tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
CN 19 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,13-21
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN A
Tin Mừng Thánh Mátthêu 14,22-33


TIN MỪNG

22 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. 27 Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 28 Ông Phêrô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" 31 Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

22 Then he made the disciples get into the boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds.

23 After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening he was there alone.

24 Meanwhile the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it.

25 During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea.

26 When the disciples saw him walking on the sea they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear.

27 At once (Jesus) spoke to them, "Take courage, it is I;  do not be afraid."


28 Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water."

29 He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus.

30 But when he saw how (strong) the wind was he became frightened; and, beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!"

31 Immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, "O you of little faith,  why did you doubt?"

32 After they got into the boat, the wind died down.

33 Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God."


I. HÌNH TÔ MÀU 


* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Mátthêu 14,30:

… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM

1. Sau khi giải tán dân chúng xong, Đức Giêsu làm gì? (Mt 14,23).

a. Xuống thuyền với các môn đệ đi qua bờ bên kia.
b. Trở lại thành Caphácnaum.
c. Lên đường đi Giêrusalem.
d. Lên núi một mình mà cầu nguyện

2. Vào khoảng canh mấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ? (Mt 14,25)

a. Canh 1.
b. Canh 2.
c. Canh 3.
d. Canh 4

3. Khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với mình, các môn đệ có thái độ gì? (Mt 14,26).

a. Vui mừng.
b. Hoảng hốt.
c. Lo lắng.
d. Bình an.

4. Khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: (Mt 14,30)

a. “Lạy Thầy, xin thương xót con!”
b. “Thưa Ngài, xin cứu con với”.
c. “Lạy Thầy, xin cứu giúp con!”.
d. “Thưa Ngài, xin cứu chữa con!”.

5. Khi lên thuyền, mọi người đã bái lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là gì? (Mt 14, 33)

a. Con Thiên Chúa.
b. Đấng cứu chuộc.
c. Đấng Mêsia.
d Đấng giải phóng phải đến.

III. Ô CHỮNhững gợi ý

1. Vào khoảng canh mấy, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ? (Mt 14,25)

2. Khi lên thuyền, mọi người đã bái lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là ai? (Mt 14,33)

3. Khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với mình, các môn để có thái độ gì? (Mt 14,26).

4. Khi thấy điều gì, ông Phêrô đâm sợ và bắt đầu chìm? (Mt 14,30)

5. Khi ông Phêrô bắt đầu chìm, ai đã đưa tay nắm lấy ông? (Mt 14,31)

6. Ai đã xin Đức Giêsu đi trên mặt nước để đến với ngài? (Mt 14,28)

7. Đức Giêsu lên núi để làm gì? (Mt 14,23)

8. Ai truyền cho ông Phêrô đi trên mặt nước mà đến với mình? (Mt 14,29)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.” (Mt 14,33)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 19 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Xin giúp con

* Tin mừng thánh Mátthêu 14,30: “Thưa Ngài, xin cứu con với.”

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Lên núi một mình mà cầu nguyện (Mt 14, 23)
2. d. Canh 4 (Mt 14, 25)
3. b. Hoảng hốt (Mt 14,26)
4. b. “Thưa Ngài, xin cứu con với”(Mt 14,30)
5. a. Con Thiên Chúa (Mt 14,33)

III.  Giải đáp Ô CHỮ

1. Canh tư (Mt 14,25)
2. Chúa Thiên Con (Mt 14,33)
3. Hoảng hốt (Mt 14,26)
4. Gió thổi (Mt 14, 30)
5. Đức Giêsu (Mt 14,31)
6. Phêrô (Mt 14,28)
7. Cầu nguyện (Mt 14,23)
8. Đức Giêsu (Mt 14,29)

Hàng dọc: Tin Tưởng

2579