tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm C

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
Vui học Thánh Kinh tháng 12
Ngày Gia đình
Tháng 5
Tháng Thánh Tâm Chúa
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
Tháng Mân Côi
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN I MV C - Tin Mừng Thánh Luca 21,25-28.34-36
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
CN II MV C - Tin Mừng Thánh Luca 3,1-6
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
CN III MV C - Tin Mừng Thánh Luca 3,10-18
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
CN IV MV C - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-45
Lễ Giáng Sinh - Tin Mừng Thánh Luca 2,1-14
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Lễ Hiển Linh C - Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa C - Tin Mừng Thánh Luca 3,15-16.21-22
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
CN 2 TN C - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
CN 3 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 1,1-4; 4,14-21
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
CN 4 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 4,21-30
CN 5 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 5,1-11
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
CN I MC C - Tin Mừng Thánh Luca 4,1-13
CN II MC C - Tin Mừng Thánh Luca 9,28b-36
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
CN III MC C - Tin Mừng Thánh Luca 13,1-9
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
CN IV MC C - Tin Mừng Thánh Luca 15,1-3.11-32
CN V MC C - Tin Mừng Thánh Gioan 8,1-11
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Chúa Nhật Lễ Lá C - Tin Mừng Thánh Luca 19,28-40
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
CN II Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
CN III Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 21,1-19
CN IV Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 10, 27-30
CN V Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 13,31-33a.34-35
CN VI Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 14,23-29
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Lễ Thăng Thiên C - Tin Mừng Thánh Luca 24,46-53
Chúa Nhật VII Phục Sinh C - Tin Mừng Thánh Gioan 17,20-26
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Tin Mừng Thánh Gioan 14,15-16.23b-26
Lễ Chúa Ba Ngôi C - Tin Mừng Thánh Gioan 16,12-15
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Mình Máu Thánh Chúa C - Tin Mừng Thánh Luca 9,11b-17
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
CN 10 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 7,11-17
CN 11 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 7,36–8,3
CN 12 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 9,18-24
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
CN 13 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 9,51-62
CN 14 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 10,1-12.17-20
CN 15 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 10, 25-37
CN 16 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 10,38-42
CN 17 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 11,1-13
CN 18 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 12,13-21
CN 19 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 12,32-48
CN 20 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 12,49-53
CN 21 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 13,22-30
CN 22 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 14,1.7-14
CN 23 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 14,25-33
CN 24 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 15,1-32
Đức Mẹ sầu bi - Tin Mừng Thánh Gioan 19,25-27 - Ngày 15 tháng 9
CN 25 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 16,1-13
CN 26 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 16,19-31
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
CN 27 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 17,5-10
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
CN 28 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 17,11-19
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
CN 29 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 18,1-8
CN 30 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 18,9-14
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
CN 31 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 19,1-10
CN 32 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 20,27-38
CN 33 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 21,5-19
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Luca 23,35-43
Lễ Thánh Gia - Năm C
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi
Ngày 26-12
Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60


Tin Mừng 


Đức Giêsu tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13,9-13; Lc 21,12-19)


17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.


21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.


17 8 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.


19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.


20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.


21 9 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.


22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.


I. HÌNH TÔ MÀU * Chủ đề của hình ảnh này là gì?


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


* Bạn hãy viết câu Công vụ Tông đồ 7,59

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


II. TRẮC NGHIỆM


A. 


1. Đức Giêsu cảnh báo hãy coi chừng ai vì họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng? (Mt 10,17)


a. Người đời

b. Các thượng tế 

c. Bạn bè

d. Các tiên tri giả


2. Các hội đồng sẽ làm gì anh em? (Mt 10,17)


a. Tuyên dương

b. Xét xử

c. Đánh đập

d. Bắt bớ


3. Khi người ta nộp anh em, thì ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)


a. Vua chúa

b. Đức Giêsu

c. Thiên Chúa

d. Các tiên tri


4. Khi anh em bị nộp, ai sẽ nói trong anh em? (Mt 10,20)


a. Sứ thần của Thiên Chúa

b. Các thiên sứ

c. Thần Khí của Cha anh em

d. Các tiên tri của Thiên Chúa


5. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,22)


a. Thù ghét

b. Yêu thương

c. Nâng đỡ

d. Nghe lời


B. 


1. người ta giết chết Thánh Stêphanô bằng cách nào? (Cv 7,58)


a. Ném đá

b. Chém đầu

c. Bỏ đói

d. Treo cổ


2. Câu nói cuối cùng của Thánh Stêphanô là gì? (Cv 7,60)


a. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này

b. Lạy chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm

c. Lạy Chúa, xin thương xót con

d. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.


3. Thánh Stêphanô là người như thế nào? (Cv 6,5)


a. Đầy lòng tin

b. Đầy Thánh Thần

c. Sống vui vẻ

d. Chỉ a và b đúng.


4. Thánh Stêphanô được tràn đầy sự gì? (Cv 6,8)


a. Ân sủng

b. Quyền năng

c. Làm những điềm thiêng dấu lạ trong dân

d. Cả a, b và c đúng


5. Trước toàn thể cử toạ trong Thượng Hội đồng, họ thấy mặt ông Têphanô giống như mặt ai? (Cv 6,15)


a. Mặt Thiên sứ

b. Mặt Trời

c. Mặt Con Người

d. Mặt Ngôn sứ Êlia


III. Ô CHỮ   Những gợi ý 


1. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,22)

2. Vì danh ai anh em sẽ bị mọi người thù ghét? (Mt 10,2)

3. Ai tiên báo những cuộc bách hại? (Mt 10,17-22)

4. Người đời sẽ nộp anh em cho các hội đồng và họ sẽ đánh đập anh em ở đâu? (Mt 10,17)

5. Khi người ta nộp anh em, thì ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)

6. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng,  kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22)


***


Giải đáp


VUI HỌC THÁNH KINH


THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI


26/12


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề: Thánh Stêphanô bị ném đá


* Công vụ Tông đồ 7,59: Họ ném đá ông Stêphanô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con."


II. TRẮC NGHIỆM


A. 


1. a. Người đời (Mt 10,17)

2. c. Đánh đập (Mt 10,17)

3. c. Thiên Chúa (Mt 10,19)

4. c. Thần Khí của Cha anh em(Mt 10,20)

5. a. Thù ghét (Mt 10,22)


B. 


1. a. Ném đá (Cv 7,58)

2. a. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này (Cv 7,60)

3. d. Chỉ a và b đúng. (Cv 6,5)

4. d. Cả a, b và c đúng (Cv 6,8)

5. a. Mặt Thiên Sứ (Cv 6,15)


III. Ô CHỮ 


1. Thù ghét (Mt 10,22)

2. Thầy (Mt 10,2)

3. Đức Giêsu (Mt 10,17-22)

4. Hội đường (Mt 10,17)

5. Thiên Chúa (Mt 10,19)

6. Cứu thoát (Mt 10,22)


Hàng dọc: Hy sinh 


2343