Augustinô Lưu Viết Cẩn; sinh 1972, lm 2003; NT Xuân Dục, Xuân Ninh, Xuân Trường, NĐ.

    Đt: 885291 - 0912 507772.

8. Giuse Nguyễn Văn Chân; sinh 1968, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

9. Vinh Sơn Vũ Đình Cống; sinh 1943, lm 1976; NT Văn Giáo, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, NĐ.

    Đt: 872612.

10. Phêrô Phạm Văn Cử; sinh 1913, lm 1960; NT Tương Nam, Nam Thanh, Nam Trực, NĐ.

      Đt: 829672.

11. Giuse Nguyễn Đức Dung; sinh 1941, lm 1963; NT Liên Phú, Hải Tây, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 877479.

12. Đa Minh Trần Ngọc Dương; sinh 1967, lm 1991; Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

      Đt: 0913 056201.

13. Giuse Nguyễn Văn Đàm; sinh 1974, lm 2003; NT Chỉ Thiện, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng,

      NĐ. Đt: 723830

14. Antôn Đinh Văn Đang; sinh 1957, lm 2001; NT Giáp Phú, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, NĐ.

      Đt: 872878. Email: antondinhdang@yahoo.com

15. P.X. Phạm Hoan Đạo; sinh 1940, lm 1963; NT Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, NĐ.

      Đt: 886146.

16. Đa Minh Phan Văn Điển; sinh 1940, lm 1976; NT Quần Vinh, Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng,

      NĐ. Đt: 873239. Email: quanvinh03@yahoo.ca

17. Đa Minh Phạm Ngọc Đỉnh; sinh 1942, lm 1963; NT Quần Liêu, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng,

     NĐ. Đt: 871053.Email: ngocdinh@gmx.net

18. Đa Minh Trần Văn Đoan; sinh 1941, lm 1963; NT. Giáo Lạc, Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, NĐ.

      Đt: 872253.

19. Giuse Đoàn Văn Đoàn; sinh 1967, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

20. Giuse Phạm Ngọc Đôàng; sinh 1963, lm. 2001; Du học Italia.

21. Giuse Nguyễn Đức Giang; sinh 1942, lm 1963; NT Nam Trực, Nam Tiến, Nam Trực, NĐ.

      Đt: 919048.

22. Giuse Bùi Đức Hạnh; sinh 1953, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

23. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hiệp; sinh 1940, lm 1963; NT Thịnh Long, Ttr. Thịnh Long,

      Hải Hậu, NĐ. Đt: 876849.

24. Giuse Trần Trung Hiếu; sinh 1967, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

25. Đa Minh Lê Quang Hoà; sinh 1964, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

26. Phaolô Vũ Minh Hoà; sinh 1942, lm 1963; NT Phạm Pháo, Hải Minh, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 877368.

27. Giuse Lê Ngọc Hoàn; sinh 1941, lm 1963; NT Trung Lao, Trung Đông, Trực Ninh, NĐ.

      Đt: 881149.

28. Phêrô Trần Đức Hoàn; sinh 1968, lm 2003; Đc: TGM. Đt: 887043, 887514.

      Mob. 0912 317400.

29. Đa Minh Đinh Ngọc Hoàn; sinh 1971, lm 2003; NT Quỹ Nhất, Nghĩa Hoà, Nghĩa Hưng,

      NĐ. Đt: 721050. Email: hoanphunhai@yahoo.com

30. Đa Minh Phạm Văn Hồng; sinh 1956, lm 1997; NT Thuận Thành, Hồng Thuận, Giao Thuỷ,

      NĐ. Đt: 742099.

31. Đa Minh Đinh Thanh Hùng; sinh 1958, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

32. G.B. Vũ Tiến Khang; sinh 1947, lm 2001; NT Liễu Đề, Ttr. Liễu Đề, Nghĩa Hưng, NĐ.

      Đt: 870144. Email: jbkhang@yahoo.ca

33. Phaolô Nguyễn Hoà Kiên; sinh 1943, lm 1983; NT Quần Cống, Thọ Nghiệp, Xuân Trường,

      NĐ. Đt: 886819.

