tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm C

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
Vui học Thánh Kinh tháng 12
Ngày Gia đình
Tháng 5
Tháng Thánh Tâm Chúa
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
Tháng Mân Côi
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN I MV C - Tin Mừng Thánh Luca 21,25-28.34-36
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
CN II MV C - Tin Mừng Thánh Luca 3,1-6
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
CN III MV C - Tin Mừng Thánh Luca 3,10-18
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
CN IV MV C - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-45
Lễ Giáng Sinh - Tin Mừng Thánh Luca 2,1-14
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Lễ Hiển Linh C - Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa C - Tin Mừng Thánh Luca 3,15-16.21-22
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
CN 2 TN C - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
CN 3 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 1,1-4; 4,14-21
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
CN 4 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 4,21-30
CN 5 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 5,1-11
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
CN I MC C - Tin Mừng Thánh Luca 4,1-13
CN II MC C - Tin Mừng Thánh Luca 9,28b-36
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
CN III MC C - Tin Mừng Thánh Luca 13,1-9
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
CN IV MC C - Tin Mừng Thánh Luca 15,1-3.11-32
CN V MC C - Tin Mừng Thánh Gioan 8,1-11
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Chúa Nhật Lễ Lá C - Tin Mừng Thánh Luca 19,28-40
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
CN II Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
CN III Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 21,1-19
CN IV Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 10, 27-30
CN V Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 13,31-33a.34-35
CN VI Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 14,23-29
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Lễ Thăng Thiên C - Tin Mừng Thánh Luca 24,46-53
Chúa Nhật VII Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 17,20-26
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Tin Mừng Thánh Gioan 14,15-16.23b-26
Lễ Chúa Ba Ngôi C - Tin Mừng Thánh Gioan 16,12-15
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Mình Máu Thánh Chúa C - Tin Mừng Thánh Luca 9,11b-17
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
CN 10 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 7,11-17
CN 11 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 7,36–8,3
CN 12 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 9,18-24
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
CN 13 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 9,51-62
CN 14 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 10,1-12.17-20
CN 15 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 10, 25-37
CN 16 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 10,38-42
CN 17 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 11,1-13
CN 18 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 12,13-21
CN 19 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 12,32-48
CN 20 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 12,49-53
CN 21 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 13,22-30
CN 22 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 14,1.7-14
CN 23 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 14,25-33
CN 24 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 15,1-32
Đức Mẹ sầu bi - Tin Mừng Thánh Gioan 19,25-27 - Ngày 15 tháng 9
CN 25 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 16,1-13
CN 26 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 16,19-31
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
CN 27 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 17,5-10
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
CN 28 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 17,11-19
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
CN 29 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 18,1-8
CN 30 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 18,9-14
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
CN 31 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 19,1-10
CN 32 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 20,27-38
CN 33 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 21,5-19
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Luca 23,35-43
Lễ Thánh Gia - Năm C
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Ngày 24 tháng 6
Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
TIN MỪNG

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan." 61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

57 When the time arrived for Elizabeth to have her child she gave birth to a son.

58 Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her.

59 When they came on the eighth day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father,60 but his mother said in reply, "No. He will be called John."

61 But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name."

62 So they made signs, asking his father what he wished him to be called.

63 He asked for a tablet and wrote, "John is his name," and all were amazed.

64 Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke blessing God.

65 Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea.

66 All who heard these things took them to heart, saying, "What, then, will this child be?" For surely the hand of the Lord was with him.

80 The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel.

I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?

…………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Luca 1,63

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

A.


