tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
CN 33 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,14-30
TIN MỪNG

14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được 5 yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. 18 Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây”. 21 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 22 Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây”. 23 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 24 Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” 26 Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.


14 "It will be as when a man who was going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them.

15 To one he gave five talents; to another, two; to a third, one - to each according to his ability. Then he went away. Immediately 16 the one who received five talents went and traded with them, and made another five.

17 Likewise, the one who received two made another two.

18 But the man who received one went off and dug a hole in the ground and buried his master's money.

19 After a long time the master of those servants came back and settled accounts with them.

20 The one who had received five talents came forward bringing the additional five. He said, 'Master, you gave me five talents. See, I have made five more.'21 His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy.' 22 (Then) the one who had received two talents also came forward and said, 'Master, you gave me two talents. See, I have made two more.' 23 His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy.' 24 Then the one who had received the one talent came forward and said, 'Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where you did not scatter; 25 so out of fear I went off and buried your talent in the ground. Here it is back.' 26 His master said to him in reply, 'You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter? 27 Should you not then have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return? 28 Now then! Take the talent from him and give it to the one with ten.

29 For to everyone who has, more will be given and he will grow rich; but from the one who has not, even what he has will be taken away.

30 And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.'

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT XXXII TN A


* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,15:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT XXXIII TN A

1. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25,15)

a. 2 yến

b. 3 yến

c. 5 yến

d. 7 yến

2. Người lãnh được bao nhiêu yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ? (Mt 25,18)

a. 1 yến

b. 2 yến

c. 3 yến

d. 5 yến

3. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là… (Mt 25,21)

a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành.

b. Đầy tớ khôn ngoan và chịu khó.

c. Đầy tớ biếng nhác và tồi tệ.

d. Đầy tớ tốt lành.

4. Yến bạc của người đầy tớ tồi tệ và biếng nhác được đưa cho ai? (Mt 25,28)

a. Cho người đã có 10 yến.

b. Cho người đã có 7 yến.

c. Cho người đã có 2 yến.

d. Cho người đã có 1 yến.

5. Số phận của tên đầy tớ vô dụng sẽ như thế nào? (Mt 25,30)

a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài.

b. Sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

c. Sẽ phải lửa thiêu đời đời.

d. Chỉ a và b đúng.

III. Ô CHỮ CHÚA NHẬT XXXIII TN A


Những gợi ý

1. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là đầy tớ thế nào? (Mt 25,26)

2. Đây là từ khen ngợi của chủ với người đầy tớ lãnh nhận 5 yến bạc. (Mt 25,21)

3. Người đầy tớ lãnh nhận 5 yến đã làm việc này mà sinh lợi? (Mt 25,16)

4. Người lãnh nhận 1 yến đã làm gì với số bạc của chủ? (Mt 25,25)

5. Người đầy tớ được giao 5 yến, được chủ khen ngợi là gì? (Mt 25,21)

6. Nơi người đầy tớ vô dụng sẽ bị quăng ra bên ngoài? (Mt 25,30)

7. Đáng lý số tiền của chủ sẽ được gởi vào nơi nào để sinh lợi? (Mt 25,27)

8. Người đầu tiên được ông chủ giao cho bao nhiêu yến bạc để sinh lợi? (Mt 25,15)

9. Với người lãnh 1 yến bạc, chủ gọi anh là tên đầy tớ gì? (Mt 25,30)

10. Tên đầy tớ lãnh một yến bạc nghĩ chủ mình là người thế nào? (Mt 25,24)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

“Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa”.

(Mt 25,29b)

***

GIẢI ĐÁP

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT XXXIII TN NĂM A

Mt 25,14-30

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT XXXIII TN A

* Chủ đề: Ông chủ và những đầy tớ.

* Tin Mừng Thánh Mátthêu 25,15:

Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người.

II. Giải đáp

TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT XXXIII TN A

1. c. 5 yến (Mt 25,15)

2. a. 1 yến (Mt 25,18)

3. a. Đầy tớ tài giỏi và trung thành (Mt 25,21)

4. a. Cho người đã có 10 yến (Mt 25,28)

5. a. Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài (Mt 25,30)

III. Giải đáp

Ô CHỮ CHÚA NHẬT XXXIII TN A

1. Tồi tệ (Mt 25,26)

2. Trung thành (Mt 25,21)

3. Buôn bán (Mt 25,16)

4. Chôn giấu (Mt 25,25)

5. Tài giỏi (Mt 25,21)

6. Tối tăm (Mt 25,30)

7. Ngân hàng (Mt 25,27)

8. 5 yến (Mt 25,15)

9. Vô dụng (Mt 25,30)

10. Hà khắc (Mt 25,24)

Hàng dọc: Trung Thành

3387