34. Đa Minh Hoàng Văn Kiểu; sinh 1940, lm 1963; NT Ngưỡng Nhân, Giao Nhân, Giao Thuỷ,

      NĐ. Đt: 894933..

35. Gioan Đinh Như Lạng; sinh 1941, lm 1963; NT Lý Nghĩa, Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, NĐ.

      Đt: 870930.

36. Giuse Phạm Thành Lâm; sinh 1940, lm 1963; NT An Nghĩa, Hải An, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 870930.

37. Phêrô Nguyễn Đức Long; sinh 1954, lm 1987; NT Bách Tính, Nam Hồng, Nam Trực, NĐ.

      Đt: 827305.

38. Vinh Sơn Lê Văn Luật; sinh 1941, lm 1976; NT Văn Lý, Hải Lý, Hải Hậu, NĐ. Đt: 874770.

39. Vinh Sơn Đinh Văn Mợi; sinh 1940, lm 1976; NT Kiên Chính, Hải Chính, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 874682. Email: josdinhvien@yahoo.ca

40. Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp; sinh 1939, lm 1976; NT Kiên Lao, Xuân Tiến, Xuân Trường,

      NĐ. Đt: 762064.

41. Phaolô Trần Đức Nhuận; sinh 1936, lm 1963; NT Lạc Đạo, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, NĐ.

      Đt: 872176. Email: pauldnhuan@yahoo.com

42. Giuse Phạm Ngọc Oanh; sinh 1941, lm 1963; NT Phú Nhai, Xuân Phương, Xuân Trường,

      NĐ. Đt: 751433.

43. Aug. Trần Ngọc Phan; sinh 1940, lm 1988; NT Phú Thọ, Giao Thiện, Giao Thuỷ, NĐ.

     Đt: 740514.

44. Tôma Phạm Chính Phương; sinh 1940, lm 1963; NT Sa Châu, Giao Châu, Giao Thuỷ,

     NĐ. Đt: 895131.

45. Giuse Nguyễn Vinh Quang; sinh 1973, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

46. Phêrô Vũ Ngô Quý; sinh 1938, lm 1963; NT Đại Đồng, Giao Lạc, Giao Thuỷ, NĐ.

      Đt: 743116.

47. Giuse Phạm Văn Quyến; sinh 1966, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

48. Đa Minh Trần Đức Tâm; sinh 1939, lm 1963; NT Xuân Thuỷ, Hải Xuân, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 874500. Email: xuanthuyxu@yahoo.ca

49. Giuse Lê Thành Tâm; sinh 1970, lm 2003; NT Ngọc Tiên, Xuân Hồng, Xuân Thuỷ, NĐ.

      Đt: 755097

50. Giuse Nguyễn Trung Thành; sinh 1965, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

51. Giuse Phạm Khắc Thẩm; sinh 1940, lm 1963; NT Hưng Nghĩa, Hải Hưng, Hải Hậu, NĐ.

52. Giuse Phạm Xuân Thi; sinh 1940, lm 1979; NT Báo Đáp, Hồng Quang, Nam Trực, NĐ.

      Đt: 827150. Email: pxtbd@yahoo.ca

53. Tôma Vũ Đức Thiên; sinh 1950, lm 2001; NT Nghĩa Dục, Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, NĐ.

      Đt: 873539.

54. Giuse Vũ Văn Thiên; sinh 1955, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

55. Phêrô Lương Đức Thiệu; sinh 1966, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

56. Đa Minh Đoàn Quang Thoả; sinh 1960, lm 1997; NT Quất Lâm, Giao Lâm, Giao Thuỷ,

      NĐ. Đt: 893627.

57. Đa Minh Bùi Trung Thực; sinh 1969, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

58. Giuse Nguyễn Văn Thưởng; sinh 1965, lm 1997; NT Tân Lý, Trực Hùng, Trực Ninh, NĐ.

      Đt: 0913 064021.

