tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm A

CN 24 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 18,21-35
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
CN 28 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,1-14
CN 29 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,15-21
CN 31 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 23,1-12
CN 32 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,1-13
CN 33 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,14-30
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
Vui học Thánh Kinh tháng 12
Ngày Gia đình
Tháng 5
Tháng Thánh Tâm Chúa
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
Tháng Mân Côi
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
CN I MV A - Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
CN II MV A - Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
CN III MV A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,2-11
CN IV MV A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 1,18-24
Lễ Thánh Gia Thất - Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,13-15.19-23
Lễ Hiển Linh - Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Mátthêu 3,13-17
CN 2 TN A - Tin Mừng Thánh Gioan 1,29-34
CN 3 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,12-23
CN 4 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,1-12a
CN 5 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,13-16
CN 6 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,17-37
CN 7 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,38-48
CN 8 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,38-48
Sứ điệp Mùa Chay 2014 của ĐTC Phanxicô - trắc nghiệm và ô chữ
CN I MC A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,1-11
CN II MC A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 17,1-9
CN III MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 4,5-42
CN IV MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 9,1-41
CN V MC A - Tin Mừng Thánh Gioan 11,1-45
Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 26,14–27,66
CN II PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III PS A - Tin Mừng Thánh Luca 24,13-35
CN IV PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 10,1-10
CN V PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 14,1-12
CN VI PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 14,15-21
Lễ Chúa Thăng Thiên A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 28,18-20
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-23
Lễ Chúa Ba Ngôi A - Tin Mừng Thánh Gioan 3,16-18
Lễ Chúa Ba Ngôi A - Tin Mừng Thánh Gioan 3,16-18
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - A - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 13 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,37-42
CN 14 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30
CN 15 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,1-23
CN 16 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,24-43
CN 17 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,44-52
CN 17 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,44-52
CN 18 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 19 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 19 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
CN 20 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 15,21-28
CN 21 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20
CN 22 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,21-27
CN 23 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 18,15-20
CN 25 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 20,1-16a
CN 26 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 21,28-32
CN 27 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 21,33-43
CN 30 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 22,34-40
Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,31-46
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Đức Mẹ sầu bi
Tin Mừng Thánh Gioan 19,25-27
Ngày 15 tháng 9

Tin Mừng

25 Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." 27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

25 Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala.

26 When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold, your son."

27 Then he said to the disciple, "Behold, your mother." And from that hour the disciple took her into his home.


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Gioan 19,25

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

A.


1. Dưới chân thập giá có những ai? (Ga 19,25)

a. Bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu
b. Bà Maria Mácđala
c. Bà Maria vợ ông Cơlôpát
d. Cả a, b và c đúng

2. Dưới chân thập giá có 1 bà Maria, bà này là vợ của ai? (Ga 19,25)

a. Ông Simon
b. Ông Dacaria
c. Ông Cơlôpát
d. Ông Giôxếp

3. Người môn đệ của Đức Giêsu hiện diện dưới chân thập giá tên là gì? (Ga 19,25)

a. Phêrô
b. Tôma
c. Gioan
d. Giacôbê

4. Đức Giêsu trao phó thân mẫu mình cho ai? (Ga 19, 26-27)

a. Ông Phêrô
b. Người môn đệ thương mến
c. Tổng trấn Philatô
d. Ông Nicôđêmô

5. Khi được trao phó thân mẫu cho mình, người môn đệ đã làm gì? (Ga 19,27)

a. Rước bà về nhà mình
b. Yêu mến bà
c. Cùng bà cầu nguyện
d. Che chở cho bà

B.

1. Dòng nào được phép Toà Thánh cho mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi lần đầu tiên vào năm 1668?

a. Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình
b. Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
c. Dòng Đa Minh
d. Dòng Anh Em Hèn Mọn

2. Đức Giáo hoàng nào đã thiết lập lễ Đức Mẹ Sầu Bi trong khắp Giáo Hội vào năm 1814?

a. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo hoàng Piô VII
c. Đức Giáo hoàng Grêgôriô I
d. Đức Giáo hoàng Piô X

3. Đức giáo hoàng nào quyết định chuyển lễ từ Chúa nhật thứ ba tháng Chín sang ngày 15 tháng 9 sau ngày Suy tôn Thánh giá, để liên kết cuộc Đồng thụ nạn của Mẹ Maria với cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu?

a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
c. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô I
d. Đức Giáo Hoàng Piô X

4. Khi kính nhớ lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Giáo Hội nhớ tới những đau khổ nào của Đức Mẹ?

……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………..
……………………………………………...


5. Khi ngắm Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria thì chúng ta đọc những kinh gì?

……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………..
……………………………………………...

III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Đức Giêsu thấy ai đứng bên cạnh người môn đệ mình thương mến? (Ga 19,25)

2. Khi được trao phó thân mẫu cho mình, người môn đệ đã rước bà về đâu? (Ga 19,27)

3. Đức Giêsu nói với người môn đệ: “Đây là mẹ của ai?”  (Ga 19,27)

4. Những người phụ nữ đứng gần cái gì của Đức Giêsu? (Ga 19,25)

5. Ai trao thân mẫu mình cho người môn đệ mình thương mến? (Ga 19,26)

6. Vợ của ông Cơlôpát tên là gì? (Ga 19,25)

7. Đây là quê quán của bà Maria. (Ga 19,25)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Thưa Bà, đây là con của Bà." (Ga 19,26b)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

ĐỨC MẸ SẦU BI

Tin Mừng Thánh Gioan 19,25-27

Ngày 15 tháng 9

* Chủ đề: Đức Maria ôm xác con

* Tin Mừng Thánh Gioan 19,25: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người.”

II. TRẮC NGHIỆM

A.

1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 19,25)
2. c. Ông Cơlôpát (Ga 19,25)
3. c. Gioan (Ga 19,25)
4. b. Người môn đệ thương mến(Ga 19, 26-27)
5. a. Rước bà về nhà mình (Ga 19,27)

B.

1. b. Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
2. b. Đức Giáo hoàng Piô VII
3. d. Đức Giáo hoàng Piô X
4. b. Khi kính nhớ lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Giáo Hội nhớ tới những đau khổ của Đức Mẹ:

1. Cụ già Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ (Lc 2,34-35).
2. Đức Mẹ đem Chúa Giêsu trốn sang nước Ai Cập (Mt 2,13-21).
3. Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba ngày (Lc 2,41-50).
4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá (Ga 19,17).
5. Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn (Ga 19,18-30).
6. Hai môn đệ hạ xác Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính (Ga 19,39-40).
7. Môn đệ táng xác Chúa Giêsu vào huyệt đá mới (Ga 19,40-42)
5. Khi ngắm Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria thì chúng ta đọc một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.


III. Ô CHỮ 

1. Thân mẫu (Ga 19,25)
2. Nhà mình (Ga 19,27)
3. Anh (Ga 19,27)
4. Thập giá (Ga 19,25)
5. Đức Giêsu (Ga 19,26)
6. Maria (Ga 19,25)
7. Mácđala (Ga 19,25)

Hàng dọc: Thập Giá

>> Đức Mẹ sầu bi
4382