1. Khi biết bà Êlisabét sinh hạ một con trai, láng giềng và bà con thân thích làm gì? (Lc 1,58)

a. Ngạc nhiên
b. Kinh sợ
c. Bối rối
d. Chia vui với bà

2. Khi con trẻ được bao nhiêu ngày thì người ta làm phép cắt bì? (Lc 1,59)

a. 3 ngày
b. 7 ngày
c. 8 ngày
d. 12 ngày

3. Người ta đặt tên cho con trẻ là gì? (Lc 1,60)

a. Dacaria
b. Giôsua
c. Gioan
d. Êlia

4. Khi ghi lên bảng tên cháu là Gioan, điều gì đã xảy ra với ông Dacaria? (Lc 1,64)

a. Miệng lưỡi ông lại mở ra
b. Ông nói được
c. Ông chúc tụng Thiên Chúa
d. Cả a, b và c đúng

5. Khi chứng kiến tất cả những sự vừa xảy ra, láng giềng có thái độ gì? (Lc 1,65)

a. Vui mừng
b. Ngạc nhiên
c. Hoảng hốt
d. Kinh sợ

B.

1. Thân phụ của ông Gioan Tẩy Giả tên là gì? (Lc 1,57-60)

a. Dacaria
b. Giôsua
c. Gioan
d. Êlia

2. Thân mẫu của ông Gioan Tẩy Giả tên là gì? (Lc 1,57-60)

a. Gioanna
b. Maria
c. Salômê
d. Êlisabét

3. Sứ thần nói ông Gioan được đầy thần khí và quyền năng của ai? (Lc 1,17)

a. Ngôn sứ Môsê
b. Ngôn sứ Êlia
c. Ngôn sứ Isaia
d. Tư tế Aharon

4. Cậu bé Gioan sống ở đâu? (Lc 1,80)

a. Tại Kinh thành Giêrusalem
b. Trong hoang địa
c. Bên biể hồ Galilê
d. Làng Nadarét

5. Thánh Gioan Tẩy Giả bị ai chém đầu? (Mt 14,3)

a. Vua Hêrôđê
b. Tổng trấn Philatô
c. Hoàng Đế Nêron
d. Tổng trấn Phéttô

III. Ô CHỮ 
 

Những gợi ý

1. Người mẹ của Ông Gioan Tẩy giả.  (Lc 1,57)

2. Ông Dacaria đặt tên cho con trẻ là gì? (Lc 1,63)

3. Con bà Êlisabét là con trai hay con gái? (Lc 1, 57)

4. Khi nghe tin Chúa quá thương bà, láng giềng và họ hàng thân thích đều đến với bà để làm gì? (Lc 1,58)

5. Khi người cha đặt tên cho con là Gioan, mọi người thế nào? (Lc 1,57)

6. Khi chứng kiến tất cả những sự việc này, láng giềng ai nấy thế nào? (Lc 1,65)

7. Thân phụ của ông Gioan tẩy giả tên là gì? (Lc 1,57-60)

8. Khi con trẻ được bao nhiêu ngày thì người ta làm phép cắt bì? (Lc 1,59)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,66b)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Ngày 24 tháng 6

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Tên con trẻ là Gioan

* Tin Mừng thánh Luca 1,63: “Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan."

II. TRẮC NGHIỆM

A.


1. d. Chia vui với bà (Lc 1,58)
2. c. 8 ngày (Lc 1,59)
3. c. Gioan (Lc 1,60)
4. d. Cả a, b và c đúng (Lc 1,64)
5. d. Kinh sợ (Lc 1,65)

B.

1. a. Dacaria (Lc 1,57-60)
2. d. Êlisabét (Lc 1,57-60)
3. b. Ngôn sứ Êlia (Lc 1,17)
4. b. Trong hoang địa (Lc 1,80)
5. a. Vua Hêrôđê (Mt 14,3)

III. Ô CHỮ 

1. Êlisabét (Lc 1,57)
2. Gioan (Lc 1,63)
3. Con trai (Lc 1, 57)
4. Chia vui (Lc 1,58)
5. Bỡ ngỡ (Lc 1,57)
6. Kinh sợ (Lc 1,65)
7. Dacaria  (Lc 1,57-60)
8. Tám (Lc 1,59)

Hàng dọc: Sinh Nhật


2054