59. Đa Minh Phạm Ngọc Tiên; sinh 1942, lm 1963; NT Quần Phương, T.tr. Yên Định,

      Hải Hậu, NĐ. Đt: 877207.

60. Đa Minh Phạm Kim Tiền; sinh 1944, lm 1983; NT Phú An, Cát Thành, Trực Ninh, NĐ.

      Đt: 883094.

61. Đa Minh Nguyễn Kim Tiến; sinh 1942, lm 1976; NT Hai Giáp, Hải Anh, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 877575.

62. Micae Trần Minh Tiến; sinh 1939, lm 1976; NT Cát Xuyên, Xuân Thành, Xuân Trường,

      NĐ. Đt: 888295.

63. Phaolô Đinh Quang Tiến; sinh 1967, lm 1997; du học tại Pháp.

64. Giuse Ngô Văn Tiện; sinh 1944, lm 1976; NT Giáp Năm, Hải Ninh, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 878011 (nhờ Ô. Tỉnh).

65. Giuse Trần Thiện Tĩnh; sinh 1968, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

66. Giuse Nguyễn Văn Toanh; sinh 1968, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

67. Phaolô Phạm Thanh Tòng; sinh 1941, lm 1963; NT Ninh Cường, Trực Phú, Trực Ninh,

      NĐ. Đt: 884073. Email: thanhtong@gmx.net

68. Giuse Hoàng Minh Tới; sinh 1966, lm 1997; Du học tại Pháp.

69. Phêrô Trịnh Đình Trang; sinh 1939, lm 1963; NT Đồng Liêu, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng,

      NĐ. Đt: 719051

70. Giuse Phạm Quang Tuấn; sinh 1962, lm 1997; Du học tại Pháp.

71. Giuse Vũ Minh Tuấn; sinh 1966, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

72. Đa Minh Trần Ngọc Tuất; sinh 1938, lm 1963; NT Ninh Sa, Hải Giang, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 875462.

73. Giuse Trần Quang Tuyến; sinh 1933, lm 1985; NT Bình Hải, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng,

      NĐ. Đt: 872247.

74. Giuse Phạm Văn Tứ; sinh 1967, lm 2003; NT Phương Chính, Hải Triều, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 874594. Mob. 0912 518891.

75. Gioakim Nguyễn Văn Tường; sinh 1966, lm 2001; NT An Bài, Ttr. Cồn, Hải Hậu, NĐ.

      Đt: 875372.

76. Đa Minh Nguyễn Văn Vàng; sinh 1960, lm 2001, NT Tương Nam, Nam Thanh,

      Nam Trực, NĐ. Đt: 829672.

77. Gioakim Nguyễn Hữu Văn; sinh 1973, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

78. Đa Minh Trần Đình Vận; sinh 1970, lm 1999. Học tại ĐCV Sao Biển, Nha Trang.

79. Đa Minh Ngô Văn Viễn; sinh 1947, lm 1976; NT Trung Thành, Hải Vân, Hải Hậu, NĐ.

     Đt: 877548. Email: vanvien01@yahoo.com

80. Giuse Phạm Quang Vinh; sinh 1953, lm 1985; NT Trung Linh, Xuân Ngọc, Xuân Trường,

      NĐ. Đt: 887293.

81. Vinh Sơn Nguyễn Văn Vĩnh; sinh 1941, lm 1976; NT. Sa Châu, Giao Châu, Giao Thuỷ,

      NĐ. Đt: 895131.

V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN <<
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6-2024
Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nhập cư, những người trốn chạy các cuộc chiến tranh hay sự nghèo đói, họ phải đối diện với những chuyến đi đầy nguy hiểm và bạo lực, có thể tìm thấy lòng hiếu khách cũng như những cơ hội mới về đời sống trong các nước đón nhận.
For those fleeing their own countries
Pope Francis asks the faithful to pray in June for “migrants fleeing from war or hunger” and that they “may find welcome and new living opportunities in their host countries.”
SUY NIỆM TIN MỪNG
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@